สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  นวยใย
2. เด็กหญิงอริสรา  นามวงศ์
 
1. นางพจนีย์  ใจหาญ
2. นายมนู  อินทรวิเชียร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิจิตราภรณ์  ทิวไผ่งาม
2. นายรชต  แก้วชมภู
 
1. นายสิทธิกร  การสมเนตร
2. นายธนลักษณ์  ศิรธรรมธร
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิชญ์  ลภนะพันธุ์
2. เด็กชายเอกสิษฐ์  อัครศักดิ์ศิริ
 
1. นายกิตตินันท์  พึ่งเพาะปลูก
2. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคฑาวุธ  อัครพรพันธ์ุ
2. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณภาภรณ์
3. นายภัทรศักดิ์  อนันตสกุลโรจน์
 
1. นายกิตตินันท์  พึ่งเพาะปลูก
2. นางสาวณัทริน  คุ้มวงศ์