สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุศดี  หมื่นสา
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  เงางาม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยพาพิมพ์
 
1. นางสาวชฎาพร  ต่างประโคน
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรมสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ฝอย
2. นางสาวชโลปกรณ์  ทิมกุล
3. นางสาวเบญจพร  อินแก้ว
 
1. นายอานนท์  ธิติคุณากร
2. นายศุภณัฐ  กาหยี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิชญา  พูนแช่ม
2. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. นางสาวสุลิตา  ทิศทะสะ
 
1. นายสมชาต  บุญเจือ
2. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัธรพล  น้อยอร่าม
2. เด็กชายวาตสิน  กองคุณ
3. เด็กชายอดิเทพ  โชติชัยยะกิจ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมสิทธิ์
2. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สีสัน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  บาลี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ทนทาน
 
1. นางณัฐชานันท์  อภิชากิตติ์วงษ์
2. นางสาวชฎาพร  ต่างประโคน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศดานันท์  สุวรรณ
2. นายศรัญญู  กิ่งกลาง
3. นางสาวสุภาภรณ์  เอี่ยมอ้น
 
1. นายอานนท์  ธิติคุณากร
2. นายศุภณัฐ  กาหยี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนธรณ์  สักโก
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทองเต็ม
 
1. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิษณุ  สมภักดี
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สร้างไธสง
 
1. นางณัฐชานันท์  อภิชากิตติ์วงษ์