สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 23 13 14 50 55 36 9 15 100
2 มัธยมวัดสิงห์ 22 13 9 44 54 23 9 13 86
3 บางปะกอกวิทยาคม 20 22 20 62 68 37 16 13 121
4 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 20 9 14 43 56 22 16 19 94
5 ศึกษานารี 17 11 11 39 38 21 8 12 67
6 เตรียมอุดมศึกษา 16 11 2 29 32 1 0 2 33
7 วัดนวลนรดิศ 15 4 5 24 26 17 13 17 56
8 เทพศิรินทร์ 14 7 4 25 23 6 4 3 33
9 โพธิสารพิทยากร 13 8 10 31 39 24 10 10 73
10 ราชวินิต มัธยม 12 6 6 24 25 14 6 4 45
11 ทวีธาภิเศก 11 14 9 34 32 21 24 18 77
12 วัดราชโอรส 11 10 12 33 38 29 14 17 81
13 สวนกุหลาบวิทยาลัย 10 8 9 27 24 16 9 3 49
14 โยธินบูรณะ 9 10 6 25 29 16 13 12 58
15 สตรีวิทยา 8 14 0 22 27 14 5 7 46
16 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 8 8 7 23 34 12 12 11 58
17 ชิโนรสวิทยาลัย 8 5 5 18 29 16 7 13 52
18 ฤทธิณรงค์รอน 8 5 3 16 26 23 10 11 59
19 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 8 5 2 15 17 13 10 20 40
20 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 7 10 14 31 30 20 11 15 61
21 สุวรรณารามวิทยาคม 7 6 5 18 20 27 13 15 60
22 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 4 6 17 22 15 24 14 61
23 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 10 6 22 31 11 6 15 48
24 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 6 10 4 20 24 21 8 7 53
25 ศึกษานารีวิทยา 6 9 13 28 39 27 16 17 82
26 วัดราชาธิวาส 6 7 1 14 17 9 6 12 32
27 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 6 6 11 23 27 27 14 17 68
28 สันติราษฎร์วิทยาลัย 6 6 8 20 23 16 13 15 52
29 สามเสนวิทยาลัย 6 3 2 11 16 8 12 7 36
30 ไตรมิตรวิทยาลัย 6 3 1 10 10 9 5 6 24
31 วัดอินทาราม 6 1 7 14 23 14 14 16 51
32 วัดราชบพิธ 5 10 8 23 22 15 8 11 45
33 มัธยมวัดหนองแขม 5 10 7 22 32 19 9 15 60
34 วัดพุทธบูชา 5 8 5 18 19 13 10 14 42
35 ปัญญาวรคุณ 5 8 4 17 23 20 9 16 52
36 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 5 6 6 17 21 18 9 16 48
37 มัธยมวัดนายโรง 4 14 4 22 26 9 12 11 47
38 มัธยมวัดดุสิตาราม 3 7 6 16 25 14 14 11 53
39 ราชวินิตบางแคปานขำ 3 7 4 14 18 19 19 19 56
40 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 3 5 1 9 10 9 10 17 29
41 ศีลาจารพิพัฒน์ 3 5 1 9 9 7 11 10 27
42 มหรรณพาราม 3 3 4 10 13 12 5 23 30
43 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 3 3 1 7 7 10 4 10 21
44 วิมุตยารามพิทยากร 3 1 1 5 8 11 12 21 31
45 สตรีวัดระฆัง 2 7 5 14 23 13 15 8 51
46 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 2 5 7 14 14 6 18 19 38
47 สวนอนันต์ 2 4 3 9 5 4 4 12 13
48 วัดบวรมงคล 2 3 2 7 7 9 11 17 27
49 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 2 3 0 5 8 8 7 14 23
50 ราชวินิต 2 2 2 6 8 6 5 18 19
51 วัดบวรนิเวศ 2 1 1 4 5 4 2 0 11
52 มักกะสันพิทยา 2 0 0 2 4 9 5 10 18
53 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 3 0 4 7 10 11 10 28
54 ทิวไผ่งาม 1 3 0 4 4 4 10 12 18
55 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 2 5 8 13 15 12 20 40
56 วัดสระเกศ 1 2 3 6 5 5 9 21 19
57 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2 1 4 14 8 4 15 26
58 วัดประดู่ในทรงธรรม 1 2 1 4 13 14 9 21 36
59 ราชินีบน 1 2 1 4 4 3 1 0 8
60 มัธยมวัดดาวคนอง 1 1 2 4 11 17 12 25 40
61 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1 1 2 4 6 9 10 12 25
62 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 1 1 3 5 14 2 18 21
63 นาหลวง 1 1 1 3 4 5 4 10 13
64 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 1 1 3 2 3 1 4 6
65 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 0 2 3 6 6 4 9 16
66 มัธยมฐานเทคโนโลยี 1 0 2 3 3 5 6 8 14
67 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 0 1 2 1 0 1 0 2
68 เซนต์ดอมินิก 1 0 0 1 2 3 7 2 12
69 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 0 3 1 4 9 5 8 18 22
70 ราชินี 0 3 1 4 4 6 6 2 16
71 ฐานปัญญา 0 2 4 6 10 23 11 22 44
72 วัดรางบัว 0 2 1 3 3 6 4 8 13
73 วัดน้อยนพคุณ 0 1 3 4 6 3 3 3 12
74 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 0 1 2 3 7 7 10 12 24
75 อัสสัมชัญธนบุรี 0 1 0 1 2 4 3 1 9
76 แจงร้อนวิทยา 0 0 3 3 9 11 10 7 30
77 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 2 2 6 5 6 15 17
78 วัดสังเวช 0 0 0 0 2 5 9 12 16
79 บูรณะศึกษา 0 0 0 0 2 5 2 4 9
80 กสิณธร อาคาเดมี 0 0 0 0 1 1 2 6 4
81 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 1 0 0 2 1
82 เขมะสิริอนุสสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
รวม 410 404 338 1,152 1,424 1,002 713 968 3,139