สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงเที่ยงธารา  นรินทร์
 
1. นางชวาลา  ตราชูวณิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นายณัฐพงษ์  โกฎิปภา
 
1. นางสาวรสลิน  นิรันราย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุนิสา  เทเลอร์
 
1. นางสุนันทา  พรรณาวัลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 1. นางสาวณัฐิรดา  แย้มโอภาส
 
1. นางอุไร  ดาราพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปณิดา  ชื่นกิตติวรวัฒน์
 
1. นายเนติสิทธิ์  ปฐมกาลบุตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธนพร  ทรัพย์เจริญกุล
 
1. นางรติกร  ปฐมกาลบตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพลภัทร  ทองนาคะ
 
1. นายภูวิช  คุณาดำรงรัฐ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 30 1. นางสาวพัชรินทร์  วินิจสิทธิ์
 
1. นายนิคม  เอกอมรปัญญา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนภัค  จันทรศิริวัฒนา
2. เด็กชายรามิล  พุทธิปิลันธน์
3. เด็กหญิงอริสา  ตระกูลภักดี
 
1. นางสุนันทา  แสนสิทธิ์
2. นายฐานันดร  ปลื้มใจ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายทวัรัชต์  พิศาลนพวงศ์
2. นางสาวธนพร  ทรัพย์เจริญกุล
3. นางสาวพัชรินทร์  วินิจสิทธิ์
 
1. นางรติกร  ปฐมกาลบุตร
2. นางสุนันทา  แสนสิทธิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสาธิดา  รัชตจิระโยธิน
 
1. นายธนลักษณ์  ศิรธรรมธร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  นวยใย
2. เด็กหญิงอริสรา  นามวงศ์
 
1. นางพจนีย์  ใจหาญ
2. นายมนู  อินทรวิเชียร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิจิตราภรณ์  ทิวไผ่งาม
2. นายรชต  แก้วชมภู
 
1. นายสิทธิกร  การสมเนตร
2. นายธนลักษณ์  ศิรธรรมธร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชิดชนก  พรธนะวัฒน์
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวพรภควันต์  อินทรสุวรรณ์
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงอัลฟา  สังชุม
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวธีรศรา  วงษ์สนิท
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายศรทัย  พันผูก
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพัชรินทร์  วินิจสิทธิ์
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนภัทร  วัฒนเดช
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 15 1. นางสาวชัชชญา  วงษ์ศิริ
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธนภร  ศิริภาคย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มาแก้ว
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
2. นายมนู  อินทรวิเชียร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายภูริทัต  แย้มโอภาส
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายภควัฒน์  ธรรมเจริญ
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรภวิษย์  แสงพิทักษ์
2. เด็กชายพัทธภูมิภพ  สุพรประดิษฐ์ชัย
3. เด็กชายพีรณัช  ทิวไผ่งาม
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
2. นายมนู  อินทรวิเชียร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายคฑาวุฒิ  อัครพรพันธุ์
2. นายชัชวาล  เจียมประสูตร์
3. นายพัทธพล  เงินเจริญ
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
2. นายมนู  อินทรวิเชียร
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายพรภวิษย์  แสงพิทักษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ศุภมานพ
 
1. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิธิศ  วิศยทักษิณ
2. เด็กชายโกศัลย์  อิสระไพศาล
 
1. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพงศ์   บู๊ชัยฮะ
2. นายพชร   ทรงศรีสง่า
 
1. นายชาญณรงค์  ลฆุจิตต์พงษ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงอัลฟา  สังชุม
 
1. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 16 1. นายพีรวิชญ์  โพธิ์ทองศรีสิทธิ์
2. นายรชต   แก้วชมภู
 
1. นายชาญณรงค์  ลฆุจิตต์พงษ์
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิชญ์  ลภนะพันธุ์
2. เด็กชายเอกสิษฐ์  อัครศักดิ์ศิริ
 
1. นายกิตตินันท์  พึ่งเพาะปลูก
2. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคฑาวุธ  อัครพรพันธ์ุ
2. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณภาภรณ์
3. นายภัทรศักดิ์  อนันตสกุลโรจน์
 
1. นายกิตตินันท์  พึ่งเพาะปลูก
2. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์
 
34 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชิดชนก  พรธนะวัฒน์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองคำสุจริต
 
1. นายกิตตินันท์  พึ่งเพาะปลูก
2. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์