สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยพร  ทับทิมวงษ์
2. เด็กชายนรินทร์  เทศวิเชียร
3. เด็กชายไตรภพ  ประสิทธิ์สม
 
1. นางสาววรรณลุ  จารุจิตร
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรชา  ละม่อม
2. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์โสภา
3. นางสาวสุทัตตา  เชียงเชาว์ไว
 
1. นางสาววรรณลุ  จารุจิตร
2. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภัทร  โห้เพ็ชร
2. นายติรนันท์  ตุ้มทรัพย์
3. นายธนารักษ์  ขวัญดี
4. เด็กหญิงนันทกานต์  ด้วงทองอยุ่
5. นางสาวปรีดาพรรณ  มณีศรี
6. นางสาวพรสิริ  สุตะคาน
7. เด็กชายพรเทพ  อ่อนสำลี
8. เด็กหญิงพลอย  แซ่ตั้ง
9. เด็กชายพัฒนะ  เนตรอนงค์
10. นางสาววรนิชฐษา  ด้วงทองอยู่
11. นายศรัณย์  อังฉกรรณ์
12. นายศักดิภัทร์  แสงนุภาพ
13. นายสุจินดา  แสนเสา
14. นายสุรทัศ  ตั้งวัฒนดิลกุล
15. เด็กชายอนันต์ตชัย  สลัดทุกข์
16. เด็กชายอารักษ์  คงเจริญ
17. นางสาวอารียา  เชิดชู
18. นายอิศรา  กลึ่งกลางดอน
19. เด็กชายเฉลิมชัย  พิลาวุธ
20. นางสาวเบญญาภา  ประสานวงษ์
 
1. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
2. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
3. นางสาวศิริพร  จำปา
4. นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว
5. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.65 ทอง 4 1. นางสาวอัญรินทร์  นิธิวิทยาพงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นายชัชนะ  เฮงสกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายวัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นายจรูญศักดิ์  คำบุญ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวปาณิศา  มีเทียม
2. นางสาววรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เทาศิริ
2. เด็กหญิงสุฑามาต  วงศ์เสนา
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  จินดาดวง
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นายกิตติ  โสภาที