สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงวาสนา  พันธากุล
 
1. นางสาวชัชฎา  ภู่เพ็ชร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายธนารักษ์  ขวัญดี
2. นายรุ่งทรัพย์  นนท์ชัยธีรกุล
3. นายเชค  โชติสวัสดิ์
 
1. นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์
2. นายณัฐพล  มีแก้วน้อย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลยพร  ทับทิมวงษ์
2. นางสาวศตนันท์  โกนสันเทียะ
 
1. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
2. นายสมภพ  อยู่สบาย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิวาริน  จันทะรัง
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิรมล  ฤทธิ์ทรง
 
1. นายชัชนะ  เฮงสกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาววันภา  จันที
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาววันภา  จันที
 
1. นายเปรมวิทย์  นาคอนุเคราะห์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวเบญจมาศ  ธรรมวิชิต
 
1. นายเปรมวิทย์  นาคอนุเคราะห์