สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนพมาศ  อารมณ์
2. นางสาวสกลสุภา  เวชวิริยพานิชย์
3. นางสาวเปรมิกา  นกยอด
 
1. นางจรัสพร  บางกุล
2. นายโชติกุล  รินลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมพิธี
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีพงษ์เสริฐ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่โก
 
1. นายอธิป  หัตถกี
2. นางสาวปานทิพย์  ปานเกิดผล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชมล  กรีประกอบ
2. นางสาวจิราภรณ์  ผลบุพบ
3. นางสาวมณทิรา  แดงสูง
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
2. นายโชติกุล  รินลา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิรัชชา  จำปาศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกตุชาติ
3. เด็กชายวิศรุต  มากมี
 
1. นายอธิป  หัตถกี
2. นางสาวปานทิพย์  ปานเกิดผล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพฤทธิ์  พวงเงิน
2. นายภัทรดนย์  วรชิน
3. นายเดชาวัต  หงษ์ทอง
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
2. นายศรัณย์  เมืองเจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ขุมเพ็ชร
2. เด็กชายทิวานนท์  ทองยัง
3. เด็กชายหฤษฎ์  ชูเนตร
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
2. นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 16 1. นายณัฐพล  นพน้อม
2. นางสาวธนิสา  มิ่งขวัญ
3. นางสาวสุชานรี  อันทอง
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
2. นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี