สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชลดา  วงยะ
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นางสาวศิริรัตน์  วงษ์มั่น
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจิตติสา  ตรีภพ
 
1. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นายพิทยา  โชติถนอมกิจ
 
1. นางวาสนา  รอดขวัญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คนโทฉิมพาลี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงติ๊บ  ดวงจันทร์
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวสิริประภา  คำกอง
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 22 1. นายประสิทธิ์  นุชน้อย
2. นางสาวปิ่นมุก  ผัดตวง
3. เด็กหญิงโสวิภา  วิทยา
 
1. นายวสันต์   เอี่ยมยั่งยืน
2. นายพิเชษฐ  พูนจินดาถาวร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวสุชิตา  เศษกลาง
2. นางสาวอภิญญา  ชาจุหวัน
3. นางสาวเสาวนีย์  วงศ์เปา
 
1. นายวสันต์   เอี่ยมยั่งยืน
2. นายพิเชษฐ  พูนจินดาถาวร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธนภัทร  สมคเณย์
 
1. นางสาวนริศรา  ขจรโกวิทย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 20 1. นายอภิสิทธิ์  เข็มเพ็ชร์
 
1. นางสาวนริศรา  ขจรโกวิทย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สวนเหยี่ยว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตุ้ยมี
 
1. นายศุภสิทธิ์  รุ่งเรือง
2. นางสาวจิราภรณ์  รุ่งเรือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอภิวรรณ  บุญลัญชัยกุล
 
1. นายเอกชัย  อู๋สมบูรณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชรินทร  แซ่เจียม
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. นางสาวบุญตาล  นามทอง
2. นางสาวสายวรุฬ  ชัยนิวัติ
3. เด็กหญิงสุบงกชทิพย์  ปรีชาปรัชญาพร
 
1. นางสาวมัตติกา  นิกรสุข
2. นางสาวสุดาวรรณ  สารการ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 1. นางสาวจันทิมา  นุชโยธิน
2. นางสาวนิรมล  ฮวดลิ้ม
3. นางสาวศรัญญา  ป่าธนู
 
1. นางอัจฉรา  ธุวัชชัย
2. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุดยอด
2. เด็กหญิงณัฏฐติการณ์  กลั่นทรัพย์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีสันงาม
 
1. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
2. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายภูษา  ลานราบ
2. นายศักดิพัฒน์  อาจน้อย
3. นายสัญฐิติ  สุธรรม
 
1. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฟักสาคร
2. เด็กชายสรวิชญ์  รักงามใจ
3. เด็กชายอนุภาพ  จุ๊ถาวร
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวชลธิชา  มีเขียว
2. นางสาวธนาภา  ไชยดำ
3. นางสาวสุชิตา  เศษกลาง
 
1. นางสาวดารัตน์  หนูทอง
2. นางสาวพนิตา  เหล่านิพนธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชุ่มรักษา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  อภิรักษ์เดชาชัย
3. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
2. นางสาวมัตติกา  นิกรสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 19 1. นางสาวปาลิตา  เสละ
2. นางสาวศรีสุนันทา  ทาเงิน
3. นางสาวอรอนงค์  เกรียงธีรศักดิ์
 
1. นางสาวอภิฤดี  โหนา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิตรกร  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายอัครพล  ศรีประทุม
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวเปรมฤทัย  มังคละคีรี
2. นางสาวใกล้รุ่ง  แก้วปานกัน
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายก้าวไกล  น้อยเจริญ
2. นายบุญฤทธิ์  สุขสงวน
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายติณณ์  เรืองไกล
2. เด็กชายธาม  พงษ์เจี่ย
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สินเปียง
2. นายชนาธิป  เทพพิทักษ์
3. นายเมธี  แสนโคตร
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.67 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิฆัมพร   กำเนิดเหมาะ
2. เด็กหญิงนันทพร   ทิพย์อักษร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   บังคม
4. เด็กหญิงสุภากาญจน์  เสือภู้
5. เด็กหญิงอรอุมา  เนียมแสง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
2. นายเพชร  ศรีพุทธา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 14 1. นางสาวกนกวรรณ   เนียมคล้าย
2. นางสาวฐิติรัตน์   ดีกระจ่าง
3. นางสาวมัสยา  ไชยศรี
4. นางสาวศศิธร  ชูรอดภัย
5. นางสาวสุภัคจีรา   นารายนะคามิน
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดอกไม้   หน่อแสง
2. เด็กชายปริวรรคต  บัวชู
3. นางสาวพรรณพัสษา   หารจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรวดี   ปลาบู่ทอง
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ยุทธารักษ์
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญลักษณ์   พานิช
2. นางสาวสุพรรณษา   ไม้หอม
3. นายอภิสิทธิ์   เข็มเพ็ชร
4. นางสาวอาร์ม   อินทอง
5. นางสาวเอม    เจริญ
 
1. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
2. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิ่งทิพย์   พุ่มพานทอง
2. นางสาวญานิดา  ธารรำลึก
3. นายธีรสิทธิ   ตรีธรรม
4. นางสาวประวรรณรัตน์   อ่อนจริง
5. นายพงศ์ภรณ์   นวพรชัย
 
1. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
2. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 66.98 ทองแดง 4 1. นางสาวกฤษณะวรรณ  สุทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงกวินทิพย์   ฤทธิศาสตร์
3. เด็กหญิงกาญจนา   การช่าง
4. เด็กหญิงจิฎามาศ   ปรีชาปรัชญาพร
5. เด็กหญิงจีรนันท์   อาริยะ
6. เด็กหญิงชญาดา   สุริยะจันทร์โณ
7. นางสาวณีรนุช  พงษ์พิศุทธนันท์
8. นางสาวณุตตรา   พุ่มพวง
9. เด็กหญิงทักษพร   มังคละคีรี
10. เด็กหญิงทิพวรรณ   สีสันงาม
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ลาคำ
12. เด็กหญิงพลอยพรรณ   สมมุ่ง
13. เด็กหญิงรุจิรา   สมจิตต์
14. นางสาววรรณนิสา  จันทร์เขียว
15. นายวรัญวัฒน์   จันทร์รัตนวงศ์
16. นางสาวศิริลักษณ์  ทรัพย์สำรวย
17. เด็กชายสืบสกุล    อินทร์จันทร์
18. เด็กหญิงสุดาทิพย์   ศรีม่วง
19. นายสุรเดช   ขุนประจวบ
20. เด็กหญิงอาภัสรา   วงศ์สิงห์
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
2. นายเพชร  ศรีพุทธา
3. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
4. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
5. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 14 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   แสนผุ
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.98 เงิน 16 1. นายลายไทย   ผิวทอง
 
1. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 14 1. เด็กชายนันธวัช   สีวงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงสานิตา   จันทร์เรือง
 
1. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
2. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 5 1. นางสาวบุญฑริก  แสงแก้ว
2. นายเพิ่มพร   สระพรม
 
1. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
2. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐญดา  ศรีโชติญา
2. เด็กหญิงราตรี  ใจมั่น
 
1. นายสุรชาติ  กัลยา
2. นายณัฐวุฒิ  เหมบุตร
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 24 1. นางสาวรุ่งสุริยา  ศุกเปีย
2. นางสาววาสิฏฐี  บุญทอง
 
1. นางสาวสรัลลักษณ์  วิชิตถาวรชัย
2. นายรชฎ  ลัฐิกา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นางสาวสุพรทิพย์  แก้วกำโพรี
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฐณิชา  จีนเสถียน
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภกร  พิมพ์แดง
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาวภัณฑิรา  ขอยาดกลาง
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฟักสาคร
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาติชาย  วงค์เปา
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. นายอัครพล  ศรีประทุม
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวจิดาภา  ประทาย
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาคริต  ธิมา
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวพรชิตา  สุขเอม
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวธารารัตน์  เงินทรัพย์
2. นายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
3. นางสาวสุชัมบดี  เหมุทัย
 
1. นางสาวขวัญจิตร   ชำนาญกุล
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองดี
2. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
3. นายนเรศ  ศรีบุญ
4. เด็กชายประสิทธิชัย  คล้ายแก้ว
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
6. นายอดิศร  กงพาน
7. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
8. นางสาวแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นายอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวขวัญจิตร   ชำนาญกุล
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
2. นายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
3. นายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
4. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
5. นายนภสินธุ์  มานิล
6. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
7. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
8. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
9. นายศุภวิชญ์  ศรีสมาน
10. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยืนยง
3. เด็กหญิงณัฐพร  งามประดิษฐ์
4. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
6. นายอดิศร  กงพาน
7. เด็กหญิงอังคนาพร  บุตรแสง
8. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
9. นางสาวแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นายสรศักดิ์  สะวะรัมย์
4. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจามีกร  เรือนคง
2. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
3. นายนภสินธุ์  มานิล
4. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
5. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
6. นางสาวภัครมัย  คุ้มโสภา
7. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
8. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวขวัญจิตร   ชำนาญกุล
4. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
56 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประวรรณรัตน์   อ่อนจริง
 
1. นางสาวสุภาพรรณ   ธรรมสาลี
 
57 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิ่งทิพย์  พุ่มพานทอง
2. นางสาวณีรนุช  พงษ์พิสุทธินันท์
3. นางสาวพรลภัส  ถกลธวัช
4. นายสิงหนาท  ทิพเพชร
5. นายใหม่  ดวงส้ม
 
1. นายธงชัย  โพธิ์ทอง
2. นางสาวสุภาพรรณ   ธรรมสาลี
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 66.93 ทองแดง 7 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เซ็งเส็ง
2. เด็กชายญาณวิชญ์  วัฒนะไพศาล
3. เด็กชายณัฐวิทย์  อุดมฉวี
4. เด็กชายนรินทร์  เหลามี
5. เด็กชายบดินทร์  วงศ์วิวัฒน์
6. เด็กชายศิวกร  โตมอญ
7. เด็กชายหนุ่ม  ตานำ
8. เด็กชายอธินันต์  แคว้นดอนฉิม
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญศรี
2. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
3. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุจิรา  สมจิตต์
2. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  เจริญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
2. นางสาวนริศรา  ขจรโกวิทย์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นายชาติชาย  วงเปา
2. นางสาวนฤมล  สุขจิตต์
3. นางสาวรุจิรา  สังข์ทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
2. นางสาวนริศรา  โกวิทย์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 7 1. นางสาวชลธิชา  มีเขียว
2. นางสาวสุชัมบดี  เหมุทัย
3. นางสาวสุทธาวัลย์  ถมยาวิทย์
 
1. นางสาวนริศรา  ขจรโกวิทย์
2. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 16 1. เด็กชายดนุพล  เรืองอัมพร
2. เด็กชายดนุเดช  เรืองอัมพร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุดใสดี
2. นางสาววรารัสมิ์  ชุมพล
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชุ่มรักษา
2. เด็กหญิงเกศกนก  จงเกื้อ
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกุ้ง   ศรีหาราช
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวแสงสุรีย์  แตงเขียว
2. นางสาวนรินทร์วรรณ  ลัมภเวช
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชรพล  แก้วศรีขำ
2. นายศุภกร  พิมพ์แดง
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นายปณต  เตียเหลียง
2. นายเมธี  แสนโคตร
 
1. นางสาวแสงสุรีย์  แตงเขียว
2. นางสาววรารัสมิ์  ชุมพล
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายพชรพล  แก้วศรีขำ
2. นายศุภกร  พิมพ์แดง
 
1. นายกัมปนาท  หนุมาศ
2. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายก้าวไกล  น้อยเจริญ
2. เด็กชายจิรายุทธ  แตงเพ็ชร
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นายกิตตินันท์  ชุ่มรักษา
2. นายวรกานต์  เพชรสอาด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุดใสดี
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 17 1. นายกษิดิศ  ชื่นฤทัยในธรรม
2. นายวรสิทธิ  โอวาทปฏิมากร
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
 
71 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงศ์  เจนโชคชัยกุล
2. นายศุภวิชญ์  รองทอง
3. นายศุภากร  สีสันต์
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  บัวภา
2. นางสาวการ์ตูน  กาญจนพิบูลย์
3. นางสาวนิรมล  ฮวดลิ้ม
4. นางสาวภัชมาภร  สุพร
5. นางสาวภัททราวดี  กอนาค
6. นางสาวเสาวนีย์  วงเปา
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส   นพคุณ
2. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
3. นางฉวี  นัยชิต
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงศรีสุข
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ตรีสง่า
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ปานโพธิ์ทอง
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวฟ้า  คำยวง
3. นายอดิศักดิ์   สุขศิริ
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  นาหนองแก้ว
2. นางสาวฐิตาภา  สุทธิโอฬาร
3. นางสาวทัตพิชา  ศิริธรรมมา
 
1. นางฉวี  นัยชิต
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขจัดภัย
2. นางสาวกัลยากร  แขมคำ
3. นางสาวพีรดา  บุญทรง
 
1. นางฉวี  นัยชิต
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณภาดา  ศุขีวิริยะ
2. นายพงศ์พัฒนชาติ  เลิศพิริยะรังสันต์
3. นางสาวสิริประภา  คำกอง
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
2. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
 
78 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายรัฐชาวิชญ์  วงค์วราธิป
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
 
79 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 1. เด็กชายรัฐชาวิชญ์  วงค์วราธิป
2. เด็กชายวิจิตร  อรทัย
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร