สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.15 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธฤต  ทัศนะนาคะจิตด์
2. เด็กชายปภพ  แพงทอง
3. เด็กชายวสวัตติ์  เพิ่มพูนทวีทรัพย์
 
1. นางเพชรรัตน์  พงษ์ประดิษฐ
2. นายพชร  นันทสกุลวิโรจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 6 1. นายกฤษฏิ์ธนัท  ยืนยง
2. นายชนกานต์  ชีวะกานนท์
3. นายวีระ  จงคงคาวุฒิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  อังก์สิริทรัพย์
2. นางนิตยา  เพ็ชรศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายคณิณ  ธัมวิสุทธิวรากร
2. เด็กชายนิธิยศ  โตวรรณศิริกำธร
3. เด็กชายอาศิระ  ไกรรส
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา  เกตุมาลา
2. นายทศพล  เปรี่ยมพิมาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายกิตติธัช  จักษุสุวรรณ
2. นายนันทวัฒน์  ภาโสม
3. นายพงศกร  ชื่นชม
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวณปภาพร  จันทร์ดวง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายจฎลาย์  จารุศิริกุง
2. เด็กชายนพรุจ  ครุฑแดง
3. เด็กชายปัญญาวัฒน์  เลอวิศิษฏ์
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา  เกตุมาลา
2. นายทศพล  เปรี่ยมพิมาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายณัฏฐกร  มีชัย
2. นายธนาวุฒิ  ภักดีโต
3. นายพรชัย  ปัทมะดิลก
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวณปภาพร  จันทรดวง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายชลมารค  แดงเผือก
2. เด็กชายวรรษธร  เปรมสนธิ
3. เด็กชายสาริทธิ์  โจปะระ
 
1. นายทีปกร  หาญวิสุทธิ์
2. นางสาวชมภูนุช  จันทร์แสง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นายทัตพร  ดีถาวร
2. นายธีรภัทร์  ลิมปัชโยพาส
3. นายภัคพล  วันเนา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บูรณะ
2. นางสาวพรพิมล  เขียวปิง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกุณนฑี  กองศิลป์
2. เด็กชายธนากร  จำปานคร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินกองงาม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพรัตน์  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายยุทธนา  พันทะสาร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินกองงาม