สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายอนุพล  แก้วยา
 
1. นางสาวกนกศรี  มิตรานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นายหงษ์ณรงค์  เภากลัด
 
1. นางสาวสาริณี  กล่อมดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณฐกร  โมลา
 
1. นางสาวนันทินาฏ  นินนาทนนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายวุฒิชัย  ไวติตต่อ
 
1. นางสาวเขมณัฏฐ์  สุวรรณวีระกำธร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายธีรเจต  เอี่ยมพันธ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ไตรยวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุญเชิด  เลิศบุญยพันธ์
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมี
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  พูลสาริกิจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายสรัญวุฐิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวฐณิพิชญ์  บัวสด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติคุณ  เลิศไกร
2. เด็กชายหฤษฎ์  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายเดชนรินทร์  เกิดมี
 
1. นางสาวอัครพร  สีดี
2. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายกานต์  จั่นทอง
2. นายนิธิวรรธ  สกุลศรีประเสริฐ
3. นายพัฒนา  รุ่งโรจน์บูลย์
 
1. นางสาวอัครพร  สีดี
2. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  นาครักษา
2. เด็กชายธนดล  เกิดอรุณ
 
1. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
2. นางนฤมล  ปัญจมะวัต
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนายุช  กตคุณวิสิทธิ์
2. นายชยพล  มาลานิยม
 
1. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
2. นางนฤมล  ปัญจมะวัต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสหภัทร  กิตติวัฒนกุล
 
1. นายอนุชิต  โฉมศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 5 1. นายเจษฎากร  มงคลพรอุดม
 
1. นายไพศิษฐ์  เลิศล้ำวณิช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 12 1. นายคัดสรร  คำจำนรรจ์
 
1. นายพิพากษา  บุญฤทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายธนพนธ์  ชำนาญพล
 
1. นายพิสุทธิศิลป์  โพธิอะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.15 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธฤต  ทัศนะนาคะจิตด์
2. เด็กชายปภพ  แพงทอง
3. เด็กชายวสวัตติ์  เพิ่มพูนทวีทรัพย์
 
1. นางเพชรรัตน์  พงษ์ประดิษฐ
2. นายพชร  นันทสกุลวิโรจน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 6 1. นายกฤษฏิ์ธนัท  ยืนยง
2. นายชนกานต์  ชีวะกานนท์
3. นายวีระ  จงคงคาวุฒิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  อังก์สิริทรัพย์
2. นางนิตยา  เพ็ชรศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายคณิณ  ธัมวิสุทธิวรากร
2. เด็กชายนิธิยศ  โตวรรณศิริกำธร
3. เด็กชายอาศิระ  ไกรรส
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา  เกตุมาลา
2. นายทศพล  เปรี่ยมพิมาย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายกิตติธัช  จักษุสุวรรณ
2. นายนันทวัฒน์  ภาโสม
3. นายพงศกร  ชื่นชม
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวณปภาพร  จันทร์ดวง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายจฎลาย์  จารุศิริกุง
2. เด็กชายนพรุจ  ครุฑแดง
3. เด็กชายปัญญาวัฒน์  เลอวิศิษฏ์
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา  เกตุมาลา
2. นายทศพล  เปรี่ยมพิมาย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายณัฏฐกร  มีชัย
2. นายธนาวุฒิ  ภักดีโต
3. นายพรชัย  ปัทมะดิลก
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวณปภาพร  จันทรดวง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายชลมารค  แดงเผือก
2. เด็กชายวรรษธร  เปรมสนธิ
3. เด็กชายสาริทธิ์  โจปะระ
 
1. นายทีปกร  หาญวิสุทธิ์
2. นางสาวชมภูนุช  จันทร์แสง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นายทัตพร  ดีถาวร
2. นายธีรภัทร์  ลิมปัชโยพาส
3. นายภัคพล  วันเนา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บูรณะ
2. นางสาวพรพิมล  เขียวปิง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกุณนฑี  กองศิลป์
2. เด็กชายธนากร  จำปานคร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินกองงาม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพรัตน์  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายยุทธนา  พันทะสาร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินกองงาม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายติณณภพ  ลี
2. เด็กชายพรพนธ์  คุ้มผล
3. เด็กชายภูมิวิทย์  คิดเจริญสุข
4. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายไกรสิงห์  คมศรีโสรัตน์
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชุติวัต  เกริกกิจประสาน
2. นายธนดล  แก้วประสงค์
3. นายภาณุวิชญ์  มุสีพันธ์
4. นายศักรินทร์  ผันสืบ
5. นายเบณจมิณ  สิทธิศีลธรรม
 
1. นางสาวฐาปณี  วงศ์สวัสดิ์
2. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยุต  อู่ทรัพย์เจริญชัย
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.34 ทอง 13 1. นายภานุวัฒน์  แพงภูงา
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายจรกฤตย์  พุทธิพงษ์ธนกุล
2. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นายวิภู  ฝาเรือนดี
2. นางสาวจุฑารัตน์  นาคมาลี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 1. นายต่อลาภ  จันทรประทักษ์
2. นายสรัญวุฐิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวสุภรณ์  มั่นความดี
2. นางสาวปุณณวรรณ  นุ่มประสงค์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายกันย์  วัขรสุภัทร์
2. เด็กชายสิทธิพล  นวลไธสง
 
1. นายประนอม  พุกสุริย์วงษ์
2. นายวิทยา  จันลา
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรวิชญ์  บุญสัตย์
2. นายพีรวุฒิ  บุญสัตย์
 
1. นายสัญชัย  สรวงศิริ
2. นายณพล  เพ็งแป้น
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสรวิชญ์  งามยิ่งยง
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภัคพล  รังสรรค์มณีนิล
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ประจวบสุข
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นายฐากร  หงษ์ลอย
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูวดล  คำโพธิ์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายธิติวุฒิ  รัตนศิริโชค
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นายวัชระ  รูปพรม
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายบุญยง  บุญสอน
2. เด็กชายอรรถกร  กล่อมรอด
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนกฤต  ฉันท์พลากร
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายชยากร  อ่อนบาง
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมกริช  ทองอยู่
2. เด็กชายพชรมงคล  ทิศเนตร
3. เด็กชายพีรวุฒิ  สมิตานนท์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายธนากร  สุยะนันทน์
2. นายภูมิ์หิรัญ  หินสุวรรณ
3. นายมฆวัต  เฮงศรีสมบัติ
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนราชัย  นราแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทพัทธ์  แปลงรัตน์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายครองไทย  อยู่ดี
3. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
4. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
5. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
6. เด็กชายณัฐชัย  เจรวิริยะชีพกุล
7. นายนนทพัทธ์  แปลงรัตน์
8. นายนราชัย  นราแก้ว
9. เด็กชายพีรพงศ์  จงวัฒนาศิลป์กุล
10. เด็กชายมนตรี  เกตุแก้ว
11. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
12. นายโกเมศ  เชาวนณาญ
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
3. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
4. นายกิติกร  พนัส
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายชยพงศ์  จิตรีพรต
2. เด็กชายติณณ์  จันทพจน์
3. เด็กชายภรัณยู  ศรีงามผ่อง
4. เด็กชายรวิชญ์  อาสน์สถิตย์
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
3. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายกฤษณะ  เชยวิจิตร
2. นายชลธิศ  แสนสุข
3. นายณัฐฉัตร  สื่อหงวน
4. นายณัฐาพร  สุดสวนศรี
5. นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม
6. นายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
7. นายโชติธนินท์  ศักดิ์จริยาชัย
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 74.68 เงิน 10 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาระดาษ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.69 ทอง 6 1. นายเผดิมพงศ์  จงแพทย์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60.16 ทองแดง 8 1. นายจิรพัฒน์  ชวะศิริ
 
1. นางสาวมุทฑารัตน์  ภักดีสุวรรณ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณธิบดี  ขาวบริสุทธิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 1. นายอานูป  โอจะ
 
1. นางสาวมุทฑารัตน์  ภักดีสุวรรณ
 
67 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติภูมิ  อังคณานุพงศ์
2. นายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
3. นายธนวัตร  ชมภูทอง
4. นายบวรรัตน์  มากมณี
5. นายพีรกานต์  ทั่งทอง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
2. นางสาวปรารถนา  ดาระดาษ
 
68 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชาคร  เหลืองบารมี
2. นายธนพงศ์  ท้วมประถม
3. นายธีรสิทธิ์  จันทร์มาลา
4. นายสุขธนน  ปภาโชตินันท์
5. นายเจตวัฒน์  จรจรูญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
2. นางสาวพีราพร  ขยันสำรวจ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาเศรษฐ์  กิตติรัตน์ญานิน
2. นายนพดล  พรลดาวงศ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพล  เตชะเชี่ยวณรงค์
2. นายธนวิทย์  จ่างเจริญ
3. นายนาครินทร์  ชัยชนะ
4. นายพีระเดช  ศรีนา
5. นายวรวัตร  รอดหงษ์ทอง
6. นายเผดิมพงศ์  จงแพทย์
 
1. นายลิขิต  ปั้นแววงาม
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
3. นางวศยา  เลาปัญญพานิชย์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิยะสุวรรณวานิช
2. เด็กชายจิรวัฒน์   อุ่นใจ
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ประจวบสุข
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.4 เงิน 4 1. นายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
2. นายภารุจ  พูลอำไภย์
3. นายรพี  พัฒนเจริญ
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยเจริญ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ประจักษ์วงศ์
 
1. นางสาวบุปผา  ไทยกิ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายพนาธร  ประเสริฐศรีพัฒนะ
2. เด็กชายพฤฒิพล  จิตรเจริญกิจ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายธณัช  รัตนมงคลถาวร
2. นายเมธพนธ์  จรูญพุ่มหิรัญ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนลวัชร์  ดวงแก้วชุติวิชย์
2. เด็กชายพิริยพงษ์  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวบุปผา  ไทยกิ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญวิทย์  จันทร์อำนวยพร
2. นายพีรณัฐ  เริ่มตั้งสกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายสกล  ชุนถนอม
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายวสุพล  ไสยาสารสุข
2. เด็กชายวิศรุต  ปรีชากุล
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางสาวธนัญญาณ์  สมหวัง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิพร  ทัศนา
2. เด็กชายไกรยุทธ  วันทนะสุคนธ์
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.67 เงิน 11 1. เด็กชายธิติวุฒิ  อุปจันทร์
2. เด็กชายธีรชัยชาญ  พิมพ์สมเเดง
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 19 1. นายธีรศักดิ์  คำลือ
2. นายพุฒิพงศ์  ชื่นมะนา
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตภณ  รุจิจนากุล
2. นายพีรพันธุ์  ทองวิไลพรรณ
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางสาวธนัญญาณ์  สมหวัง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 4 1. นายจิรพัทธ์  ศรีเพ็ญ
2. นายณัฐภัทร  จันทร์กล้า
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเมธ  ป้อมความดี
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐชนน  ประเสริฐวิริยะ
2. นายธีรศักดิ์  คำลือ
3. นายพุฒิพงศ์  ชื่นมานะ
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 1. นายปุณณภพ  ครุฑราช
2. นายวุฒิภัทร  กิจเจริญ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายพลกร  ไตรรัตน์
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนันท์  ลิขิตสมบูรณ์
2. นายประพันธ์บุญสม  วิจิตรเศรณี
3. นายประสิทธิ์  ฉัตรเฉลิมกิจ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนภัทร  พรหมสุทธิ์
2. เด็กชายสิริภพ  ครุฑราช
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตณัฐ  พรหมภัทรา
2. นายธนดล  แก้วประสงค์
3. นายภัทรกร  จันทดวง
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรกร  จันทดวง
2. เด็กชายสงกรานต์  เฮียรางศ์
3. เด็กชายสมิทธ์  สรรพกิจจานนท์
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกร  ปรางริน
2. นายสรวิศ  รอดทัพ
3. นายสุชาติ  ระบบกิจการดี
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
93 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายนนท์ธวัฒน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
94 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายกิตติวัชร  บุญเพียร
2. นายนพกร  ลีวิริยะกุล
3. นายพีรวิชญ์  สีลพิพัฒน์
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภัคพล  รังสรรค์มณีนิล
2. นายภูธเนศ  เอียดจุ้ย
3. นายสหัสวรรษ   จีระพันธ์
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม
2. นายอัครพล  เพ็ญศิริกุล
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญอุ้ม
2. เด็กชายสมหวัง  สมัครไร่
3. เด็กชายอนุชิต   ล้ำเลิศ
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม
2. นายอัครพล  เพ็ญศิริกุล
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.75 ทอง 4 1. นายพลัฎฐ์  สิรภพวงศ์สกุล
2. นายภพธรรม  มหาพิรุณ
3. นายภูวดล  ขุมทรัพย์
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม
2. นายอัครพล  เพ็ญศิริกุล
 
98 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  เชยวิจิตร
2. นายกิตติภูมิ  พรายชุม
3. นายชลธิศ  แสนสุข
4. นายณัฐฉัตร  สื่อหงวน
5. นายณัฐวุฒิ   ทิพย์โกศลวงศ์
6. นายณัฐาพร  สุดสวนศรี
7. นายธนพนธ์  เริงวิจิตรา
8. นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม
9. นายพุทธพรต  ละออซุ่นใช้
10. นายภูวดล  ขุมทรัพย์
11. นายสรวิชญ์  ไชยแขวง
12. นายสุกฤษฏิ์  วิจิตร
13. นายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
14. นายโชติธนินท์  ศักดิ์จริยาชัย
15. นายโชติวิทย์  ก่อบุญ
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก