สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพรกมล  เพียรภักดี
2. เด็กหญิงภควดี  บุญปกครอง
3. เด็กหญิงศิวพร  มั่นอยู่คง
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
2. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชุติกานต์  วิเรนทร
2. นายติรการ  ธนโกเศศ
3. นางสาววรรณรี  คำสมจิตร
 
1. นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สุระ
2. เด็กชายภูริภัทร  คะเรรัมย์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชอบใจ
 
1. นายศักดา  เถาวัล
2. นางสาววนิดา  พุ่มอยู่
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายณัฐพงศ์  อังสุมาลี
2. นางสาวอจิรวดี  ค้าซุง
3. นางสาวเมธากานต์  เหล็กดี
 
1. นายศักดา  เถาวัล
2. นางสาวพัชรี  สุวะโสภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 42.25 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงยนธิชา  แสงจันทร์เอื้อน
2. เด็กชายรัชนนท์  รัตนาสิน
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ปะขะเต
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
2. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
2. นายวิชชากร  ศิริคำ
3. นายสารัช  จิตรสกุลโชค
 
1. นายดิษฐพงศ์  ไพเราะห์
2. นางสาวพัชรี  สุวะโสภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐภัค  สุทธิเดช
2. เด็กชายวัฒนชัย  เอี่ยมอดุง
 
1. นายศักดา  เถาวัล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาครัตน์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  เดชวิโรจน์
 
1. นายศักดา  เถาวัล