สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กชายสหรัฐ  สุขเจริญ
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพิ่มขึ้น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 8 1. นายอนุวัทย์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวเกตน์สิรี  นนทะโคตร
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  โตอำพันธ์
2. เด็กหญิงชาลินี  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงบุศดี  หมื่นสา
4. เด็กหญิงพงศ์ผกา  หงษ์โต
5. เด็กหญิงภัทรชนก  อินทคล้าย
6. เด็กหญิงวรรณิษา  บาลี
7. เด็กหญิงสิริขวัญ  เงางาม
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยพาพิมพ์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ทนทาน
10. เด็กหญิงสุวิมล  คณทา
 
1. นายรัฐกร  สุขอ้วน
2. นางพเยาว์  คนยงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ชินคำ
 
1. นายไท  สมบัตืวงษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.67 เงิน 15 1. นายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2. นางสาวธิติมา  เจริญสุข
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตินัน  พลอยสุวรรณ
2. นายอัมรินทร์  จิตรนารินทร์
3. นายเจษฏาพร  ดอกไม้หอม
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 15 1. นางสาวชลธิรศน์  ผิวพิมพ์ดี
2. นางสาวเนตรครินทร์  พร้าวไธสง
3. นางสาวโสภาพรรณ  สมศรี
 
1. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ