สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโสภาพรรณ  สมศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงปาลิกา  ถาวรวงศ์
3. เด็กชายปิติวัชระ  หังสสูต
 
1. นางปิ่นฤทัย  ติวาสนันท์
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กชายทวีวัช  วรรณจันทร์
 
1. นางสาวภัสนันท์  สุขใส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.64 ทอง 12 1. นางสาวสุกัญญา  บุตรเสน่ห์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หฤทัยสิริรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 12 1. เด็กชายวิสิฐ  ศิลาขาว
2. เด็กหญิงโชติกา  ศรีสาร
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
2. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.68 ทอง 7 1. นางสาวสุวิมล  พุ่มศรี
 
1. MissZhao  Jing
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 1. นางสาวปนัดดา  ทองทา
2. นางสาวสุภาวดี  กิ่งโพธิ์
3. นางสาวเสาวนีย์  ศิลาขาว
 
1. นายไกรวุฒิ  วัฒนเธียร
2. นายสมพร  กตะศิลา