สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพงศ์  ขวัญตา
2. นายอรรครเดช  สุริอาสน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณุติพงษ์  เอกะโรหิต
2. เด็กชายอลงกต  ศศิกาญจน์
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิติรักษ์  จันทแสง
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพงศ์  ตรีสินทรัพย์
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. MS.LIN  WEIZHEN
 
6 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิษณุพงศ์  จิระเผ่าพันธ์
2. นายยุทธพงษ์  อ่อนละออง
 
1. นางสาวFang  Sun
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 12 1. นายรัชชานนท์  รักษาราชวัตร
2. นายอภิรัตน์  ธรรมคุณวงศ์
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 1. นายธเนศ  อริยทรัพย์เจริญ
2. นายนรวิชญ์  ท้วมเพิ่มทรัพย์
3. นายบวร  หลีเหล่างาม
 
1. นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
2. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตพิชญ์  จันทร์แย้ม
2. นายอภิสิทธิ์  สีจันดี
3. นายเดชณรงค์  สาริพันธ์
 
1. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
2. นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรัฏฐ์  พจน์ชพรกุล
2. นายวิทยา  อินทร์เพ็ง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์