สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 26 1. นายกันตพัฒน์  กุญชร ณ อยุธยา
 
1. นางสาวโชติกา  ไกรเยี่ยม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐพร  ประชุม
2. นางสาวนุชจรี  เนืองยูร
3. นางสาวมณีวรรณ  ชัยแสนสุข
 
1. นายพงษ์เพชร  จันทาน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สุระ
2. เด็กชายภูริภัทร  คะเรรัมย์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชอบใจ
 
1. นายศักดา  เถาวัล
2. นางสาววนิดา  พุ่มอยู่
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสิริกร  กิติพูน
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  โอบอ้อม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายสุริโย  สมิงรัมย์
 
1. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 9 1. นางสาวนารีรัตน์  หวานใจ
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.99 ทองแดง 11 1. นางสาวจิรวรรณ  นุชา
2. นางสาวธวันรัตน  คงเกรียงไกร
3. นางสาวภัทรวดี  แซ่เติ๋น
4. นายมนต์ชัย  จาง
5. นางสาวอริสรา  พรมเกตุ
 
1. นางสาวสุพัตรา  สอนวิเศษ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 16 1. นางสาวปรียานันท์  คำสา
2. นางสาววรัญญา  จั่นสนิท
3. นางสาวสุดารัตน์  รักษาศักดิ์
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นางสาวสุดารัตน์  กสิวัฒน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 1. นางสาวสกาย  ยวอน เน นิวเจ้นท์
2. นางสาวไพลิน  ศิลปเวช
 
1. นายธนาพล  ทองอ่อน
2. นายอิสรานุวัฒน์  สังข์ซ้อน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นายก้องภพ  ธัญญพุทธินนท์
2. นายวิศรุต  สมมุ่ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
2. นายอิสรานุวัฒน์  สังข์ซ้อน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 9 1. นายจักราวุธ  ศรีชาวนา
2. นายธนเสฏฐ์  อินตาเสริฐ
3. นางสาวสุภานัน  กัณเกษ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร