สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกรกนก  ขุมเพ็ชร
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกนกพิชญ์  แสงแก้ว
 
1. นางนวลจันทร์  ทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรลภัส  อิ่มแดง
2. เด็กหญิงวริศรา  จิตตโอวาท
 
1. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ราชสิงโห
2. นางสาวปาริชาติ  รับสมบัติ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 27 1. นางสาวเปรมิกา  นกยอด
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 24 1. นายธีรศักดิ์  ประภากรวณิชกุล
 
1. นางสาวมัญชุสร  รัตนะ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 22 1. นายภาสุ  ไสยสุวรรณ
2. นายสุเมธ  ศรีทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผู่ผลวัฒนากร
2. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายธนวิทย์  เจ้ากลดี
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสกุลทิพย์  วิริยะวงศ์
2. นายสรารันย์  ทองบุญ
 
1. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
2. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี