สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายอนุพล  แก้วยา
 
1. นางสาวกนกศรี  มิตรานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นายหงษ์ณรงค์  เภากลัด
 
1. นางสาวสาริณี  กล่อมดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณฐกร  โมลา
 
1. นางสาวนันทินาฏ  นินนาทนนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายธีรเจต  เอี่ยมพันธ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ไตรยวงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายกานต์  จั่นทอง
2. นายนิธิวรรธ  สกุลศรีประเสริฐ
3. นายพัฒนา  รุ่งโรจน์บูลย์
 
1. นางสาวอัครพร  สีดี
2. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.15 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธฤต  ทัศนะนาคะจิตด์
2. เด็กชายปภพ  แพงทอง
3. เด็กชายวสวัตติ์  เพิ่มพูนทวีทรัพย์
 
1. นางเพชรรัตน์  พงษ์ประดิษฐ
2. นายพชร  นันทสกุลวิโรจน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายคณิณ  ธัมวิสุทธิวรากร
2. เด็กชายนิธิยศ  โตวรรณศิริกำธร
3. เด็กชายอาศิระ  ไกรรส
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา  เกตุมาลา
2. นายทศพล  เปรี่ยมพิมาย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายกิตติธัช  จักษุสุวรรณ
2. นายนันทวัฒน์  ภาโสม
3. นายพงศกร  ชื่นชม
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวณปภาพร  จันทร์ดวง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายจฎลาย์  จารุศิริกุง
2. เด็กชายนพรุจ  ครุฑแดง
3. เด็กชายปัญญาวัฒน์  เลอวิศิษฏ์
 
1. นางสาวรัตน์ชนัญญา  เกตุมาลา
2. นายทศพล  เปรี่ยมพิมาย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายกันย์  วัขรสุภัทร์
2. เด็กชายสิทธิพล  นวลไธสง
 
1. นายประนอม  พุกสุริย์วงษ์
2. นายวิทยา  จันลา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ประจวบสุข
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายธิติวุฒิ  รัตนศิริโชค
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นายวัชระ  รูปพรม
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนกฤต  ฉันท์พลากร
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60.16 ทองแดง 8 1. นายจิรพัฒน์  ชวะศิริ
 
1. นางสาวมุทฑารัตน์  ภักดีสุวรรณ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิยะสุวรรณวานิช
2. เด็กชายจิรวัฒน์   อุ่นใจ
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ประจวบสุข
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 19 1. นายธีรศักดิ์  คำลือ
2. นายพุฒิพงศ์  ชื่นมะนา
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตภณ  รุจิจนากุล
2. นายพีรพันธุ์  ทองวิไลพรรณ
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางสาวธนัญญาณ์  สมหวัง
 
22 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเมธ  ป้อมความดี
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐชนน  ประเสริฐวิริยะ
2. นายธีรศักดิ์  คำลือ
3. นายพุฒิพงศ์  ชื่นมานะ
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายพลกร  ไตรรัตน์
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม