สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิวพร  มั่นอยู่คง
 
1. นางสาวชาลินี  คำโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 24 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์ฺ   กฤษณะภูติ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุกปาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายณัฐพงศ์  อังสุมาลี
2. นางสาวอจิรวดี  ค้าซุง
3. นางสาวเมธากานต์  เหล็กดี
 
1. นายศักดา  เถาวัล
2. นางสาวพัชรี  สุวะโสภา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงจุธารัตน์  มัจฉาน้อย
 
1. นายปุญชรัศมิ์  นิธิพรพูลศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภสร  เรไรรัมย์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  โอบอ้อม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอินทิรา  ชื่นชอบดวง
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  โอบอ้อม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นายอิทธิพล  สมเสือ
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ากลาง
 
1. นายวัชรินทร์  ประทุมวงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 20 1. นางสาวภานุมาศ  ศรีมหาพรม
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายกิติกรณ์  กิติยามาศ
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงญัฐสิณี  พิศสอาด
 
1. นายวัชรินทร์  ประทุมวงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 12 1. นางสาวฟารินดา  รักประดิษฐ์
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ากลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
3. เด็กหญิงปรารถนา  ปูคำ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจแข็ง
5. เด็กหญิงพรรณวสา  เสือพงษ์
6. เด็กหญิงสุภัทรา  โสขุมา
7. เด็กหญิงอรไพลิน  เอี่ยมจิตกุศล
 
1. นายรัฏฐพิชญ์  แสงดา
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ากลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
3. เด็กหญิงปรารถนา  ปูคำ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจแข็ง
5. เด็กหญิงพรรณวสา  เสือพงษ์
6. เด็กหญิงสุภัทรา  โสขุมา
7. เด็กหญิงหนึ่งหฤทัย  ไชยา
8. เด็กหญิงอรไพลิน  เอี่ยมจิตกุศล
 
1. นายรัฏฐพิชญ์  แสงดา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  ภูสังข์
2. เด็กหญิงวามาลี  ภูคำวงษ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  เพิ่มทอง
 
1. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
2. นางสาวสุดารัตน์  กสิวัฒน์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรดา  รอดพ้น
2. เด็กหญิงอินทิรา  ชื่นชอบดวง
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
2. นายอิสรานุวัฒน์  สังข์ซ้อน
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทิศตรง
2. นางสาวชุติมณฑน์  สุทธิรักษ์
3. นางสาวสกาย  ยวอนเน่ นิวเจ้นท์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ก่อเกียรติอาภา
2. นายธนาพล  ทองอ่อน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 22 1. นายนราธิราฐ  ทองเรืองทวีกุล
2. นายรัชนาท  กิติธนากุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ก่อเกียรติอาภา
2. นายธนาพล  ทองอ่อน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
2. เด็กชายพรรษชารักษ์   ไตรสมบัติ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เพลินมาลัย
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74.4 เงิน 12 1. นายชัยธวัช  พลเขตต์
2. นางสาวนุชจรี  เนืองยูร
3. นายอนุชา  เฉวียงวาส
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กฤษณะภูติ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ละหุกาญ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นายธนาพล  ทองอ่อน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 71.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กดนอก
2. เด็กหญิงบุญยนุช  ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงปิณณภัสร์  เจริญสุขวัฒนกิจ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.75 เงิน 6 1. นางสาวธนพร  รัตนทิพย์
2. นางสาวธนัญญา  ศรีบำรุงสาสน์
3. นางสาวสุภัสสร  แซ่เฮง
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร