สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บางปะกอกวิทยาคม 68 37 16 13 121
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 56 22 16 19 94
3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 55 36 9 15 100
4 มัธยมวัดสิงห์ 54 23 9 13 86
5 ศึกษานารีวิทยา 39 27 16 17 82
6 โพธิสารพิทยากร 39 24 10 10 73
7 วัดราชโอรส 38 29 14 17 81
8 ศึกษานารี 38 21 8 12 67
9 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 34 12 12 11 58
10 ทวีธาภิเศก 32 21 24 18 77
11 มัธยมวัดหนองแขม 32 19 9 15 60
12 เตรียมอุดมศึกษา 32 1 0 2 33
13 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 31 11 6 15 48
14 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 30 20 11 15 61
15 โยธินบูรณะ 29 16 13 12 58
16 ชิโนรสวิทยาลัย 29 16 7 13 52
17 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 27 27 14 17 68
18 สตรีวิทยา 27 14 5 7 46
19 ฤทธิณรงค์รอน 26 23 10 11 59
20 วัดนวลนรดิศ 26 17 13 17 56
21 มัธยมวัดนายโรง 26 9 12 11 47
22 มัธยมวัดดุสิตาราม 25 14 14 11 53
23 ราชวินิต มัธยม 25 14 6 4 45
24 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 24 21 8 7 53
25 สวนกุหลาบวิทยาลัย 24 16 9 3 49
26 ปัญญาวรคุณ 23 20 9 16 52
27 สันติราษฎร์วิทยาลัย 23 16 13 15 52
28 วัดอินทาราม 23 14 14 16 51
29 สตรีวัดระฆัง 23 13 15 8 51
30 เทพศิรินทร์ 23 6 4 3 33
31 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 22 15 24 14 61
32 วัดราชบพิธ 22 15 8 11 45
33 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 21 18 9 16 48
34 สุวรรณารามวิทยาคม 20 27 13 15 60
35 วัดพุทธบูชา 19 13 10 14 42
36 ราชวินิตบางแคปานขำ 18 19 19 19 56
37 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 17 13 10 20 40
38 วัดราชาธิวาส 17 9 6 12 32
39 สามเสนวิทยาลัย 16 8 12 7 36
40 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 14 8 4 15 26
41 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 14 6 18 19 38
42 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 13 15 12 20 40
43 วัดประดู่ในทรงธรรม 13 14 9 21 36
44 มหรรณพาราม 13 12 5 23 30
45 มัธยมวัดดาวคนอง 11 17 12 25 40
46 ฐานปัญญา 10 23 11 22 44
47 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 10 9 10 17 29
48 ไตรมิตรวิทยาลัย 10 9 5 6 24
49 แจงร้อนวิทยา 9 11 10 7 30
50 ศีลาจารพิพัฒน์ 9 7 11 10 27
51 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 9 5 8 18 22
52 วิมุตยารามพิทยากร 8 11 12 21 31
53 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 8 8 7 14 23
54 ราชวินิต 8 6 5 18 19
55 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 10 11 10 28
56 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 7 10 4 10 21
57 วัดบวรมงคล 7 9 11 17 27
58 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 7 7 10 12 24
59 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 6 9 10 12 25
60 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 6 6 4 9 16
61 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 6 5 6 15 17
62 วัดน้อยนพคุณ 6 3 3 3 12
63 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 5 14 2 18 21
64 วัดสระเกศ 5 5 9 21 19
65 สวนอนันต์ 5 4 4 12 13
66 วัดบวรนิเวศ 5 4 2 0 11
67 มักกะสันพิทยา 4 9 5 10 18
68 ราชินี 4 6 6 2 16
69 นาหลวง 4 5 4 10 13
70 ทิวไผ่งาม 4 4 10 12 18
71 ราชินีบน 4 3 1 0 8
72 วัดรางบัว 3 6 4 8 13
73 มัธยมฐานเทคโนโลยี 3 5 6 8 14
74 วัดสังเวช 2 5 9 12 16
75 บูรณะศึกษา 2 5 2 4 9
76 อัสสัมชัญธนบุรี 2 4 3 1 9
77 เซนต์ดอมินิก 2 3 7 2 12
78 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 3 1 4 6
79 กสิณธร อาคาเดมี 1 1 2 6 4
80 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 0 1 0 2
81 ภาษานุสรณ์บางแค 1 0 0 2 1
82 เขมะสิริอนุสสรณ์ 1 0 0 1 1
รวม 1,424 1,002 713 968 4,107