สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 22 1. นายประสิทธิ์  นุชน้อย
2. นางสาวปิ่นมุก  ผัดตวง
3. เด็กหญิงโสวิภา  วิทยา
 
1. นายวสันต์   เอี่ยมยั่งยืน
2. นายพิเชษฐ  พูนจินดาถาวร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธนภัทร  สมคเณย์
 
1. นางสาวนริศรา  ขจรโกวิทย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 20 1. นายอภิสิทธิ์  เข็มเพ็ชร์
 
1. นางสาวนริศรา  ขจรโกวิทย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สวนเหยี่ยว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตุ้ยมี
 
1. นายศุภสิทธิ์  รุ่งเรือง
2. นางสาวจิราภรณ์  รุ่งเรือง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอภิวรรณ  บุญลัญชัยกุล
 
1. นายเอกชัย  อู๋สมบูรณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. นางสาวบุญตาล  นามทอง
2. นางสาวสายวรุฬ  ชัยนิวัติ
3. เด็กหญิงสุบงกชทิพย์  ปรีชาปรัชญาพร
 
1. นางสาวมัตติกา  นิกรสุข
2. นางสาวสุดาวรรณ  สารการ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 1. นางสาวจันทิมา  นุชโยธิน
2. นางสาวนิรมล  ฮวดลิ้ม
3. นางสาวศรัญญา  ป่าธนู
 
1. นางอัจฉรา  ธุวัชชัย
2. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายก้าวไกล  น้อยเจริญ
2. นายบุญฤทธิ์  สุขสงวน
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายติณณ์  เรืองไกล
2. เด็กชายธาม  พงษ์เจี่ย
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐญดา  ศรีโชติญา
2. เด็กหญิงราตรี  ใจมั่น
 
1. นายสุรชาติ  กัลยา
2. นายณัฐวุฒิ  เหมบุตร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 24 1. นางสาวรุ่งสุริยา  ศุกเปีย
2. นางสาววาสิฏฐี  บุญทอง
 
1. นางสาวสรัลลักษณ์  วิชิตถาวรชัย
2. นายรชฎ  ลัฐิกา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาวภัณฑิรา  ขอยาดกลาง
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นายปณต  เตียเหลียง
2. นายเมธี  แสนโคตร
 
1. นางสาวแสงสุรีย์  แตงเขียว
2. นางสาววรารัสมิ์  ชุมพล