สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวสกลสุภา  เวชวิริยพาณิชย์
 
1. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงศิริประภา  วงศ์สา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวชนิภรณ์  พลเสน
2. นางสาวน้ำผึ้ง  เล้วอน
3. นางสาวศุภลักษณ์  รอดพ้น
 
1. นางสาวจังคนิภา  สีคำ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงศิริประภา  วงษ์สา
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผู่ผลวัฒนากร
2. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชากร  เมืองพิน
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นายณัฐพล  ศศินมานพ
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายปณิธาน  ประทุมฝาง
2. เด็กชายเลิศนศักดิ์  นัยเจริญ
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาวอำพร  แซ่จั่ว
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายวัชรพล  ลิมปนเวทยานนท์
2. นายอภิสิทธิ์  ดอนไธสง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ซ้อมทอง
2. เด็กหญิงศิริพัตร์  คุ้มประดิษฐ์
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาวกัลย์ยมล  กิ่งบู
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 10 1. นายชัยวัฒน์  พีระมี
2. นายสิทธินนท์  ถนอมใจ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นายศรัณย์  เจ้าประเสริฐ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 26 1. นายศตวรรษ  กลัดทิม
2. นายสุเมธ  ศรีทอง
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์