สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นางสาวขวัญฤดี  อุโคตร
 
1. นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวตันหยง  เทากระโทก
 
1. นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวธัญชนก  ลงกลิกานนท์
2. นายองศา  แซ่ย่วย
3. นางสาวอินท์ธิรา  ฉลาดคิด
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
2. นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวกมลชนก  คงภักกิจ
2. นางสาวเพียงธาร  ขันอาษา
 
1. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
2. นายถวัลย์  ศรีสุขะโต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิจวิภา  วงษ์พาณิช
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญาภัค  สกุลตันประทีป
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 29 1. นางสาวชลนาถ  อัครเรืองรอง
2. นางสาวณัฐชา  แซ่โฉม
 
1. นายชัยราวี  ลาผม
2. นายธนะสิน  รอดทรัพย์