สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงธนิกานต์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกรกนก  ขุมเพ็ชร
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวสกลสุภา  เวชวิริยพาณิชย์
 
1. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนิตา  แจ้งเจริญ
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกนกพิชญ์  แสงแก้ว
 
1. นางนวลจันทร์  ทองคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเมือง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงศิริประภา  วงศ์สา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวชนิภรณ์  พลเสน
2. นางสาวน้ำผึ้ง  เล้วอน
3. นางสาวศุภลักษณ์  รอดพ้น
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรลภัส  อิ่มแดง
2. เด็กหญิงวริศรา  จิตตโอวาท
 
1. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ราชสิงโห
2. นางสาวปาริชาติ  รับสมบัติ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 27 1. นางสาวเปรมิกา  นกยอด
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 24 1. นายธีรศักดิ์  ประภากรวณิชกุล
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนพมาศ  อารมณ์
2. นางสาวสกลสุภา  เวชวิริยพานิชย์
3. นางสาวเปรมิกา  นกยอด
 
1. นางจรัสพร  บางกุล
2. นายโชติกุล  รินลา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมพิธี
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีพงษ์เสริฐ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่โก
 
1. นายอธิป  หัตถกี
2. นางสาวปานทิพย์  ปานเกิดผล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชมล  กรีประกอบ
2. นางสาวจิราภรณ์  ผลบุพบ
3. นางสาวมณทิรา  แดงสูง
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
2. นายโชติกุล  รินลา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิรัชชา  จำปาศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกตุชาติ
3. เด็กชายวิศรุต  มากมี
 
1. นายอธิป  หัตถกี
2. นางสาวปานทิพย์  ปานเกิดผล
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพฤทธิ์  พวงเงิน
2. นายภัทรดนย์  วรชิน
3. นายเดชาวัต  หงษ์ทอง
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
2. นายศรัณย์  เมืองเจริญ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ขุมเพ็ชร
2. เด็กชายทิวานนท์  ทองยัง
3. เด็กชายหฤษฎ์  ชูเนตร
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
2. นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 16 1. นายณัฐพล  นพน้อม
2. นางสาวธนิสา  มิ่งขวัญ
3. นางสาวสุชานรี  อันทอง
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
2. นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไพรบึง
2. เด็กชายนวพล  สิงห์สว่าง
3. เด็กหญิงพรลภัส  อิ่มแดง
4. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายวันรพี  จันทร์ทอน
 
1. นางพัชรินทร์  พืชสิงห์
2. นางสาวจารุนาถ  ศรีใจ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงศิริประภา  วงษ์สา
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผู่ผลวัฒนากร
2. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 22 1. นายภาสุ  ไสยสุวรรณ
2. นายสุเมธ  ศรีทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผู่ผลวัฒนากร
2. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชากร  เมืองพิน
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นายณัฐพล  ศศินมานพ
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชานาถ  จันโต
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายธนวิทย์  เจ้ากลดี
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรชัย  อาจทวีกูล
 
1. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเอกลักณ์  นิ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวศิน  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติมากรณ์  วงษ์ขวัญเมือง
 
1. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายกันตินันท์  สุดดี
2. นายณัฐดนัย  จูมทอง
3. นายทรงพล  เมืองจันทร์
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ปิยสุภรสกุล
5. นางสาวศิริวรรณ  เจนกระบี่
6. นายสัณหณัฐ  วงศ์ทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
2. นางสาวศิราภรณ์  จำปา
3. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพล  พุดจาด
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 1. นายทรงพล  เมืองจันทร์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงวธิดา  แซ่ตั้ง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นางสาวปิยะฉัตร  พูนสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายพฤฒิพล  นาคใหญ่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. นางสาวศิริลักษณ์  มีชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายพฤฒิพล  นาคใหญ่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายฐิติพันธุ์  สีหะธรางกูร
2. นายณัฐพล  พ่อบำรุง
3. เด็กชายนราธร  พูลเกทอง
4. นางสาวพรวิภา  รัตนนรชัย
5. นางสาวพิชญาภา  จินดาสมุทร์
6. เด็กชายวิศรุต  มากมี
7. นายสัญหณัฐ  วงค์ทอง
8. เด็กหญิงเหมสุดา  นามวงค์
9. เด็กชายไกรวิชญ์  สมจอมชาญ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
2. นางสาวศิราภรณ์  จำปา
3. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กุลมี
2. เด็กหญิงจิราพร  เดือนทอง
3. เด็กหญิงชนิษฐา  สุนารักษ์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  พูนสุข
5. เด็กหญิงธาริกา  เอกลักษณ์ไพศาล
6. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ศรีประสาธน์
7. เด็กหญิงปณิตา  พรหมมาศ
8. เด็กหญิงปาณิสรา  กาฬภักดี
9. เด็กหญิงวธิดา  แซ่ตั้ง
10. เด็กหญิงสุทัตตา  เศิกศิริ
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  น้อยคล้าย
12. เด็กหญิงอรพินท์  ภักษ์ทึงเจริญ
 
1. นางสาวศิราภรณ์  จำปา
2. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
3. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
4. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายปณิธาน  ประทุมฝาง
2. เด็กชายเลิศนศักดิ์  นัยเจริญ
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาวอำพร  แซ่จั่ว
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายจักรินทร์  ดียิ่ง
2. นายสัณหณัฐ  วงค์ทอง
 
1. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
2. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายวัชรพล  ลิมปนเวทยานนท์
2. นายอภิสิทธิ์  ดอนไธสง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ซ้อมทอง
2. เด็กหญิงศิริพัตร์  คุ้มประดิษฐ์
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาวกัลย์ยมล  กิ่งบู
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 10 1. นายชัยวัฒน์  พีระมี
2. นายสิทธินนท์  ถนอมใจ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นายศรัณย์  เจ้าประเสริฐ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสกุลทิพย์  วิริยะวงศ์
2. นายสรารันย์  ทองบุญ
 
1. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
2. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 26 1. นายศตวรรษ  กลัดทิม
2. นายสุเมธ  ศรีทอง
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เทศพงษ์
2. เด็กชายวศิน  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงสุทัตตา  เศิกศิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทฐา  ผิวผ่อง
2. นางสาวภคพร  อุดมโชคภิญโญ
3. นางสาวมธุรส  ศิริพิศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนารี  มะเดื่อ
2. นางสาวสิริวรรณ  เจนกระบี่
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พยัพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์