สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงภัทรชนก  อินทคล้าย
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทนทาน
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุประ
2. เด็กหญิงปิยนันท์  คำสีเขียว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองปรวน
2. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชโลปกรณ์  ทิมกุล
2. นางสาวศดานันท์  สุวรรณ
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทองปรวน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  เงางาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  ภูถาวร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 22 1. นายหัสดิน  โชตินอก
 
1. นายปศาสตร์  ต้นทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายก้องภพ  คราดสูงเนิน
 
1. นางสาวธิรมันต์  เจือจันทร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 19 1. นายวราพล  ศุภกิจเจริญ
 
1. นายมงคล  รังษีสุวกุล
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 19 1. นางสาววิภาวี  บัวแก้ว
2. นางสาวศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ
2. นางสาวธิดา  วิชาธร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยศสงคราม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เขตคาม
3. เด็กชายวรวุฒิ  อิ่มศิลป์
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 6 1. นายธนเลิศ  พรรณหาญ
2. นายศุภกร  ม่วงอยู่
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ