สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. นางสาวบุญตาล  นามทอง
2. นางสาวสายวรุฬ  ชัยนิวัติ
3. เด็กหญิงสุบงกชทิพย์  ปรีชาปรัชญาพร
 
1. นางสาวมัตติกา  นิกรสุข
2. นางสาวสุดาวรรณ  สารการ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 1. นางสาวจันทิมา  นุชโยธิน
2. นางสาวนิรมล  ฮวดลิ้ม
3. นางสาวศรัญญา  ป่าธนู
 
1. นางอัจฉรา  ธุวัชชัย
2. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุดยอด
2. เด็กหญิงณัฏฐติการณ์  กลั่นทรัพย์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีสันงาม
 
1. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
2. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายภูษา  ลานราบ
2. นายศักดิพัฒน์  อาจน้อย
3. นายสัญฐิติ  สุธรรม
 
1. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฟักสาคร
2. เด็กชายสรวิชญ์  รักงามใจ
3. เด็กชายอนุภาพ  จุ๊ถาวร
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวชลธิชา  มีเขียว
2. นางสาวธนาภา  ไชยดำ
3. นางสาวสุชิตา  เศษกลาง
 
1. นางสาวดารัตน์  หนูทอง
2. นางสาวพนิตา  เหล่านิพนธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชุ่มรักษา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  อภิรักษ์เดชาชัย
3. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
2. นางสาวมัตติกา  นิกรสุข
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 19 1. นางสาวปาลิตา  เสละ
2. นางสาวศรีสุนันทา  ทาเงิน
3. นางสาวอรอนงค์  เกรียงธีรศักดิ์
 
1. นางสาวอภิฤดี  โหนา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิตรกร  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายอัครพล  ศรีประทุม
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวเปรมฤทัย  มังคละคีรี
2. นางสาวใกล้รุ่ง  แก้วปานกัน
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายก้าวไกล  น้อยเจริญ
2. นายบุญฤทธิ์  สุขสงวน
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายติณณ์  เรืองไกล
2. เด็กชายธาม  พงษ์เจี่ย
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สินเปียง
2. นายชนาธิป  เทพพิทักษ์
3. นายเมธี  แสนโคตร
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น