สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายนรวิชญ์  ท้วมเพิ่มทรัพย์
 
1. นางสาวกาญจนา  เฉลิมญาติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธเนศพล  เดชาดวงสกุล
2. นายนิติรักษ์  จันทแสง
3. นายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตกุศลวรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายอภิวิชญ์  อ่อนวงษ์
2. เด็กชายอัครวุฒิ  สุทธิพาณิชกุล
3. เด็กชายเก่งกล้า  เมฆกวี
 
1. นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์
2. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. นายศราวุธ  พลสม
2. เด็กชายอธิราช  เคหะลูน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นางสาวฉัตรฑริกา  มิ่งรักษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประณต  อิสมาแอล
2. นายภัทรวิทย์  คงสกุล
3. นายสิทธิโชค  เทียนศุภากร
4. นายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
5. นายเสฏฐวุฒิ  ทองงาม
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นายณัฐฏ์กวี  ลืนภูเขียว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 21 1. เด็กชายปวรเดช   สายช่างทอง
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  หาญนันทนาภรณ์
 
1. นางสาวอัญชลี  เครือชัย
2. นางจริยา  ภูริธิติมา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายปวรเดช  สายช่างทอง
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 6 1. นายณัฐดนัย  คุณวงค์
2. นายธนวัฒน์  แพทย์ประเสริฐ
3. นายธนโชติ  ผากานนท์
4. นายธีรภัทร์  โกว
5. นายสุชา  เบญจภิญโญ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวWeizhen  Lin
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายธนาธิป  วิริยะเกียรติอมร
2. นายสุรินทร์  สีม่วง
3. นายอัมรินทร์  จิตต์สว่าง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์