สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายบุญนรินทร์  บรรพตสรากร
2. เด็กชายวิชญ์พล  มุขยพงศ์
3. เด็กชายสุขวุฒิ  เหล่าศรีชาญชัย
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. นางสาวอัจฉรา  หมื่นวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 16 1. นายปารเมศ  พันธ์โยธา
2. นายสิโรฒม์  ติสสพงษ์กุล
3. นายอรรณพ  งามไมตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายนวมินทร์  หงวนศาลา
2. เด็กชายอนุชา  มากเจริญ
3. เด็กชายอภิยุช  โชตินุชิตตระกูล
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธเนศพล  เดชาดวงสกุล
2. นายนิติรักษ์  จันทแสง
3. นายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตกุศลวรรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายอภิวิชญ์  อ่อนวงษ์
2. เด็กชายอัครวุฒิ  สุทธิพาณิชกุล
3. เด็กชายเก่งกล้า  เมฆกวี
 
1. นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์
2. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. นายศราวุธ  พลสม
2. เด็กชายอธิราช  เคหะลูน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นางสาวฉัตรฑริกา  มิ่งรักษา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพงศ์  ขวัญตา
2. นายอรรครเดช  สุริอาสน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 24.14 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  ยอดยา
2. เด็กชายรัตพงษ์  ขุนยาน
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณุติพงษ์  เอกะโรหิต
2. เด็กชายอลงกต  ศศิกาญจน์
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส