สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นายณัฐพงษ์  โกฎิปภา
 
1. นางสาวรสลิน  นิรันราย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุนิสา  เทเลอร์
 
1. นางสุนันทา  พรรณาวัลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 1. นางสาวณัฐิรดา  แย้มโอภาส
 
1. นางอุไร  ดาราพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวพรภควันต์  อินทรสุวรรณ์
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวธีรศรา  วงษ์สนิท
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนภัทร  วัฒนเดช
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายภูริทัต  แย้มโอภาส
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายคฑาวุฒิ  อัครพรพันธุ์
2. นายชัชวาล  เจียมประสูตร์
3. นายพัทธพล  เงินเจริญ
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
2. นายมนู  อินทรวิเชียร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายพรภวิษย์  แสงพิทักษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ศุภมานพ
 
1. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิธิศ  วิศยทักษิณ
2. เด็กชายโกศัลย์  อิสระไพศาล
 
1. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์