สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คนโทฉิมพาลี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงติ๊บ  ดวงจันทร์
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวสิริประภา  คำกอง
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สินเปียง
2. นายชนาธิป  เทพพิทักษ์
3. นายเมธี  แสนโคตร
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.67 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิฆัมพร   กำเนิดเหมาะ
2. เด็กหญิงนันทพร   ทิพย์อักษร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   บังคม
4. เด็กหญิงสุภากาญจน์  เสือภู้
5. เด็กหญิงอรอุมา  เนียมแสง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
2. นายเพชร  ศรีพุทธา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 14 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   แสนผุ
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 14 1. เด็กชายนันธวัช   สีวงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงสานิตา   จันทร์เรือง
 
1. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
2. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 5 1. นางสาวบุญฑริก  แสงแก้ว
2. นายเพิ่มพร   สระพรม
 
1. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
2. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาติชาย  วงค์เปา
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาคริต  ธิมา
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองดี
2. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
3. นายนเรศ  ศรีบุญ
4. เด็กชายประสิทธิชัย  คล้ายแก้ว
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
6. นายอดิศร  กงพาน
7. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
8. นางสาวแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นายอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวขวัญจิตร   ชำนาญกุล
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
2. นายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
3. นายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
4. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
5. นายนภสินธุ์  มานิล
6. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
7. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
8. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
9. นายศุภวิชญ์  ศรีสมาน
10. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยืนยง
3. เด็กหญิงณัฐพร  งามประดิษฐ์
4. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
6. นายอดิศร  กงพาน
7. เด็กหญิงอังคนาพร  บุตรแสง
8. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
9. นางสาวแพรเพชร  ศรีประทีป
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นายสรศักดิ์  สะวะรัมย์
4. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจามีกร  เรือนคง
2. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
3. นายนภสินธุ์  มานิล
4. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
5. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
6. นางสาวภัครมัย  คุ้มโสภา
7. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
8. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวขวัญจิตร   ชำนาญกุล
4. นายกัมพล  มณฑลจรัส
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกุ้ง   ศรีหาราช
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวแสงสุรีย์  แตงเขียว
2. นางสาวนรินทร์วรรณ  ลัมภเวช
 
16 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงศ์  เจนโชคชัยกุล
2. นายศุภวิชญ์  รองทอง
3. นายศุภากร  สีสันต์
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  บัวภา
2. นางสาวการ์ตูน  กาญจนพิบูลย์
3. นางสาวนิรมล  ฮวดลิ้ม
4. นางสาวภัชมาภร  สุพร
5. นางสาวภัททราวดี  กอนาค
6. นางสาวเสาวนีย์  วงเปา
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส   นพคุณ
2. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
3. นางฉวี  นัยชิต
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงศรีสุข
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ตรีสง่า
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ปานโพธิ์ทอง
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวฟ้า  คำยวง
3. นายอดิศักดิ์   สุขศิริ
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  นาหนองแก้ว
2. นางสาวฐิตาภา  สุทธิโอฬาร
3. นางสาวทัตพิชา  ศิริธรรมมา
 
1. นางฉวี  นัยชิต
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขจัดภัย
2. นางสาวกัลยากร  แขมคำ
3. นางสาวพีรดา  บุญทรง
 
1. นางฉวี  นัยชิต
2. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณภาดา  ศุขีวิริยะ
2. นายพงศ์พัฒนชาติ  เลิศพิริยะรังสันต์
3. นางสาวสิริประภา  คำกอง
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  นพคุณ
2. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร