สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชุ่มรักษา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  อภิรักษ์เดชาชัย
3. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
2. นางสาวมัตติกา  นิกรสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 19 1. นางสาวปาลิตา  เสละ
2. นางสาวศรีสุนันทา  ทาเงิน
3. นางสาวอรอนงค์  เกรียงธีรศักดิ์
 
1. นางสาวอภิฤดี  โหนา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวเปรมฤทัย  มังคละคีรี
2. นางสาวใกล้รุ่ง  แก้วปานกัน
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.98 เงิน 16 1. นายลายไทย   ผิวทอง
 
1. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นางสาวสุพรทิพย์  แก้วกำโพรี
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภกร  พิมพ์แดง
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฟักสาคร
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวจิดาภา  ประทาย
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวพรชิตา  สุขเอม
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวธารารัตน์  เงินทรัพย์
2. นายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
3. นางสาวสุชัมบดี  เหมุทัย
 
1. นางสาวขวัญจิตร   ชำนาญกุล
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประวรรณรัตน์   อ่อนจริง
 
1. นางสาวสุภาพรรณ   ธรรมสาลี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชรพล  แก้วศรีขำ
2. นายศุภกร  พิมพ์แดง
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
2. นายกัมปนาท  หนุมาศ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายพชรพล  แก้วศรีขำ
2. นายศุภกร  พิมพ์แดง
 
1. นายกัมปนาท  หนุมาศ
2. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 17 1. นายกษิดิศ  ชื่นฤทัยในธรรม
2. นายวรสิทธิ  โอวาทปฏิมากร
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 1. เด็กชายรัฐชาวิชญ์  วงค์วราธิป
2. เด็กชายวิจิตร  อรทัย
 
1. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร