สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายวีรภัทร  เวียงสีมา
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ปัญจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 28 1. นายวันชนะ  อุดสัย
 
1. นางสาวกาญจนา  เฉลิมญาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวิชญ์พล  มุขยพงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ปัญจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายนรวิชญ์  ท้วมเพิ่มทรัพย์
 
1. นางสาวกาญจนา  เฉลิมญาติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายบุญนรินทร์  บรรพตสรากร
2. เด็กชายวิชญ์พล  มุขยพงศ์
3. เด็กชายสุขวุฒิ  เหล่าศรีชาญชัย
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. นางสาวอัจฉรา  หมื่นวงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 16 1. นายปารเมศ  พันธ์โยธา
2. นายสิโรฒม์  ติสสพงษ์กุล
3. นายอรรณพ  งามไมตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายนวมินทร์  หงวนศาลา
2. เด็กชายอนุชา  มากเจริญ
3. เด็กชายอภิยุช  โชตินุชิตตระกูล
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธเนศพล  เดชาดวงสกุล
2. นายนิติรักษ์  จันทแสง
3. นายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตกุศลวรรณ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายอภิวิชญ์  อ่อนวงษ์
2. เด็กชายอัครวุฒิ  สุทธิพาณิชกุล
3. เด็กชายเก่งกล้า  เมฆกวี
 
1. นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์
2. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. นายศราวุธ  พลสม
2. เด็กชายอธิราช  เคหะลูน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นางสาวฉัตรฑริกา  มิ่งรักษา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพงศ์  ขวัญตา
2. นายอรรครเดช  สุริอาสน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 24.14 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  ยอดยา
2. เด็กชายรัตพงษ์  ขุนยาน
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณุติพงษ์  เอกะโรหิต
2. เด็กชายอลงกต  ศศิกาญจน์
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 8 1. นายณัฐกิต  มีเจริญสุข
2. นายนิติรักษ์  จันทแสง
3. นายบดินทร์  ประดิษฐ์กนก
4. นายพงษ์พัฒน์  วิทยารัตน์
5. นายเกษมฌาณ  ทองคำโสภา
 
1. นางสาวสุชาบดี  กำภูพงษ์
2. นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประณต  อิสมาแอล
2. นายภัทรวิทย์  คงสกุล
3. นายสิทธิโชค  เทียนศุภากร
4. นายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
5. นายเสฏฐวุฒิ  ทองงาม
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นายณัฐฏ์กวี  ลืนภูเขียว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  วงศ์คูณ
2. นายธีรเมธ  แซ่เบ้
3. นายนิติรักษ์  จันทแสง
4. นายพงศกร  ดิสสรา
5. นายภูฟ้า  เลิศบำรุงสุข
6. นายวรินทร์  แสงศิลาวุฒิกุล
7. นายศรัณย์ภัทร  ปัญญาพลกุลวัฒน์
8. นายศรันย์  ทานอก
9. นายศักดิ์สิทธิ์  พลีใส
10. นายสรชัช  ธรรมจักร์ทอง
11. นายสุริยา  จำปาพันธ์
12. นายอดิศักดิ์  ทองใหม่
13. นายเผ่าพงศ์  ศิริวันต์
14. นายเสกสรร  บุญศรี
15. นายแสงชัย  สุขเจริญ
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นางสาวสุชาบดี  กำภูพงษ์
3. นางสาวระวีพรรณ  สยนานนท์
4. นางสาวอภิชญา  รวยศิลป์
5. นายณัฐฏ์กวี  ลืนภูเขียว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 21 1. เด็กชายปวรเดช   สายช่างทอง
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  หาญนันทนาภรณ์
 
1. นางสาวอัญชลี  เครือชัย
2. นางจริยา  ภูริธิติมา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 17 1. นายกฤตฐนน  ตรีศิริลาภ
2. นายอธิพัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี
2. นางสาวระวีพรรณ  สยนานนท์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายปวรเดช  สายช่างทอง
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิติรักษ์  จันทแสง
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพงศ์  ตรีสินทรัพย์
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. MS.LIN  WEIZHEN
 
23 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 6 1. นายณัฐดนัย  คุณวงค์
2. นายธนวัฒน์  แพทย์ประเสริฐ
3. นายธนโชติ  ผากานนท์
4. นายธีรภัทร์  โกว
5. นายสุชา  เบญจภิญโญ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวWeizhen  Lin
 
24 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิษณุพงศ์  จิระเผ่าพันธ์
2. นายยุทธพงษ์  อ่อนละออง
 
1. นางสาวFang  Sun
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59.8 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณชพล  คงคาหลวง
2. เด็กชายนิพนธ์  หลักงาม
3. เด็กชายพงศธร  จันตาคำ
 
1. นางสาวบุษกร  เขียวมั่น
2. นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายชิษณุพงศ์  สุพรรณสาร
2. นายหาญชัย  ธาราชีวิน
3. นายโสรัจ  แสงวงศ์รัศมี
 
1. นางสาวบุษกร  เขียวมั่น
2. นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนทัต  จงใจดี
2. เด็กชายอธิราช  เคหะลูน
 
1. นายณัฐฏ์กวี  ลืนภูเขียว
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 12 1. นายรัชชานนท์  รักษาราชวัตร
2. นายอภิรัตน์  ธรรมคุณวงศ์
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 1. นายธเนศ  อริยทรัพย์เจริญ
2. นายนรวิชญ์  ท้วมเพิ่มทรัพย์
3. นายบวร  หลีเหล่างาม
 
1. นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
2. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคัมภีร์  เหมือนเพชร
2. นายนครินทร์  เตชะเจริญวัฒนะ
3. เด็กชายพีรพล  วงค์ชื่น
 
1. นางสาวสุชาบดี  กำภูพงษ์
2. นางจริยา  ภูริธิติมา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตพิชญ์  จันทร์แย้ม
2. นายอภิสิทธิ์  สีจันดี
3. นายเดชณรงค์  สาริพันธ์
 
1. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
2. นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
 
32 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูวกร  รุ่งปิติศุภากร
 
1. นางบุษบา  วรเดช
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายธนาธิป  วิริยะเกียรติอมร
2. นายสุรินทร์  สีม่วง
3. นายอัมรินทร์  จิตต์สว่าง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสมชาย  บุญด้วง
 
1. นางสาวกรุณา  พิทักษ์ทนต์
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรัฏฐ์  พจน์ชพรกุล
2. นายวิทยา  อินทร์เพ็ง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์