สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุวิมล  คณทา
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 1. นางสาวพิชญา  พูนแช่ม
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวสุกัญญา  บุตรเสน่ห์
2. นางสาวสุวิมล  พุ่มศรี
3. นางสาวเกตน์สิรี  นนทะโคตร
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายคณนาถ  ศรีลิ้มพงษ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณิชาดา  วัชรโชควรากุล
 
1. MissZhao  Jing
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชาลินี  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  เงางาม
3. เด็กหญิงสุจริตรา  ไชยพาพิมพ์
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 12 1. นางสาวฉัตรฑริกา  เทียนบาง
2. นางสาวชุติมา  เอี่ยมเยี่ยมดี
3. นางสาวศิรินันท์  โพธิ์ศิริ
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทราทิพย์  พรมพลเมือง
2. นางสาวปวรรณรัตน์  ไพโสภา
3. นางสาวศิริเพ็ญ  ใจดี
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ