สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายวีรภัทร  เวียงสีมา
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ปัญจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 28 1. นายวันชนะ  อุดสัย
 
1. นางสาวกาญจนา  เฉลิมญาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายนวมินทร์  หงวนศาลา
2. เด็กชายอนุชา  มากเจริญ
3. เด็กชายอภิยุช  โชตินุชิตตระกูล
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 8 1. นายณัฐกิต  มีเจริญสุข
2. นายนิติรักษ์  จันทแสง
3. นายบดินทร์  ประดิษฐ์กนก
4. นายพงษ์พัฒน์  วิทยารัตน์
5. นายเกษมฌาณ  ทองคำโสภา
 
1. นางสาวสุชาบดี  กำภูพงษ์
2. นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายชิษณุพงศ์  สุพรรณสาร
2. นายหาญชัย  ธาราชีวิน
3. นายโสรัจ  แสงวงศ์รัศมี
 
1. นางสาวบุษกร  เขียวมั่น
2. นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล