สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงธนิกานต์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 16 1. นายณัฐพล  นพน้อม
2. นางสาวธนิสา  มิ่งขวัญ
3. นางสาวสุชานรี  อันทอง
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
2. นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายกันตินันท์  สุดดี
2. นายณัฐดนัย  จูมทอง
3. นายทรงพล  เมืองจันทร์
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ปิยสุภรสกุล
5. นางสาวศิริวรรณ  เจนกระบี่
6. นายสัณหณัฐ  วงศ์ทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
2. นางสาวศิราภรณ์  จำปา
3. นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 1. นายทรงพล  เมืองจันทร์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงวธิดา  แซ่ตั้ง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นางสาวปิยะฉัตร  พูนสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายพฤฒิพล  นาคใหญ่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. นางสาวศิริลักษณ์  มีชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายพฤฒิพล  นาคใหญ่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายจักรินทร์  ดียิ่ง
2. นายสัณหณัฐ  วงค์ทอง
 
1. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
2. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี