สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชลดา  วงยะ
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นางสาวศิริรัตน์  วงษ์มั่น
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจิตติสา  ตรีภพ
 
1. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นายพิทยา  โชติถนอมกิจ
 
1. นางวาสนา  รอดขวัญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวสุชิตา  เศษกลาง
2. นางสาวอภิญญา  ชาจุหวัน
3. นางสาวเสาวนีย์  วงศ์เปา
 
1. นายวสันต์   เอี่ยมยั่งยืน
2. นายพิเชษฐ  พูนจินดาถาวร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชรินทร  แซ่เจียม
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุดยอด
2. เด็กหญิงณัฏฐติการณ์  กลั่นทรัพย์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีสันงาม
 
1. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
2. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายภูษา  ลานราบ
2. นายศักดิพัฒน์  อาจน้อย
3. นายสัญฐิติ  สุธรรม
 
1. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฟักสาคร
2. เด็กชายสรวิชญ์  รักงามใจ
3. เด็กชายอนุภาพ  จุ๊ถาวร
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวชลธิชา  มีเขียว
2. นางสาวธนาภา  ไชยดำ
3. นางสาวสุชิตา  เศษกลาง
 
1. นางสาวดารัตน์  หนูทอง
2. นางสาวพนิตา  เหล่านิพนธ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิตรกร  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายอัครพล  ศรีประทุม
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 14 1. นางสาวกนกวรรณ   เนียมคล้าย
2. นางสาวฐิติรัตน์   ดีกระจ่าง
3. นางสาวมัสยา  ไชยศรี
4. นางสาวศศิธร  ชูรอดภัย
5. นางสาวสุภัคจีรา   นารายนะคามิน
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดอกไม้   หน่อแสง
2. เด็กชายปริวรรคต  บัวชู
3. นางสาวพรรณพัสษา   หารจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรวดี   ปลาบู่ทอง
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ยุทธารักษ์
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญลักษณ์   พานิช
2. นางสาวสุพรรณษา   ไม้หอม
3. นายอภิสิทธิ์   เข็มเพ็ชร
4. นางสาวอาร์ม   อินทอง
5. นางสาวเอม    เจริญ
 
1. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
2. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 66.98 ทองแดง 4 1. นางสาวกฤษณะวรรณ  สุทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงกวินทิพย์   ฤทธิศาสตร์
3. เด็กหญิงกาญจนา   การช่าง
4. เด็กหญิงจิฎามาศ   ปรีชาปรัชญาพร
5. เด็กหญิงจีรนันท์   อาริยะ
6. เด็กหญิงชญาดา   สุริยะจันทร์โณ
7. นางสาวณีรนุช  พงษ์พิศุทธนันท์
8. นางสาวณุตตรา   พุ่มพวง
9. เด็กหญิงทักษพร   มังคละคีรี
10. เด็กหญิงทิพวรรณ   สีสันงาม
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ลาคำ
12. เด็กหญิงพลอยพรรณ   สมมุ่ง
13. เด็กหญิงรุจิรา   สมจิตต์
14. นางสาววรรณนิสา  จันทร์เขียว
15. นายวรัญวัฒน์   จันทร์รัตนวงศ์
16. นางสาวศิริลักษณ์  ทรัพย์สำรวย
17. เด็กชายสืบสกุล    อินทร์จันทร์
18. เด็กหญิงสุดาทิพย์   ศรีม่วง
19. นายสุรเดช   ขุนประจวบ
20. เด็กหญิงอาภัสรา   วงศ์สิงห์
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
2. นายเพชร  ศรีพุทธา
3. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
4. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
5. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฐณิชา  จีนเสถียน
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. นายอัครพล  ศรีประทุม
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 66.93 ทองแดง 7 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เซ็งเส็ง
2. เด็กชายญาณวิชญ์  วัฒนะไพศาล
3. เด็กชายณัฐวิทย์  อุดมฉวี
4. เด็กชายนรินทร์  เหลามี
5. เด็กชายบดินทร์  วงศ์วิวัฒน์
6. เด็กชายศิวกร  โตมอญ
7. เด็กชายหนุ่ม  ตานำ
8. เด็กชายอธินันต์  แคว้นดอนฉิม
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญศรี
2. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
3. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นายชาติชาย  วงเปา
2. นางสาวนฤมล  สุขจิตต์
3. นางสาวรุจิรา  สังข์ทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
2. นางสาวนริศรา  โกวิทย์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 7 1. นางสาวชลธิชา  มีเขียว
2. นางสาวสุชัมบดี  เหมุทัย
3. นางสาวสุทธาวัลย์  ถมยาวิทย์
 
1. นางสาวนริศรา  ขจรโกวิทย์
2. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 16 1. เด็กชายดนุพล  เรืองอัมพร
2. เด็กชายดนุเดช  เรืองอัมพร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุดใสดี
2. นางสาววรารัสมิ์  ชุมพล
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชุ่มรักษา
2. เด็กหญิงเกศกนก  จงเกื้อ
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายก้าวไกล  น้อยเจริญ
2. เด็กชายจิรายุทธ  แตงเพ็ชร
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นายกิตตินันท์  ชุ่มรักษา
2. นายวรกานต์  เพชรสอาด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุดใสดี
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย