สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุญเชิด  เลิศบุญยพันธ์
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายสรัญวุฐิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวฐณิพิชญ์  บัวสด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นายทัตพร  ดีถาวร
2. นายธีรภัทร์  ลิมปัชโยพาส
3. นายภัคพล  วันเนา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บูรณะ
2. นางสาวพรพิมล  เขียวปิง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายติณณภพ  ลี
2. เด็กชายพรพนธ์  คุ้มผล
3. เด็กชายภูมิวิทย์  คิดเจริญสุข
4. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายไกรสิงห์  คมศรีโสรัตน์
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยุต  อู่ทรัพย์เจริญชัย
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.34 ทอง 13 1. นายภานุวัฒน์  แพงภูงา
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 1. นายต่อลาภ  จันทรประทักษ์
2. นายสรัญวุฐิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวสุภรณ์  มั่นความดี
2. นางสาวปุณณวรรณ  นุ่มประสงค์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมกริช  ทองอยู่
2. เด็กชายพชรมงคล  ทิศเนตร
3. เด็กชายพีรวุฒิ  สมิตานนท์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ  ขาวพลาย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนราชัย  นราแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทพัทธ์  แปลงรัตน์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายครองไทย  อยู่ดี
3. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
4. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
5. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
6. เด็กชายณัฐชัย  เจรวิริยะชีพกุล
7. นายนนทพัทธ์  แปลงรัตน์
8. นายนราชัย  นราแก้ว
9. เด็กชายพีรพงศ์  จงวัฒนาศิลป์กุล
10. เด็กชายมนตรี  เกตุแก้ว
11. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
12. นายโกเมศ  เชาวนณาญ
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
3. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
4. นายกิติกร  พนัส
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายกฤษณะ  เชยวิจิตร
2. นายชลธิศ  แสนสุข
3. นายณัฐฉัตร  สื่อหงวน
4. นายณัฐาพร  สุดสวนศรี
5. นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม
6. นายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
7. นายโชติธนินท์  ศักดิ์จริยาชัย
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.69 ทอง 6 1. นายเผดิมพงศ์  จงแพทย์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาเศรษฐ์  กิตติรัตน์ญานิน
2. นายนพดล  พรลดาวงศ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพล  เตชะเชี่ยวณรงค์
2. นายธนวิทย์  จ่างเจริญ
3. นายนาครินทร์  ชัยชนะ
4. นายพีระเดช  ศรีนา
5. นายวรวัตร  รอดหงษ์ทอง
6. นายเผดิมพงศ์  จงแพทย์
 
1. นายลิขิต  ปั้นแววงาม
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
3. นางวศยา  เลาปัญญพานิชย์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยเจริญ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ประจักษ์วงศ์
 
1. นางสาวบุปผา  ไทยกิ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญวิทย์  จันทร์อำนวยพร
2. นายพีรณัฐ  เริ่มตั้งสกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายสกล  ชุนถนอม
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายวสุพล  ไสยาสารสุข
2. เด็กชายวิศรุต  ปรีชากุล
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางสาวธนัญญาณ์  สมหวัง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิพร  ทัศนา
2. เด็กชายไกรยุทธ  วันทนะสุคนธ์
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 1. นายปุณณภพ  ครุฑราช
2. นายวุฒิภัทร  กิจเจริญ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนันท์  ลิขิตสมบูรณ์
2. นายประพันธ์บุญสม  วิจิตรเศรณี
3. นายประสิทธิ์  ฉัตรเฉลิมกิจ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรกร  จันทดวง
2. เด็กชายสงกรานต์  เฮียรางศ์
3. เด็กชายสมิทธ์  สรรพกิจจานนท์
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกร  ปรางริน
2. นายสรวิศ  รอดทัพ
3. นายสุชาติ  ระบบกิจการดี
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภัคพล  รังสรรค์มณีนิล
2. นายภูธเนศ  เอียดจุ้ย
3. นายสหัสวรรษ   จีระพันธ์
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม
2. นายอัครพล  เพ็ญศิริกุล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญอุ้ม
2. เด็กชายสมหวัง  สมัครไร่
3. เด็กชายอนุชิต   ล้ำเลิศ
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม
2. นายอัครพล  เพ็ญศิริกุล
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.75 ทอง 4 1. นายพลัฎฐ์  สิรภพวงศ์สกุล
2. นายภพธรรม  มหาพิรุณ
3. นายภูวดล  ขุมทรัพย์
 
1. นายสุภวัช  เชาวน์เกษม
2. นายอัครพล  เพ็ญศิริกุล
 
32 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  เชยวิจิตร
2. นายกิตติภูมิ  พรายชุม
3. นายชลธิศ  แสนสุข
4. นายณัฐฉัตร  สื่อหงวน
5. นายณัฐวุฒิ   ทิพย์โกศลวงศ์
6. นายณัฐาพร  สุดสวนศรี
7. นายธนพนธ์  เริงวิจิตรา
8. นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม
9. นายพุทธพรต  ละออซุ่นใช้
10. นายภูวดล  ขุมทรัพย์
11. นายสรวิชญ์  ไชยแขวง
12. นายสุกฤษฏิ์  วิจิตร
13. นายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
14. นายโชติธนินท์  ศักดิ์จริยาชัย
15. นายโชติวิทย์  ก่อบุญ
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก