สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิวพร  มั่นอยู่คง
 
1. นางสาวชาลินี  คำโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวเกศินี  ผันผดุงทรัพย์
 
1. นางสาวชาลินี  คำโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงบุณยนุช  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 26 1. นายกันตพัฒน์  กุญชร ณ อยุธยา
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 24 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์ฺ   กฤษณะภูติ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุกปาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปภาวี  จิตมณีมงคล
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุกปาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 20 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิชญาดา  นิมิตรสถาพร
2. เด็กหญิงสุวรา  สุรวุฒินาค
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวมณิสรา  วังมณี
2. นางสาวเกษร  สุขนิ่ม
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายพงศธร  หลิน
 
1. นางสาวพงษ์เพชร  จันทาน้อย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 25 1. นายวรเมธ  อุณหศิริกุล
 
1. นายพงษ์เพชร  จันทาน้อย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐพร  ประชุม
2. นางสาวนุชจรี  เนืองยูร
3. นางสาวมณีวรรณ  ชัยแสนสุข
 
1. นายพงษ์เพชร  จันทาน้อย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราภรณ์  สาลัง
2. นางสาวปภาวี  จิตมณีมงคล
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  เฉลิมนรสิงห์
 
1. นางสาวภควดี  สิงคิ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ดวงกระจาย
 
1. นายพงษ์เพชร  จันทาน้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 24 1. นางสาวนพมาศ  นะวะมวัฒน์
 
1. นายพงษ์เพชร  จันทาน้อย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพรกมล  เพียรภักดี
2. เด็กหญิงภควดี  บุญปกครอง
3. เด็กหญิงศิวพร  มั่นอยู่คง
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
2. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชุติกานต์  วิเรนทร
2. นายติรการ  ธนโกเศศ
3. นางสาววรรณรี  คำสมจิตร
 
1. นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สุระ
2. เด็กชายภูริภัทร  คะเรรัมย์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชอบใจ
 
1. นายศักดา  เถาวัล
2. นางสาววนิดา  พุ่มอยู่
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายณัฐพงศ์  อังสุมาลี
2. นางสาวอจิรวดี  ค้าซุง
3. นางสาวเมธากานต์  เหล็กดี
 
1. นายศักดา  เถาวัล
2. นางสาวพัชรี  สุวะโสภา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 42.25 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงยนธิชา  แสงจันทร์เอื้อน
2. เด็กชายรัชนนท์  รัตนาสิน
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ปะขะเต
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
2. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
2. นายวิชชากร  ศิริคำ
3. นายสารัช  จิตรสกุลโชค
 
1. นายดิษฐพงศ์  ไพเราะห์
2. นางสาวพัชรี  สุวะโสภา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐภัค  สุทธิเดช
2. เด็กชายวัฒนชัย  เอี่ยมอดุง
 
1. นายศักดา  เถาวัล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาครัตน์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  เดชวิโรจน์
 
1. นายศักดา  เถาวัล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนพร  รัตนทิพย์
2. นางสาวรัตนาวลัย  ขั้นดีศิริการย์
3. นางสาวลักษิกา  พวงนาค
4. นางสาววนิดา  คงเกษม
5. นายเศรษฐดา  มั่นอยู่คง
 
1. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตวรรฒ  สนคะมิ
2. นายก้องภพ  ธัญญพุทธินนท์
3. นายธนาธิป  พิทยานันท์สกุล
4. นายวิศรุต  สมมุ่ง
5. นายอัครภัทร  จีนทั่ง
 
1. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงจุธารัตน์  มัจฉาน้อย
 
1. นายปุญชรัศมิ์  นิธิพรพูลศรี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมนัชพร  ปานดำ
 
1. นายปุญชรัศมิ์  นิธิพรพูลศรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ละหุกาญ
2. เด็กชายภาคภูมิ  ทับทอง
 
1. นางสาวเผ่าวิมล  พาอำนาจ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนิดา  ถิ่นโพธิ์วงษ์
2. นางสาวชิดชนก  สิงห์ไกรพันธ์
3. เด็กหญิงธนิสรา  แท่นมณี
4. เด็กหญิงนันท์ธรัตน์  สิงห์สถิตย์
5. เด็กหญิงประกายฟ้า  แซ่ลี้
6. เด็กหญิงพรกมล  เพียรภักดี
7. เด็กหญิงพราวรวี  อิ่มอ่ำ
8. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  วัฒนะตระกูล
9. เด็กหญิงมณิสรา  ฝึกฝน
10. เด็กหญิงวริศรา  แซ่เฮ
11. นางสาววิริยา  รุมพล
12. เด็กหญิงสิตานัน  ศรีประเสริฐ
13. เด็กหญิงสิริประภา  พฤทธิประเสริฐ
14. เด็กหญิงอภัทร์ชา  โทวรรณา
15. เด็กหญิงอรไพลิน  เอี่ยมจิตกุศล
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันตรี
2. เด็กหญิงศศิภัทร  จันทราวศิน
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกชกร  แซ่เซียว
2. นางสาววัฒนาพร  เจตสิทธิ์
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสิริกร  กิติพูน
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  โอบอ้อม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภสร  เรไรรัมย์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  โอบอ้อม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายสุริโย  สมิงรัมย์
 
1. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวมนัชพร  ปานดำ
 
1. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 16 1. นายธนาธิป  พิทยานันท์สกุล
 
1. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พู่ทอง
2. เด็กหญิงไพลิน  ไชยเสนา
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  โอบอ้อม
2. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอินทิรา  ชื่นชอบดวง
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  โอบอ้อม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเกศินี  ผันผดุงทรัพย์
 
1. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นายอิทธิพล  สมเสือ
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ากลาง
 
1. นายวัชรินทร์  ประทุมวงษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 20 1. นางสาวภานุมาศ  ศรีมหาพรม
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิติกรณ์  กิติยามาศ
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 9 1. นางสาวนารีรัตน์  หวานใจ
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
 
1. นายวัชรินทร์  ประทุมวงษ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 10 1. นางสาวจิรวรรณ  นุชา
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายกิติกรณ์  กิติยามาศ
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงญัฐสิณี  พิศสอาด
 
1. นายวัชรินทร์  ประทุมวงษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 12 1. นางสาวฟารินดา  รักประดิษฐ์
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ากลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
3. เด็กหญิงปรารถนา  ปูคำ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจแข็ง
5. เด็กหญิงพรรณวสา  เสือพงษ์
6. เด็กหญิงสุภัทรา  โสขุมา
7. เด็กหญิงอรไพลิน  เอี่ยมจิตกุศล
 
1. นายรัฏฐพิชญ์  แสงดา
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ากลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
3. เด็กหญิงปรารถนา  ปูคำ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจแข็ง
5. เด็กหญิงพรรณวสา  เสือพงษ์
6. เด็กหญิงสุภัทรา  โสขุมา
7. เด็กหญิงหนึ่งหฤทัย  ไชยา
8. เด็กหญิงอรไพลิน  เอี่ยมจิตกุศล
 
1. นายรัฏฐพิชญ์  แสงดา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81.35 ทอง 12 1. นางสาวรื่นฤดี  ลาก๋าแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  สอนวิเศษ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาววิริยา  รุมพล
 
1. นางสาววัลลภา  อุ่นหัตถประดิษฐ์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเกษร  สุขนิ่ม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สอนวิเศษ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 55.67 เข้าร่วม 7 1. นางสาวมธุรส  สระบุตรดี
 
1. นางสาววัลลภา  อุ่นหัตถประดิษฐ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.99 ทองแดง 11 1. นางสาวจิรวรรณ  นุชา
2. นางสาวธวันรัตน  คงเกรียงไกร
3. นางสาวภัทรวดี  แซ่เติ๋น
4. นายมนต์ชัย  จาง
5. นางสาวอริสรา  พรมเกตุ
 
1. นางสาวสุพัตรา  สอนวิเศษ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกพร  แซ่ตั้ง
2. นายกิติกรณ์  กิติยามาศ
3. นางสาวจิรวรรณ  นุชา
4. นายติรการ  ธนโกเศศ
5. นางสาวนารีรัตน์  หวานใจ
6. นางสาวรวิสรา  อยู่ยอด
7. นายวัชรพล  ฤทธิศักดิ์ศรี
8. นางสาวศิริวรรณ  นำเกิดสว่างวงศ์
9. นางสาวสรารัต  รัตตะรังสี
10. นางสาวเมธากานต์  เหล็กดี
 
1. นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม
2. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  ภูสังข์
2. เด็กหญิงวามาลี  ภูคำวงษ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  เพิ่มทอง
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นางสาวสุดารัตน์  กสิวัฒน์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 16 1. นางสาวปรียานันท์  คำสา
2. นางสาววรัญญา  จั่นสนิท
3. นางสาวสุดารัตน์  รักษาศักดิ์
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นางสาวสุดารัตน์  กสิวัฒน์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 1. นางสาวสกาย  ยวอน เน นิวเจ้นท์
2. นางสาวไพลิน  ศิลปเวช
 
1. นายธนาพล  ทองอ่อน
2. นายอิสรานุวัฒน์  สังข์ซ้อน
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรดา  รอดพ้น
2. เด็กหญิงอินทิรา  ชื่นชอบดวง
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
2. นายอิสรานุวัฒน์  สังข์ซ้อน
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณิสรา  ฝึกฝน
2. เด็กชายเดชา  คุ้มโนนกอก
 
1. นายอิสรานุวัฒน์  สังข์ซ้อน
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นายก้องภพ  ธัญญพุทธินนท์
2. นายวิศรุต  สมมุ่ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
2. นายอิสรานุวัฒน์  สังข์ซ้อน
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นายนราธิราฐ  ทองเรืองทวีกุล
2. นายยศวรวิทย์  ใจแข็ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
2. นายอิสรานุวัฒน์  สังข์ซ้อน
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทิศตรง
2. นางสาวชุติมณฑน์  สุทธิรักษ์
3. นางสาวสกาย  ยวอนเน่ นิวเจ้นท์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ก่อเกียรติอาภา
2. นายธนาพล  ทองอ่อน
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 22 1. นายนราธิราฐ  ทองเรืองทวีกุล
2. นายรัชนาท  กิติธนากุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ก่อเกียรติอาภา
2. นายธนาพล  ทองอ่อน
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
2. เด็กชายพรรษชารักษ์   ไตรสมบัติ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เพลินมาลัย
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภาเกตุ  สมบุญญฤทธิ์
2. เด็กหญิงนาราภัทร  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมคุณ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74.4 เงิน 12 1. นายชัยธวัช  พลเขตต์
2. นางสาวนุชจรี  เนืองยูร
3. นายอนุชา  เฉวียงวาส
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กฤษณะภูติ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ละหุกาญ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นายธนาพล  ทองอ่อน
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ภูครองทอง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สาธเรศ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ห่มเมือง
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 9 1. นายจักราวุธ  ศรีชาวนา
2. นายธนเสฏฐ์  อินตาเสริฐ
3. นางสาวสุภานัน  กัณเกษ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 71.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กดนอก
2. เด็กหญิงบุญยนุช  ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงปิณณภัสร์  เจริญสุขวัฒนกิจ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.75 เงิน 6 1. นางสาวธนพร  รัตนทิพย์
2. นางสาวธนัญญา  ศรีบำรุงสาสน์
3. นางสาวสุภัสสร  แซ่เฮง
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร