สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุวิมล  คณทา
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโสภาพรรณ  สมศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงภัทรชนก  อินทคล้าย
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 1. นางสาวพิชญา  พูนแช่ม
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กชายสหรัฐ  สุขเจริญ
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทนทาน
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวสุกัญญา  บุตรเสน่ห์
2. นางสาวสุวิมล  พุ่มศรี
3. นางสาวเกตน์สิรี  นนทะโคตร
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุประ
2. เด็กหญิงปิยนันท์  คำสีเขียว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองปรวน
2. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชโลปกรณ์  ทิมกุล
2. นางสาวศดานันท์  สุวรรณ
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทองปรวน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  เงางาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  ภูถาวร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 22 1. นายหัสดิน  โชตินอก
 
1. นายปศาสตร์  ต้นทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงปาลิกา  ถาวรวงศ์
3. เด็กชายปิติวัชระ  หังสสูต
 
1. นางปิ่นฤทัย  ติวาสนันท์
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพีรยา  ภู่พงษ์
2. นางสาววรพรรณ  แซ่เอี้ยว
3. นางสาวสุภาวดี  กิ่งโพธิ์
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายก้องภพ  คราดสูงเนิน
 
1. นางสาวธิรมันต์  เจือจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 19 1. นายวราพล  ศุภกิจเจริญ
 
1. นายมงคล  รังษีสุวกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุศดี  หมื่นสา
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  เงางาม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยพาพิมพ์
 
1. นางสาวชฎาพร  ต่างประโคน
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรมสิทธิ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ฝอย
2. นางสาวชโลปกรณ์  ทิมกุล
3. นางสาวเบญจพร  อินแก้ว
 
1. นายอานนท์  ธิติคุณากร
2. นายศุภณัฐ  กาหยี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิชญา  พูนแช่ม
2. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. นางสาวสุลิตา  ทิศทะสะ
 
1. นายสมชาต  บุญเจือ
2. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัธรพล  น้อยอร่าม
2. เด็กชายวาตสิน  กองคุณ
3. เด็กชายอดิเทพ  โชติชัยยะกิจ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมสิทธิ์
2. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สีสัน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  บาลี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ทนทาน
 
1. นางณัฐชานันท์  อภิชากิตติ์วงษ์
2. นางสาวชฎาพร  ต่างประโคน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศดานันท์  สุวรรณ
2. นายศรัญญู  กิ่งกลาง
3. นางสาวสุภาภรณ์  เอี่ยมอ้น
 
1. นายอานนท์  ธิติคุณากร
2. นายศุภณัฐ  กาหยี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนธรณ์  สักโก
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทองเต็ม
 
1. นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิษณุ  สมภักดี
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สร้างไธสง
 
1. นางณัฐชานันท์  อภิชากิตติ์วงษ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กชายทวีวัช  วรรณจันทร์
 
1. นางสาวภัสนันท์  สุขใส
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.64 ทอง 12 1. นางสาวสุกัญญา  บุตรเสน่ห์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หฤทัยสิริรัตน์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 12 1. เด็กชายวิสิฐ  ศิลาขาว
2. เด็กหญิงโชติกา  ศรีสาร
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 8 1. นายอนุวัทย์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวเกตน์สิรี  นนทะโคตร
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  โตอำพันธ์
2. เด็กหญิงชาลินี  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงบุศดี  หมื่นสา
4. เด็กหญิงพงศ์ผกา  หงษ์โต
5. เด็กหญิงภัทรชนก  อินทคล้าย
6. เด็กหญิงวรรณิษา  บาลี
7. เด็กหญิงสิริขวัญ  เงางาม
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยพาพิมพ์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ทนทาน
10. เด็กหญิงสุวิมล  คณทา
 
1. นายรัฐกร  สุขอ้วน
2. นางพเยาว์  คนยงค์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 19 1. นางสาววิภาวี  บัวแก้ว
2. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ
2. นางสาวธิดา  วิชาธร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายคณนาถ  ศรีลิ้มพงษ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวทัญญู  ไชสีมา
 
1. นายไท  สมบัตืวงษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ชินคำ
 
1. นายไท  สมบัตืวงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  ด้วงคำ
 
1. นายไท  สมบัตืวงษ์
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐภัทร  ขาวละออ
2. นางสาวธนัชชา  สุเมโท
3. นางสาวธัญญ์วาริน  สุทธิประภาทิพย์
4. นางสาวนนทพันท์  ชุ่มแจ่ม
5. นางสาวมนสิชา  ไทยอ่อน
6. นางสาวสิริวิมล  คำสาวงศ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สมจันทร์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณิชาดา  วัชรโชควรากุล
 
1. MissZhao  Jing
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.68 ทอง 7 1. นางสาวสุวิมล  พุ่มศรี
 
1. MissZhao  Jing
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชาลินี  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  เงางาม
3. เด็กหญิงสุจริตรา  ไชยพาพิมพ์
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 12 1. นางสาวฉัตรฑริกา  เทียนบาง
2. นางสาวชุติมา  เอี่ยมเยี่ยมดี
3. นางสาวศิรินันท์  โพธิ์ศิริ
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยศสงคราม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เขตคาม
3. เด็กชายวรวุฒิ  อิ่มศิลป์
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทราทิพย์  พรมพลเมือง
2. นางสาวปวรรณรัตน์  ไพโสภา
3. นางสาวศิริเพ็ญ  ใจดี
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.67 เงิน 15 1. นายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2. นางสาวธิติมา  เจริญสุข
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 6 1. นายธนเลิศ  พรรณหาญ
2. นายศุภกร  ม่วงอยู่
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพัสสน  บัวจันทร์
2. นายหัสดิน  โชตินอก
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทวีสิน  เกิดสิงห์
2. นางสาวธันยพร  แซ่ม้า
3. นางสาวพูนทรัพย์  เกิดสิงห์
 
1. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตินัน  พลอยสุวรรณ
2. นายอัมรินทร์  จิตรนารินทร์
3. นายเจษฏาพร  ดอกไม้หอม
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 1. นางสาวปนัดดา  ทองทา
2. นางสาวสุภาวดี  กิ่งโพธิ์
3. นางสาวเสาวนีย์  ศิลาขาว
 
1. นายไกรวุฒิ  วัฒนเธียร
2. นายสมพร  กตะศิลา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 15 1. นางสาวชลธิรศน์  ผิวพิมพ์ดี
2. นางสาวเนตรครินทร์  พร้าวไธสง
3. นางสาวโสภาพรรณ  สมศรี
 
1. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ