สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนิตา  แจ้งเจริญ
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเมือง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ขุมเพ็ชร
2. เด็กชายทิวานนท์  ทองยัง
3. เด็กชายหฤษฎ์  ชูเนตร
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
2. นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เทศพงษ์
2. เด็กชายวศิน  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงสุทัตตา  เศิกศิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทฐา  ผิวผ่อง
2. นางสาวภคพร  อุดมโชคภิญโญ
3. นางสาวมธุรส  ศิริพิศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนารี  มะเดื่อ
2. นางสาวสิริวรรณ  เจนกระบี่
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พยัพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์