สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายวุฒิชัย  ไวติตต่อ
 
1. นางสาวเขมณัฏฐ์  สุวรรณวีระกำธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนายุช  กตคุณวิสิทธิ์
2. นายชยพล  มาลานิยม
 
1. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
2. นางนฤมล  ปัญจมะวัต
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายณัฏฐกร  มีชัย
2. นายธนาวุฒิ  ภักดีโต
3. นายพรชัย  ปัทมะดิลก
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวณปภาพร  จันทรดวง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายชลมารค  แดงเผือก
2. เด็กชายวรรษธร  เปรมสนธิ
3. เด็กชายสาริทธิ์  โจปะระ
 
1. นายทีปกร  หาญวิสุทธิ์
2. นางสาวชมภูนุช  จันทร์แสง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรวิชญ์  บุญสัตย์
2. นายพีรวุฒิ  บุญสัตย์
 
1. นายสัญชัย  สรวงศิริ
2. นายณพล  เพ็งแป้น
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายบุญยง  บุญสอน
2. เด็กชายอรรถกร  กล่อมรอด
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายชยากร  อ่อนบาง
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายธนากร  สุยะนันทน์
2. นายภูมิ์หิรัญ  หินสุวรรณ
3. นายมฆวัต  เฮงศรีสมบัติ
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายชยพงศ์  จิตรีพรต
2. เด็กชายติณณ์  จันทพจน์
3. เด็กชายภรัณยู  ศรีงามผ่อง
4. เด็กชายรวิชญ์  อาสน์สถิตย์
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
3. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 74.68 เงิน 10 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาระดาษ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณธิบดี  ขาวบริสุทธิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 1. นายอานูป  โอจะ
 
1. นางสาวมุทฑารัตน์  ภักดีสุวรรณ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.4 เงิน 4 1. นายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
2. นายภารุจ  พูลอำไภย์
3. นายรพี  พัฒนเจริญ
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายพนาธร  ประเสริฐศรีพัฒนะ
2. เด็กชายพฤฒิพล  จิตรเจริญกิจ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายธณัช  รัตนมงคลถาวร
2. นายเมธพนธ์  จรูญพุ่มหิรัญ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.67 เงิน 11 1. เด็กชายธิติวุฒิ  อุปจันทร์
2. เด็กชายธีรชัยชาญ  พิมพ์สมเเดง
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนภัทร  พรหมสุทธิ์
2. เด็กชายสิริภพ  ครุฑราช
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตณัฐ  พรหมภัทรา
2. นายธนดล  แก้วประสงค์
3. นายภัทรกร  จันทดวง
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
20 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายนนท์ธวัฒน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
21 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายกิตติวัชร  บุญเพียร
2. นายนพกร  ลีวิริยะกุล
3. นายพีรวิชญ์  สีลพิพัฒน์
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส