สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุดยอด
2. เด็กหญิงณัฏฐติการณ์  กลั่นทรัพย์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีสันงาม
 
1. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
2. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายภูษา  ลานราบ
2. นายศักดิพัฒน์  อาจน้อย
3. นายสัญฐิติ  สุธรรม
 
1. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฟักสาคร
2. เด็กชายสรวิชญ์  รักงามใจ
3. เด็กชายอนุภาพ  จุ๊ถาวร
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวชลธิชา  มีเขียว
2. นางสาวธนาภา  ไชยดำ
3. นางสาวสุชิตา  เศษกลาง
 
1. นางสาวดารัตน์  หนูทอง
2. นางสาวพนิตา  เหล่านิพนธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิตรกร  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายอัครพล  ศรีประทุม
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง