สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวเกศินี  ผันผดุงทรัพย์
 
1. นางสาวชาลินี  คำโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 20 1. นางสาวพันมณี  ทาเพียรธุ
 
1. นายอติวิชญ์  เซี่ยงคิ้ว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนิดา  ถิ่นโพธิ์วงษ์
2. นางสาวชิดชนก  สิงห์ไกรพันธ์
3. เด็กหญิงธนิสรา  แท่นมณี
4. เด็กหญิงนันท์ธรัตน์  สิงห์สถิตย์
5. เด็กหญิงประกายฟ้า  แซ่ลี้
6. เด็กหญิงพรกมล  เพียรภักดี
7. เด็กหญิงพราวรวี  อิ่มอ่ำ
8. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  วัฒนะตระกูล
9. เด็กหญิงมณิสรา  ฝึกฝน
10. เด็กหญิงวริศรา  แซ่เฮ
11. นางสาววิริยา  รุมพล
12. เด็กหญิงสิตานัน  ศรีประเสริฐ
13. เด็กหญิงสิริประภา  พฤทธิประเสริฐ
14. เด็กหญิงอภัทร์ชา  โทวรรณา
15. เด็กหญิงอรไพลิน  เอี่ยมจิตกุศล
 
1. นายพีระพงษ์  จันทร์หอม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พู่ทอง
2. เด็กหญิงไพลิน  ไชยเสนา
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  โอบอ้อม
2. นายนพพล  ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองวิไล
 
1. นายวัชรินทร์  ประทุมวงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 10 1. นางสาวจิรวรรณ  นุชา
 
1. นายขันติ  กันมะณี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81.35 ทอง 12 1. นางสาวรื่นฤดี  ลาก๋าแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  สอนวิเศษ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณิสรา  ฝึกฝน
2. เด็กชายเดชา  คุ้มโนนกอก
 
1. นายอิสรานุวัฒน์  สังข์ซ้อน
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ประดิษฐ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภาเกตุ  สมบุญญฤทธิ์
2. เด็กหญิงนาราภัทร  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมคุณ
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ภูครองทอง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สาธเรศ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ห่มเมือง
 
1. นายไชยพร  สุธารักษ์
2. นางสาวรจนา  ชื่นวานร