สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วสันต์วสุฤดู
 
1. นายไกรสร  อุปถัมภ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 27 1. นายอภิวัฒน์  วิลัย
 
1. นายไกรสร  อุปถัมภ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายทักษิณ  แซ่ลี้
 
1. นายไกรสร  อุปถัมภ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 13 1. นายพันธ์กานต์  อยู่ยิ้ม
 
1. นายไกรสร  อุปถัมภ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 40.33 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจน้อย
2. เด็กชายสุรพันธ์  ชินพงศ์
 
1. นายอุรุพงษ์  เยียวยา
2. นางสาวนภัสนันท์  มั่นคง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 26.6 เข้าร่วม 30 1. นายธนทัต  รุ่นเจริญ
2. นางสาวธัญชนก  รุ่งเรืองโชคชนะ
 
1. นายอุรุพงษ์  เยียวยา
2. นางสาวนภัสนันท์  มั่นคง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรติบดี  สังหเดชวีระชัย
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญชนิต  สอนชมแก้ว
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอินทร์ธรณ์  สกานุพงษ์
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัคนภัสส์  อิสรีย์พร
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุธาสินี  อิ่มสิน
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพาขวัญ  เปี่ยมสุข
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพอพาน  จันทรัตน์
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลชนก  อินมูลน้อย
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ภูมิวัตอุดมพงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญชนิต  สอนชมแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 9 1. เด็กชายจอร์สชวา  สมิธ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วสันต์วสุฤดู
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
2. นางสาวยุพิน  ตรีรัตน์วิชชา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 13 1. นายธนทัต  รุ่นเจริญ
2. นายธนิสร  ศรีเนตร
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
2. นางสาวยุพิน  ตรีรัตน์วิชชา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายศิระ  สาครสุขศรีฤกษ์
3. เด็กหญิงหทัยณัฐ  สินธุวรโรจน์
 
1. นางสาวยุพิน  ตรีรัตน์วิชชา
2. นายอุรุพงษ์  เยียวยา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.6 เงิน 11 1. นางสาวทักษพร  จิตตรง
2. นางสาวอริศรา  แฝงเชียงเหียน
3. นางสาวอัญชุดาพร  จันทราช
 
1. นางสาวยุพิน  ตรีรัตน์วิชชา
2. นายอุรุพงษ์  เยียวยา