สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวิชญ์พล  มุขยพงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ปัญจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายบุญนรินทร์  บรรพตสรากร
2. เด็กชายวิชญ์พล  มุขยพงศ์
3. เด็กชายสุขวุฒิ  เหล่าศรีชาญชัย
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. นางสาวอัจฉรา  หมื่นวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 16 1. นายปารเมศ  พันธ์โยธา
2. นายสิโรฒม์  ติสสพงษ์กุล
3. นายอรรณพ  งามไมตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 24.14 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  ยอดยา
2. เด็กชายรัตพงษ์  ขุนยาน
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 17 1. นายกฤตฐนน  ตรีศิริลาภ
2. นายอธิพัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี
2. นางสาวระวีพรรณ  สยนานนท์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59.8 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณชพล  คงคาหลวง
2. เด็กชายนิพนธ์  หลักงาม
3. เด็กชายพงศธร  จันตาคำ
 
1. นางสาวบุษกร  เขียวมั่น
2. นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล