สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บางปะกอกวิทยาคม 67 37 16 13 120
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 56 22 16 19 94
3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 55 36 9 15 100
4 มัธยมวัดสิงห์ 44 23 8 13 75
5 โพธิสารพิทยากร 39 24 10 10 73
6 วัดราชโอรส 38 29 14 17 81
7 ศึกษานารี 38 21 8 12 67
8 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 33 12 12 11 57
9 ศึกษานารีวิทยา 32 27 16 17 75
10 มัธยมวัดหนองแขม 32 19 9 15 60
11 เตรียมอุดมศึกษา 32 1 0 2 33
12 ทวีธาภิเศก 31 21 24 18 76
13 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 31 11 6 15 48
14 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 30 20 11 15 61
15 โยธินบูรณะ 29 16 13 12 58
16 ชิโนรสวิทยาลัย 29 16 7 13 52
17 สตรีวิทยา 27 14 5 7 46
18 มัธยมวัดนายโรง 26 9 12 11 47
19 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 25 27 14 17 66
20 มัธยมวัดดุสิตาราม 25 14 14 11 53
21 ราชวินิต มัธยม 25 14 6 4 45
22 สวนกุหลาบวิทยาลัย 24 16 9 3 49
23 ฤทธิณรงค์รอน 23 21 10 11 54
24 ปัญญาวรคุณ 23 20 9 16 52
25 วัดนวลนรดิศ 23 16 12 17 51
26 วัดอินทาราม 23 14 14 16 51
27 สตรีวัดระฆัง 23 13 15 8 51
28 เทพศิรินทร์ 23 6 4 3 33
29 วัดราชบพิธ 22 15 8 11 45
30 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 22 14 24 14 60
31 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 21 21 8 7 50
32 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 21 18 9 16 48
33 สันติราษฎร์วิทยาลัย 21 15 13 15 49
34 สุวรรณารามวิทยาคม 20 27 13 15 60
35 ราชวินิตบางแคปานขำ 18 19 19 19 56
36 วัดพุทธบูชา 17 13 9 14 39
37 สามเสนวิทยาลัย 16 8 12 7 36
38 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 14 13 10 20 37
39 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 14 8 4 15 26
40 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 14 6 18 19 38
41 วัดประดู่ในทรงธรรม 13 14 9 21 36
42 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 12 15 12 19 39
43 มัธยมวัดดาวคนอง 11 17 12 25 40
44 ฐานปัญญา 10 23 11 22 44
45 มหรรณพาราม 10 11 5 22 26
46 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 10 9 10 17 29
47 แจงร้อนวิทยา 9 11 10 7 30
48 ไตรมิตรวิทยาลัย 9 8 5 6 22
49 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 9 5 8 18 22
50 วิมุตยารามพิทยากร 8 11 11 21 30
51 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 8 8 7 14 23
52 วัดราชาธิวาส 8 8 5 12 21
53 ราชวินิต 8 6 5 18 19
54 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 10 11 10 28
55 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 7 10 4 10 21
56 วัดบวรมงคล 7 9 11 17 27
57 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 7 7 10 12 24
58 ศีลาจารพิพัฒน์ 6 6 11 10 23
59 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 6 6 4 9 16
60 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 6 5 6 15 17
61 วัดน้อยนพคุณ 6 3 3 3 12
62 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 5 14 2 18 21
63 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 5 8 10 12 23
64 วัดสระเกศ 5 5 9 21 19
65 วัดบวรนิเวศ 5 4 2 0 11
66 มักกะสันพิทยา 4 9 5 10 18
67 ราชินี 4 6 6 2 16
68 นาหลวง 4 5 4 10 13
69 ทิวไผ่งาม 4 4 10 12 18
70 ราชินีบน 4 3 1 0 8
71 วัดรางบัว 3 6 4 8 13
72 มัธยมฐานเทคโนโลยี 3 5 6 8 14
73 สวนอนันต์ 3 3 4 9 10
74 วัดสังเวช 2 5 9 12 16
75 บูรณะศึกษา 2 5 2 4 9
76 อัสสัมชัญธนบุรี 2 4 3 1 9
77 เซนต์ดอมินิก 2 3 7 2 12
78 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 3 1 4 6
79 กสิณธร อาคาเดมี 1 1 2 6 4
80 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 0 1 0 2
81 ภาษานุสรณ์บางแค 1 0 0 2 1
82 เขมะสิริอนุสสรณ์ 1 0 0 1 1
รวม 1,366 991 708 963 4,028