สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  เพิ่มสนาม
 
1. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุพิชชา  จิตวิมุติสุข
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกอร  วรชินา
 
1. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก
2. เด็กหญิงปนัสวีร์  ฉัตรสกุลวงษ์
3. เด็กหญิงวรินทร  เกษม
 
1. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
2. นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 10 1. นายรณกร  ใจสุขใส
 
1. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 24 1. นางสาวกนกพร  มามี
2. นายวังวิช  ตรีสุคนธวงศ์
3. นายเกษม  วิยานนท์
 
1. นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์
2. นางสาวรัชต์ธร   สังขทิพย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นางสาวชญานิศา  บุญจันทร์
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 25 1. นางสาวตันหยง  เทากระโทก
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธัญชนก  ศิลป์ประดิษฐ์
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายอารักษ์  คงเจริญ
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวปรวี  โพสิต
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48.67 เข้าร่วม 20 1. นางสาวเบญจมาศ  ธรรมวิชิต
 
1. นายจรูญศักดิ์  คำบุญ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 24 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมาก
2. เด็กหญิงปนัสวีร์  ฉัตรสกุลวงษ์
 
1. นายกิตติ  โสภาที
2. นายชัยราวี  ลาผม