สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมี
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  พูลสาริกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติคุณ  เลิศไกร
2. เด็กชายหฤษฎ์  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายเดชนรินทร์  เกิดมี
 
1. นางสาวอัครพร  สีดี
2. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  นาครักษา
2. เด็กชายธนดล  เกิดอรุณ
 
1. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
2. นางนฤมล  ปัญจมะวัต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสหภัทร  กิตติวัฒนกุล
 
1. นายอนุชิต  โฉมศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 5 1. นายเจษฎากร  มงคลพรอุดม
 
1. นายไพศิษฐ์  เลิศล้ำวณิช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 12 1. นายคัดสรร  คำจำนรรจ์
 
1. นายพิพากษา  บุญฤทธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายธนพนธ์  ชำนาญพล
 
1. นายพิสุทธิศิลป์  โพธิอะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 6 1. นายกฤษฏิ์ธนัท  ยืนยง
2. นายชนกานต์  ชีวะกานนท์
3. นายวีระ  จงคงคาวุฒิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  อังก์สิริทรัพย์
2. นางนิตยา  เพ็ชรศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกุณนฑี  กองศิลป์
2. เด็กชายธนากร  จำปานคร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินกองงาม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพรัตน์  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายยุทธนา  พันทะสาร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินกองงาม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายจรกฤตย์  พุทธิพงษ์ธนกุล
2. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นายวิภู  ฝาเรือนดี
2. นางสาวจุฑารัตน์  นาคมาลี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสรวิชญ์  งามยิ่งยง
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภัคพล  รังสรรค์มณีนิล
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นายฐากร  หงษ์ลอย
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูวดล  คำโพธิ์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนลวัชร์  ดวงแก้วชุติวิชย์
2. เด็กชายพิริยพงษ์  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวบุปผา  ไทยกิ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 4 1. นายจิรพัทธ์  ศรีเพ็ญ
2. นายณัฐภัทร  จันทร์กล้า
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส