สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกันยณัฐ  พัฒนาอุดมสินค้า
 
1. นายลำพูน  ดวงโสมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปัญญาทรง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์  อรุณวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เจริญพร
 
1. นางนฤมล  ศรีมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 1. นางสาวขวัญปรียา  อนุกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัพพัญญู  สุขพิระวัฒนกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพัฑฒ์  จรณโยธิน
2. นางสาวพิชญาภา  ไชยเมือง
3. นางสาวเจณิตตา  จันทวงษา
 
1. นายจักรชัย  ศรีวรเวทย์
2. นางสาวน้ำทิพย์  ชัยวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  เณรธรณี
2. นายภูริทัต  หงษ์วิวัฒน์
 
1. นายอรรคราวุฒิ  ประชานันท์
2. นายณัฐพัชร์  เพ็ชรสิมาลัย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฏ์  บุญศิริเศรษฐ
 
1. นางสาวพรรณวดี  ยืนยงค์นาน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกสิน  แซ่ลิ้ม
2. นายธรรมสรณ์  เอี่ยมธนาภรณ์
3. นายปฏิญญ์  อินทร์แก้ว
 
1. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
2. นางรัตน์สุณี   สุขพณิชนันท์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปุณยตว์  เรืองยังมี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภิตินันท์  เรืองชวลีย์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายภาคิน  พรรณา
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุทธ  ประชาตรี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์รวี   จิตวิไล
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัชพล  ทรรทรานนท์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิพล  แซ่ลี้
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณภัทร   วรโชติจารุสิริ
2. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
3. นายปฏิพล  แซ่ลี้
4. นายปิยวัฒน์  รอดทรัพย์
5. นายภาสวิชญ์   สมประเสริฐศรี
6. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
7. นางสาวรวิสรา   เผ่าเจริญ
8. นางสาวอริสา  สายตา
9. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายประสาร  วงศ์วิโรจน์รักษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
2. นายธีรธิติ  ยอแซฟ
3. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
4. นายศุภกร   เมฆินทร์อนุกูล
5. นางสาวอติญา   อรุณเนตร
6. นายอภิวิชญ์  วงศ์อนันต์ชัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายทศพร  ทัศนะ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  ยังทน
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวกลันทิกา  อมรวรสิน
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  ยังทน
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80 ทอง 4 1. นายคชภัค  ขอประเสริฐ
2. นางสาวณิชนันทน์  ชัยสุบรรณ์กนก
3. นายทิชานนท์  อ่อนแสงงาม
4. นางสาวนภัทร  อดุลยานุภาพ
5. นายวศิน  ชัยประเสริฐ
 
1. นางดวงพร  ใจเพิ่ม
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชมล  พันธุบรรยงก์
2. นางสาวกานต์พิชชา  กุศลนุกร
3. นางสาวครองขวัญ  สัมพันธวงศ์
4. นางสาวจิราภา  อินทบุหรั่น
5. นางสาวณัฐมน  พรหมจำปา
6. นางสาวณุวภา  วริทธนานนท์
7. นางสาวบุณฑริก  เกตุสุวรรณ
8. นางสาวพาณิภัค  วิสัย
9. นางสาวรินรดา  เฑียรบุญเลิศรัตน์
10. นางสาววรลักษณ์  ดีแว่น
11. นางสาวอาทิตยา  เชาว์ชาญ
12. นางสาวเบญญาภา  อิสรานุเทพ
 
1. นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริกันยา  ผุดผ่อง
 
1. MissWang  Yixi
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมุทิตา  กาญจน์วีระโยธิน
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
 
32 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐิกา   สกุลโชติกโรจน์
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชติพันธ์ุ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวีร์  ทองอินที
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
34 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภัสสรา   หว่อง
2. นางสาวปรางสุภา  น้อยนิมิต
3. นางสาวปิยภัทร  ฝ่ายจะตุรัส
4. นายภูวิชญ์   บูรณตระกูล
5. นางสาวศรัณย์พร  ยินดีมาก
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชติพันธ์ุ
2. นางสาวสุปรียา   สุดประเสริฐ
 
35 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชาลิสา  ศรีรัตนะ
2. นางสาวณัฏฐา  พิกุลสวัสดิ์
3. นายธิติพันธ์  ศรีนามวงศ์
4. นายนราวิชญ์  เอี่ยมมนัสสกุล
5. นางสาวเมธาวดี  เชยพันธุ์
 
1. นางภารดี  อึงขจรกุล
2. MissYoko  Narumoto
 
36 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  พนมสุข
2. นายณัฐชนนท์  ทองใส
3. นางสาวพิริยา  กิมสวัสดิ์
4. นางสาวศุภาวีร์  ปาลิศรีโรจน์
5. นางสาวสาริสา  ทีฆตระกูล
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
2. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา   ชูเชื้อ
2. นางสาวแพรพิไล   พูลผลอำนวย
 
1. นางสาวสุปรียา  สุดประเสริฐ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาภาวรรณ  ไชยราช
2. นางสาวเพียงฟ้า  ชุมแวงวาปี
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ