สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงบุณยนุช  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปภาวี  จิตมณีมงคล
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุกปาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิชญาดา  นิมิตรสถาพร
2. เด็กหญิงสุวรา  สุรวุฒินาค
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวมณิสรา  วังมณี
2. นางสาวเกษร  สุขนิ่ม
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายพงศธร  หลิน
 
1. นางสาวพงษ์เพชร  จันทาน้อย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 25 1. นายวรเมธ  อุณหศิริกุล
 
1. นายพงษ์เพชร  จันทาน้อย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ดวงกระจาย
 
1. นายพงษ์เพชร  จันทาน้อย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 24 1. นางสาวนพมาศ  นะวะมวัฒน์
 
1. นายพงษ์เพชร  จันทาน้อย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพรกมล  เพียรภักดี
2. เด็กหญิงภควดี  บุญปกครอง
3. เด็กหญิงศิวพร  มั่นอยู่คง
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
2. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชุติกานต์  วิเรนทร
2. นายติรการ  ธนโกเศศ
3. นางสาววรรณรี  คำสมจิตร
 
1. นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 42.25 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงยนธิชา  แสงจันทร์เอื้อน
2. เด็กชายรัชนนท์  รัตนาสิน
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ปะขะเต
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
2. นางสาววัชราภรณ์  พรมทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐภัค  สุทธิเดช
2. เด็กชายวัฒนชัย  เอี่ยมอดุง
 
1. นายศักดา  เถาวัล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาครัตน์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  เดชวิโรจน์
 
1. นายศักดา  เถาวัล
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันตรี
2. เด็กหญิงศศิภัทร  จันทราวศิน
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกชกร  แซ่เซียว
2. นางสาววัฒนาพร  เจตสิทธิ์
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวมนัชพร  ปานดำ
 
1. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 16 1. นายธนาธิป  พิทยานันท์สกุล
 
1. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเกศินี  ผันผดุงทรัพย์
 
1. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาววิริยา  รุมพล
 
1. นางสาววัลลภา  อุ่นหัตถประดิษฐ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 55.67 เข้าร่วม 7 1. นางสาวมธุรส  สระบุตรดี
 
1. นางสาววัลลภา  อุ่นหัตถประดิษฐ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นายนราธิราฐ  ทองเรืองทวีกุล
2. นายยศวรวิทย์  ใจแข็ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
2. นายอิสรานุวัฒน์  สังข์ซ้อน