หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนันทพร ภิรมย์แทน หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ  
2 นายซุปเป้อร์ สุกันทา ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการ  
3 นางสาวสุภาพร บุญช่วย ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการ  
4 นายธวัชชัย ลุนศร ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการ  
5 นายโสภณ ขันธโสภา ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการ  
6 นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการ  
7 นางเบ็ญจมาศ วิจิตร หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานุการ  
8 นายสุริยะ ทวีบุญญาวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ รองประธานกรรมการ  
9 นายอัชลิต พัฒคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ รองประธานกรรมการ  
10 นางดารารัศมิ์ ศรีวิลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ รองประธานกรรมการ  
11 นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา ครูงานคอมพิวเตอร์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
12 นางสาวปาลญา สุวาส ครูงานคอมพิวเตอร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
13 นางสาวนิตยา เพชรน้อย ครูงานคอมพิวเตอร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
14 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
15 นางธนิตา รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
16 นายธนา แก้วมงคล ครูงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
17 นายฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี ครูงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
18 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจเอื้อ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
19 นายสุรเดช ปักปิ่น ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
20 นายธวัชชัย เบ็ญมาตย์ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
21 นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
22 นายเด่นชัย เขตบุญไสย ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
23 นางสาววนิดา เด็ดดวง ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
24 นางสาวสาโรจ ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
25 นางสาวนารีนาถ วิโรจน์กุล ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
26 นางสาวธนีนาถ อภิชฌานุกูล ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
27 นางสาวไพวัลย์ เหล็งสุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประธานศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
28 นางธนิตา รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
29 นายคณิต ชนกศรีธรกีรติ ครูงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
30 นางสำรวย จินตนา ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
31 นางจุไรลักษณ ควรรับส่วน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
32 นายนฤเบศ พานิชย์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
33 นางประทิ่น ปานทอง ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
34 นายธนบดี หงสกุล เจ้าหน้าที่งานโสตฯโรงเรียนโยธินบูรณะ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์  
35 นายจตุรวิทย์ ถึงเสียบญวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์  
36 นางอัญชลี ประกายเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
37 นางปนัดดา มีสมบัติงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
38 นายสุจิต เหลาสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
39 นางสาวอัมพร วิชัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
40 นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
41 นายสุริยา บุบผา ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
42 นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
43 นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
44 นายสุริยา บุบผา ครูโรงเรียนศึกษานารี ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
45 นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
46 นางสาววิภารินญัลดา วิศาลสมพงษ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
47 นางกนกกร แก้วขาว ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
48 นายวิโรจน์ ธนวุฒิโฆสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
49 นางปิยมาภรณ์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
50 นางรุ่งนภา เส็งไธสง ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
51 นางนิตยา ยุวัฒนะกุล ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
52 นายธงชัย สุภิตาภรณ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
53 นางสุดจิตร์ เกษมชาญ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
54 นางอัจฉรา กอบัวแก้ว ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
55 นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
56 นางสาวมีนา โอษฐงาม ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
57 นายจรัล จินจาคาม ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
58 นายภาสกร จิรศรีโสภา เจ้าหน้าที่โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
59 นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
60 นางสาวรัตติการ จริยเวชช์วัฒนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
61 นางสาวพีรยา จิตพิไล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
62 นางสาวธาดารัตน์ ทริดสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
63 นายกิตติศักดิ์ พลอยเอี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor และการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
64 นางสมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
65 นายสุรเดช ปักปิ่น ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
66 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
67 นางละเอียด พุทธศรี นักการภารโรง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
68 นายคงพันธ์ พรมจีน ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
69 นางสาววิภารินญัลดา วิศาลสมพงษ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
70 นางรุ่งนภา เส็งไธสง ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
71 นางปิยมาภรณ์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
72 นางนิตยา ยุวัฒนะกุล ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
73 นางปนัดดา มีสมบัติงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
74 นางฮาซียะ แวเย็ง ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
75 นางสาวตวงพร คำเสียง ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
76 นางกรณิศา ตันศิริ ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
77 นางสาวฐานิกา ผมรี ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
78 นางบังอร เทพช่วย ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
79 นายสุริยา บุบผา ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
80 นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
81 นางอัจฉรา กอบัวแก้ว ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
82 นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
83 นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
84 นางนิตยา ยุวัฒนะกุล ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน  
85 นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน  
86 นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน  
87 นายภาสกร จิรศรีโสภา เจ้าหน้าที่โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน  
88 นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน  
89 นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรูปเล่ม  
90 นางสาวมีนา โอษฐงาม ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรูปเล่ม  
91 นายณัฐพล คชาธร ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรูปเล่ม  
92 นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรูปเล่ม  
93 นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ประธานศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตุน 2D Animation  
94 นายพินิจ เพ็ชรดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา รองประธานศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
95 นายจำรัส กลิ่นหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา รองประธานศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
96 นายเฉลิมพล พันธ์บัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา รองประธานศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
97 นางจิมารัตน์ ปุญญปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา รองประธานศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
98 นายสุเทพ ยาสุภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร.สตรีวิทยา รองประธานศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
99 นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
100 นางสาวรุ่งฟ้า สุขใส ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
101 นางสาวฐิติภัทร ทองมา ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
102 นายสุปัญญา ยังศิริ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
103 นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
104 ครูทิพย์อนันต์ โพธะกัน ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
105 นางสาวสัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
106 นายสุประพล ใยภักดี ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
107 ว่าที่ รท.ณัฐวุฒิ นนท์เอี่ยม ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
108 นายสิทธิพงษ์ ตาเปี้ย ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation  
109 นายสุรเดช ปักปิ่น ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
110 นางสาวพชรอร รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนวัดสังเวช คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
111 นางสาวนวลจันทร์ ทองคำ ครูทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
112 นางจุฑามาศ นุชนาถ ครูโรงเรียนวัดนวนรดิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
113 นางสาวศิรรัตน์ เสตสุบรรณ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว pisa (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
114 นางสาวปิยะภรณ์ วันศร ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว pisa (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
115 นางธัญจิตรา หงษ์พญา ครูโรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว pisa (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
116 นางสาวจารุวรรณ เทียนเงิน ครูโรงเรียนมหรรณพาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว pisa (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
117 นางพิมพรรณ เพ็ญศิริ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว pisa (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
118 นายธีรยุทธ มาณะจักร์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว pisa (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
119 นางทัศนา พรหมเวช ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว pisa (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
120 นายไพโรจน์ เมฆอรุณ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว pisa (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
121 นางสาวสุพรรษา แสงอ่อน ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
122 นางสาวสุริยาพร เลี่ยนเครือ ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
123 นางสาวนุชสุคนธ์ อักษรศรี ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
124 นางสุภัทชกรานต์ จึงอมรกิจ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
125 นางสาวแพรวไพลิน นนทะสี ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
126 นางสาวอรยุดา รัตนเดช ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
127 นางสาวณัฐรดา เบ้าคำ ครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
128 นางจันทวรรณ อำไพ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
129 นางสาวศิริพร วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดสนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  
130 นายกิตติชัย บุตรหงษ์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดสนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  
131 นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดสนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  
132 นางสาวดารากันย์ เจริญจิตต์ ครูโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น  
133 นายอนันท์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น  
134 นางสาวสุปรียา ฤทธิ์บำรุง ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น  
135 นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น  
136 นางสาวลัลนา ปลั่งศรีรัตน์ ครูโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น  
137 นางนงนุช แพทยานันท์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น  
138 นางสาวอรอุมา ทองทา ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น  
139 Miss Fumiko Matsunami ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการควบคุมการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น  
140 นายธรรมนูญ ลพรวี ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการควบคุมการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น  
141 นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
142 นายพิชัย เหลืองอรุณ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
143 นางสาวศิริพร วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
144 นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
145 นางสาวสุปรียา ฤทธิ์บำรุง ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
146 นางณัฐชนันท์พร ลปภานนท์ ครูโรงเรียนวัดราชโอรส คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
147 นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
148 นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
149 นายอดุลย์ ย่าพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
150 นางชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
151 นางสาวศิริพร วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
152 นางชวนพิศ ฟุ้งเกียรติ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
153 นางพัทธนันท์ พิรุณ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
154 นางสุลัดดา เฟื่องธนภูมิ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
155 นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
156 นายพิชัย เหลืองอรุณ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
157 นางสาวสุปรียา ฤทธิ์บำรุง ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
158 นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
159 นายพิชัย เหลืองอรุณ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
160 นายทองจันทร์ เติมจิตร ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
161 นางสาวสุปรียา ฤทธิ์บำรุง ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
162 นายทัศนัย ไชยวงค์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องทำนองเสนาะ(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
163 นางนงนุช สุวรรณกนิษฐ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องทำนองเสนาะ(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
164 นางสาวรัตติยา จับประยงค์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องทำนองเสนาะ(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
165 นางสาวดรุณี อาษาวิเศษ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องทำนองเสนาะ(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
166 นางสาวบุญมี พิมพบุตร ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
167 นางสาวศิรินาฏย์ เรืองประพันธ์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
168 นางสาวเกษุฎา ธงศรี ครูโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
169 นางชมชนก ทรงมิตร ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
170 นางสาวชญาดา พันธ์ยาว ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
171 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์ ทังสี ครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
172 นางสาวพัณณ์ชิตา ขวดคำ ครูโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
173 นางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
174 นางสาววิภา สมโภชพฤฒิกุล ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
175 นายสนธยา ศักดิ์กาพย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
176 นางสาวอลิตา ดาด้วง ครูโรงเรียนฤทธิรอนณรงค์รอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
177 นางไพพรรณ ขำมะโน ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
178 นายนิกมะ ยิ้มรักญาติ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
179 นายอนนท์ ประสงค์มณี ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
180 นายทรงชัย อารีวัฒนากุล ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
181 นางไพพรรณ ขำมะโน ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
182 นางสาวดรุณี อาษาวิเศษ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ  
183 นายเผด็จ นิลนนท์ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ  
184 นางอัจฉรา ญาณยุทธ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ  
185 นางสาวมัญชิมา เถื่อนสุคนธ์ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ  
186 นายสุเมธ ชาแท่น ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ  
187 นางพิมพา อังศุวัฒนากุล ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ  
188 นางพิมพรรณ เพ็ญศิริ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ  
189 นางสมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ  
190 นายนพนันท์ อรัญมิ่ง ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
191 นายวีระพล อินทร์กอง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
192 นายอานุภาพ เอมประณีตร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
193 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
194 นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ(การเรียนร่วม) โรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
195 นายสมชาย กราบทอง ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
196 นายอรุณ ตั้งมโนกุล ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
197 นางสาวมณฑยา เสาวรส ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
198 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
199 นางสมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
200 นายประคอง เอี่ยมศิริ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
201 นางอรทัย สวัสดิ์แดง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
202 นางกาญจนา เตชะวณิชย์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
203 นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
204 นางสาวดาเรศ เทวโรทร ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
205 นางสาวปิยวรรณ แสงวิเศษ ครู คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
206 นางสาวนพประพร แซ่แต้ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
207 นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
208 นางสาวผกามาศ ทองคำ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
209 นางสาวสุณี ธีระชัยวรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
210 นางชมชนก ทรงมิตร ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
211 นางสาวลวิตรา ไชยเดช ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
212 นางรุ่งลักษณ์ ยงวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
213 นางชลธิชา สุขพลอย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
214 นางสาวธัญชนก ชิ้นจอหอ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
215 นางสาวพัชลิตา พิมโพนทอง ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
216 นางสาวเกศสุดา แสงรวี ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
217 นางจันทร์เพ็ญ มณีนาค ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  
218 นายพนม สุมาศรี ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
219 นางสาวน้ำค้าง เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
220 นางสาวมะนิดดา เกตุสุข ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันแข่งขันเล่านิทาน  
221 นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอก ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันแข่งขันเล่านิทาน  
222 นางสาวชรีนุช ศักดา ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันแข่งขันเล่านิทาน  
223 นายดิเรก คำอุปละ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันแข่งขันเล่านิทาน  
224 นางอารี ใจดี ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
225 นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงาม ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
226 นายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มี ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  
227 นางสาววรางคณา โกมลผลน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  
228 นายอาณิต สมุทรเพรียว ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  
229 นายอรุณ ตั้งมโนกุล ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  
230 นายสมชาย กราบทอง ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  
231 นางนริสรา สว่างภูมิ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี  
232 นางสาวรัตนาภรณ์ โกมลเสน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี  
233 นางพะเยาว์ วีระเสถียร ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี  
234 นางสุทธิศรี เรืองประทุม ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี  
235 นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี  
236 นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี  
237 นายปรีชา สวัสดิมงคล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี  
238 นายนพดล บุญศรี ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
239 นายสุเพียร สุลินทบูรณ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
240 นายภาณุวัฒน์ วงศ์สถาพร ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
241 นายสุนทร คำวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
242 นางสาววารุณี ศโรภาส หัวหนัางานแนะแนว ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
243 นางรัชต์ชวิศา จันทรวรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
244 นางวิลาวัลย์ พันธุ์วาณิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
245 นางใบศรี เนตรสืบสาย ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
246 นางสาวกาญจนา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
247 นายปรัชญา จิตร์ระเบียบ ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
248 นายสุเมฆ สงทาน ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตฯ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
249 นายจรุง สังข์ด้วงยา ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตฯ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
250 นางจินตนา ใจตรง ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตฯ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
251 นายฤทธิพงษ์ ประทุมสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตฯ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
252 นางสาวนลิสา อาจเส็ม ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
253 นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ประธานศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
254 นางสาววาสนา ธนูนิล ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
255 นางพรพรรณ อนะมาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
256 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
257 นายสุรศักดิ์ ถามั่งมี ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
258 นายทายาท สุทธิเสงี่ยม ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
259 นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
260 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
261 นายพนม สุมาศรี ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
262 นางประภากร เชียงทอง ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
263 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
264 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
265 นายพนม สุมาศรี ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
266 นางประภากร เชียงทอง ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  
267 นายสัญชัย วัชรพรรณ ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  
268 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  
269 นายสมหมาย ฤาชัย ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์  
270 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์  
271 นางประภากร เชียงทอง ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์  
272 นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์  
273 นายชัยชนะ นุชฉัยยา ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์  
274 นายพนม สุมาศรี ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์  
275 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์  
276 นายสัญชัย วัชรพรรณ ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์  
277 นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
278 นางหฤทัย วงศ์จอม เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
279 นางอมรพันธ์ สมมะลวน ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
280 นางกอบกุล อุสาโห รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
281 นางสุภาพร ขาวรุ่งเรือง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
282 นางสาวณัฐกฤตา ดีดศรี ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
283 นายบุริม สายจันทร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
284 นายมนัส ปิ่นนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
285 นายประเสริฐ โฆษวิทิตกุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
286 นางกัญญาภัค ทองมี ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องทำนองเสนาะ(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
287 นางวิภาวดี เรมีย์ ครูโรงเรียนวัดบวรนืเวศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องทำนองเสนาะ(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
288 นางอรนุช สมพงษ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องทำนองเสนาะ(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
289 นางสาวสมปอง ประทีปช่วง ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องทำนองเสนาะ(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
290 นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
291 นางสาวศิรรัตน์ เสตสุบรรณ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
292 นางสาวดรุณี อาษาวิเศษ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
293 นางสาวแพรวไพลิน นนทะสี ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
294 นางสาวสุพรรษา แสงอ่อน ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
295 นางสาวนุภาพร นาควิเศษ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
296 นางไพพรรณ ขำมะโน ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
297 นางสาวธิพาภรณ์ มีสังข์ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
298 นางสาววนิดา สำรี ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
299 นางสาวจุฑามาศ มั่งมี ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
300 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
301 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ รองประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
302 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
303 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
304 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
305 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
306 นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
307 นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
308 นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
309 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
310 นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
311 นายวีระ เจนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
312 นายวิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
313 นางนิตยา รัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
314 นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
315 นายสุเชษฐ์ พรมนัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
316 นายวันชัย ยงวณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
317 นางกัลญา ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
318 นายสุรชัย อนุมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
319 นางจริยา มหาเทียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
320 นางวันวิศาข์ ผลหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
321 นางสาวอารีย์ ลี้อุดม ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
322 นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
323 นางรัตนา ศรีรุ่งนภาพร ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
324 นางสาวสุมณรัตน์ เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
325 นายกรุงไกร พวงน้อย ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
326 นางรัตนา เกิดช้าง ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
327 นายธนัท อู๊ดน้อย ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
328 นางสาวสุภาศิริ ไสยกิจ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
329 นางวิลาวัลย์ พันธุ์วานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
330 นายอำนวย จันทร์หอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
331 นายดำรง ชอบสุจริตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
332 นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
333 นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
334 นายชาติชาย วิโรจนะ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
335 นางสาวสุนีย์ ธนศักดิ์เจริญ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
336 นายวรากร ใจดี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
337 นางนริสา กล่ำแสง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
338 นางสาวดาเรศ เทวโรทร ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
339 นางสุนทรี ตรีรนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
340 นายโชติพงษ์ พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
341 นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
342 นางวัชราภา ทองมี ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
343 นายชาญ ขุ้ยสุข ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
344 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
345 นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
346 นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
347 นางอรทัย สวัสดิ์แดง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
348 นายชาญ ขุ้ยสุข ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
349 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
350 นางสาววทัยพรรณ ธนปัญยาวรกุล ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
351 นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
352 นางสาวสุภิศา แสงอาวุธ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
353 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
354 นางพีรทิพย์ สุคันธเมศร์ ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมละครประวัติศาสตร์  
355 นางจุไรรัตน์ เสือนุ่ม ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
356 นายณรงค์ศักดิ์ สันทัดเลขา ครูโรงเรียนศรีบุญยานนท์ กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
357 นางสาวยุพา สมนึก ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
358 นายประวิทย์ บุญเผย ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
359 นายกนิน แลวงค์นิล ครูโรงเรียนหอวัง กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
360 นายสุทธิพงษ์ คงสว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
361 นายสรนันท์ เวียงคำ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
362 นายสมานชัย ริดจันดี ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
363 นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
364 พม.นพชัย กิตฺติวรเมธี ปธ.๘ วัดดุสิตารามวรวิหาร ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
365 ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
366 นางสาวเกศินี เที่ยงชุดติ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
367 นายอรรถกิตติ์ มีเงิน ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
368 นายปรัชญานันท์ พันธเสน ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
369 นายธนาวัฒน์ วยาจุด สถาบันรามจิตติ ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมภาพยนตร์สั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
370 นายศรัทธา ทาไชย สถาบันรามจิตติ กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมภาพยนตร์สั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
371 นายสรรชัย หนองตรุด สถาบันรามจิตติ กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมภาพยนตร์สั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
372 นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมภาพยนตร์สั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
373 นายอธิภัทร งามศักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบกรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมภาพยนตร์สั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
374 นางสวนขวัญ สกุลช่างอโศก ครูโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
375 นางสาวชนิษฎา กำแพงทอง ครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
376 นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
377 นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
378 นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
379 นางสาวภรณี สืบเครือ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
380 นางสาวดารัตน์ สุขวิเศษ นักศึกษาฝึกประสบกรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
381 อาจารย์สมจิตต์ เกษรบัว ข้าราชการเกษียณ ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
382 นางสาวกรรณิกา นาควัชระ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
383 นางสาวศรีวรรณ หาเรือนแก้ว ข้าราชการเกษียณ กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
384 นางสาววานิดา เสน่หา ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการวคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
385 นางสาวบุญนำ น้อยมณี นักศึกษาฝึกประสบกรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
386 นางสาวอริสา อามอ นักศึกษาฝึกประสบกรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมประกวดมารยาทไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
387 นางจุไรรัตน์ เสือนุ่ม ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมละครคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
388 นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมละครคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
389 นายณรงค์ศักดิ์ สันทัดเลขา ครูโรงเรียนศรีบุญญานนท์ กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมละครคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
390 นางสาวยุพา สมนึก ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมละครคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
391 นายประวิทย์ บุญเผย ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมละครคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
392 นานอดิศักดิ์ ดงสิงห์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิตร ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเพลงคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
393 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเพลงคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
394 นายเกริกกุล เลาหะพาณิช ครูโรงเรียนบางมด "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเพลงคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
395 นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเพลงคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
396 นางสาวภรณี สืบเครือ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเพลงคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
397 นางสาวดารัตน์ สุขวิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมเพลงคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
398 พระมหาสมบัติ ปุญฺญสมฺปตฺติ วัดสุทธาวาส ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมสวดมนต์แปลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
399 นายอรรถกิตติ์ มีเงิน ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมสวดมนต์แปลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
400 นายปรัชญานันท์ พันธเสน ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมสวดมนต์แปลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
401 พระมหาสาคร ตนฺติเมธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมสวดมนต์แปลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
402 นางสมศรี คงสุวรรณ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
403 นางสาววิภาวรรณ มิลาวรรณ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
404 นายวชิระ สามกองาม ครูโรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
405 นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๓  
406 นายสมานชัย รืดจันดี ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
407 นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงงเรียนแจงร้อนวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
408 นายมนตรี มีชัย ครูโรงเรียนวัดราชบพิตร กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
409 นางสาวศิรินัย ซาชา ครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
410 นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔-๖  
411 นายสมานชัย รืดจันดี ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
412 นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
413 นายดำรง ชอบสุจริตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
414 นายธงวุฒิ จันทร์เพชร ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
415 นางสาวยุพา สมนึก ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
416 นางสาวสุรัสวดี บุญนิกูล ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
417 นายอภิชาติ วงษ์โนนงิ้ว ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
418 นางณิชาภา เปรมโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
419 นางวิมลวรรณ เทียนมงคล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
420 นายถาวร กิตติวรนารถ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
421 นางสาวอมรา ขอดสันเทียะ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
422 นายวรุตม์ วรุตมะ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
423 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
424 นางวันวิศาข์ ผลหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
425 นางสาวอารีย์ ลี้อุดม ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
426 นายเอกนรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
427 นายทวี ม่วงมนตรี ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
428 นายชวลิต สิงห์โต ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
429 นายอรรถกิตติ์ มีเงิน ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
430 นายประวิทย์ บุญเผย ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
431 นายอิทธิกร ภู่สาระ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
432 นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
433 นางจันทวรรณ อำไพ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
434 นายวันชัย ยงวณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
435 นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
436 นางสาวยุพา สมนึก ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
437 นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
438 นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
439 นางสาวภรณี สืบเครือ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
440 นายบพิตร ชูพยุง ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
441 นางสาววรรณวรี วันชุ่ม ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
442 นางสาวอุมาพร วัฒนา ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
443 นายอภิชาติ วงษ์โนนงิ้ว ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
444 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
445 นางสาววทัยพรรณ ธนปัญยาวรกุล ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
446 นางจริยา มหาเทียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
447 นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
448 นางสาวยุพา สมนึก ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
449 นางรัตนา ศรีรุ่งนภาพร ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
450 นางสาวพัชราภรณ์ สมขาว ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
451 นางสาวธิติมา ขันตรี ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
452 นางศิริปัญญา หาญณรงค์พาณิชย์ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
453 นางสาวณัชชา สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
454 นายวันพิชิต ลามแขก ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
455 นางยิ่งนรา พวกขุนทด ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
456 นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
457 นายเฉลียว เฉี่ยไธสง นักการภารโรง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
458 นายเสถียร อู่อรุณ นักการภารโรง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
459 นายเจตริน นนทแก้ว นักศึกษาฝึกประสบกรณ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
460 นายชวลิต สิงห์โต ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  
461 นายศิวาวุฒิ รัตนะ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  
462 นายทวี ม่วงมนตรี ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  
463 นางสุภัทรา อินต๊ะคำ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
464 นางศิริปัญญา หาญณรงค์พาณิชย์ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
465 นางสาวณัฐธิดา ไชยมิ่ง ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
466 นางสาวชลธิรา เมืองใจ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
467 นางสาววานิดา เสน่หา ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
468 นางสาวสุมณรัตน์ เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
469 นางพนอจิตร ศิริพล ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
470 นางวินัย โสไกร เจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียน กรรมการคณกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
471 นางขวัญสุดา พรมเมือง เจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียน กรรมการคณกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
472 นางสาวลมกรด เกษารัตน์ เจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียน กรรมการคณกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
473 นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
474 นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
475 นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
476 นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
477 นางสาวภรณี สืบเครือ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
478 นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
479 นายอรรถกิตติ์ มีเงิน ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
480 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
481 นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
482 นายธนัท อู๊ดน้อย ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
483 นางบุญช่วย เทพสงเคราะห์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
484 นางสาวยุพา สมนึก ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
485 นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
486 นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
487 นางสาวภรณี สืบเครือ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
488 นายสมานชัย ริดจันทร์ดี ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
489 นายปรัชญานันท์ พันธเสน ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
490 นางสาวสาวิตรี สุพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
491 นางสาวพัชราภรณ์ สมขาว ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
492 นางสาวธิพาภรณ์ มีสังข์ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
493 นางสาวจุฑามาศ มั่งมี ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
494 นางสาวศุภวรรณ เทวกุล ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
495 นางสอางค์ทิพย์ พานิชเจริญ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
496 นางสาวน้ำค้าง เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
497 นางสาวศศิภา ปิ่นชูทอง ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
498 นายรังสิมันตุ์ ศิริเลิศพิพัฒนกุล ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
499 นางสาวณัฐธิดา วงค์ภักดี ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
500 นางสาววนิดา สำรี ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
501 นางสาวอมรรัตน์ จันดา ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
502 นายต้นไผ่ ฤทธิธรรม ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
503 นางทิพย์วัลย์ มณฑิรมาโนชญ์ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
504 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
505 นายปมุข ภู่เกิดลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทัศนศิลป์  
506 นายชำนาญ อินสติ ครูโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทัศนศิลป์  
507 นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทัศนศิลป์  
508 นายปุณณภพ บุญเกตุ ผู้จัดการสถาบันเวอริเดียน กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทัศนศิลป์  
509 นางจรรจิรา โมน่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทัศนศิลป์  
510 นายภัสภูมิ ภู่เกิดลักษณ์ สถาบันดิอาร์ทิส กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทัศนศิลป์  
511 นายภาสกร ธนานนท์ มหาวิทยาลัยสยาม กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทัศนศิลป์  
512 นางสาวภารวี บุญธนภัทร สถาบันดิอาร์ทิส กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทัศนศิลป์  
513 นางจันทวรรณ อำไพ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล ประธานศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
514 นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการดำเนินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
515 นายซุปเป้อร์ สุกันทา ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการดำเนินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
516 นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการดำเนินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
517 นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการดำเนินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
518 นางสาวสุภาพร บุญช่วย ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการดำเนินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
519 นายธวัชชัย ลุนศร ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการดำเนินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
520 นายโสภณ ขันธโสภา ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 กรรมการดำเนินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
521 นายวรุตม์ พลอยสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท TextEditor ม.ต้น  
522 นางดุษฎี เทิดบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท TextEditor ม.ต้น  
523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท TextEditor ม.ต้น  
524 นายเด่นชัย พันธุ์เกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท TextEditor ม.ต้น  
525 นายวรุตม์ พลอยสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.ปลาย  
526 นางดุษฎี เทิดบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.ปลาย  
527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.ปลาย  
528 นายเด่นชัย พันธุ์เกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ม.ปลาย  
529 นางจิตรา ลิ้มสุรัตน์ ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
530 นายสุภ์ชาต สะอิมิ ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
531 นางสาวสิริพร รัชตาธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
532 นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน ครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
533 นางนวรัตน์ พวงนาค ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
534 นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  
535 นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา ครูโรงเรียนหอวัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  
536 นายนครินทร์ สุกใส ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  
537 นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ  
538 นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา ครูโรงเรียนหอวัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ  
539 นายนครินทร์ สุกใส ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ  
540 นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
541 นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา ครูโรงเรียนหอวัง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
542 นายนครินทร์ สุกใส ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
543 นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
544 นายวันชัย ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการอำนวยการ  
545 นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
546 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) คณะกรรมการอำนวยการ  
547 นายพิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
548 นายอมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการอำนวยการ  
549 นางสาวสุทธาทิพย์ จันทิมางกูร ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
550 นายอัยยรัฐ กาฬดิษย์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
551 นายอธินันท์ เพียรดี ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
552 นางสาวพวงอินทร์ คำพวง ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
553 นางสาวดุษฎี เทพนนท์กลาง ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
554 นายชรินทร์ ชุมภูห้วย ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
555 นางสาวประพาฬรัตน์ เจริญศิริรุ่งเรือง ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
556 นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มศรี ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
557 นายขวัญชัย สินปรุ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
558 นายณรงค์ ภูมิลำเนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
559 นายชัยสพัฒน์ ชัยวัฒนพงศ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
560 นายณัฐภัทร วิเศษศิริ เจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
561 นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
562 นางสาวอัญชลี ชูช่วย ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
563 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
564 นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
565 นางสุนทรี ตีรนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
566 นายโชติพงษ์ พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
567 นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
568 นายอาคม วรรณสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ  
569 นายชำนาญ มีลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ  
570 นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
571 นางสาวพรรณงาม เสาะแสวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
572 นายศิริ สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
573 นายอำพล ลือสมุทร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดสังเวช คณะกรรมการอำนวยการ  
574 นายพิษณุ กุศลวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
575 นายทรงศักดิ์ สัตพัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ คณะกรรมการอำนวยการ  
576 นางบุญศรี ศิริวัฒนาตระกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ  
577 นางภัคริษา ปานุราช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
578 นางพรพรรณ ประเสริฐสุขรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
579 นายสุรชัย อ้นลำพูน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
580 นายมงคล สินสืบเชื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแจงร้อนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
581 นายประทีป พรัมรัตนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
582 นายนิรุติ ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการอำนวยการ  
583 นางกัลญา ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
584 นางสาวกุลกันยา กระจับเงิน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
585 นายพิชัยพลบ พึ่งสุนทรศิริมาศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
586 นายสุทธิชัย วีระเสถียร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
587 นายนิพันธ์ วรรณเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
588 นางสุดใจ จัตุพร ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
589 นางจารุวรรณ พงษ์สมบุญ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
590 นางบุญช่วย เทพสงเคราะห์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
591 นางสาววันเพ็ญ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
592 นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ  
593 นายกฤษณ์ วัฒนาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ  
594 นางฐิติภา เร่งสำประทวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ  
595 นางกอบกุล อุสาโห รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ  
596 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ  
597 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ  
598 นายบุริม สายจันทร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ  
599 นายวินัย พันธุรักษ์ นักร้อง/นักดนตรีอาชีพ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
600 พันตำรวจโทอิทธิพล หิรัญนิธิธำรง ผู้กำกับการฝ่ายดนตรี กรมสวัสดิการ ดุริยางค์ตำรวจ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
601 นายยุทธภูมิ สัญญะวิชัย นักดนตรีอาชีพ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
602 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
603 นางสาววนิดา วิธานธำรง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
604 นายทศพล สังข์ทิตนุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
605 นางสาวพฤฒิยา เลิศมานพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
606 นางสาวนันทนา โนจิตร ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
607 นางสาวปิยะรัตน์ ม่วงลาด ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
608 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
609 นางพจนารถ วิชยานฤพล ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
610 นางจารุณี เสมสุวรรณ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
611 นางสาววีณา ภักดีหาญ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
612 นางสาวขนิษฐา ปองนาน ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
613 นางสาวสุภัทรา ศรีสกุลธรรม ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
614 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
615 นายสมโภชน์ ศรีภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
616 นายมานพ พุกท่าไม้ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
617 นายประเวศร์ ปัตตวงษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
618 นายศิลปะชัย หิมะกลัส ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
619 นายไผ่ ทองอยู่ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
620 นายธนภัทร บรรณเกียรติ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
621 นายยุทธชัย โครตหนองปิง ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
622 นายธิติวัตร ภักดีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
623 นายขจรยศ พงษ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
624 นายสุพจน์ เล็กจินดา เจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
625 นายวีระ วรรณคำ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
626 นางสาวรัตนา แก้วรักษา ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
627 นางพิรานันท์ ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
628 นางสาวธีรพร บุตราช ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
629 นางสาวจุฑามาศ หงิมเพ็ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
630 เมธัส บางใหญ่ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
631 ชาญณรงค์ ศรแป้น นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
632 ธนพล สุภาสืบ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
633 ชินวัตร เรืองแสน นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
634 อดิศักดิ์ ศรีโมรา นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
635 นางสาวเกศกนก ไชยศิริ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
636 นางสาวกรกนก พันพินิช นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
637 นายศุภนัฐ ศรีโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
638 พระมหารุ่งเพชร ติกฺขวชิโร วัดพระพิเรนทร์ กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมสวดมนต์แปลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
639 นางสาวจารุมล จินตวง ครูโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมสวดมนต์แปลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
640 พระมหาณรินศักดิ์ สจฺจวาที วัดโบสถ์ กรรมการคณะกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมสวดมนต์แปลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
641 นางมญธิรา กันตามระ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
642 ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ บรรเริงเสนาะ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
643 นายวินชีวี มหาวารีดำรงค์กุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
644 นายชรินทร์ ชุมภูห้วย ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
645 นาย Nam Joon Min ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
646 นางสาวพิชญาภา หงษ์ทอง ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
647 นายวินชีวี มหาวารีดำรงค์กุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
648 นางสาวปัทมา ฮูเซน ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
649 นางสาวศศิประภา ศิริสำราญ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
650 นายชรินทร์ ชุมภูห้วย ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
651 นายสุทธิพันธ์ หิรัญพฤกษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
652 นายณัฐภัทร วิเศษศิริ เจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
653 นางสาวพวงอินทร์ คำพวง ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
654 ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ บรรเริงเสนาะ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
655 นางสาวพวงอินทร์ คำพวง ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
656 นางสาวศศิประภา ศิริสำราญ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
657 นางสาวพิชญาภา หงษ์ทอง ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
658 นางสาวศศิธร ไวทย์สุวรรณ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
659 นางสาวศิริพร กิจอมรชัย ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
660 นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มศรี ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
661 นางสาวปัทมา ฮูเซน ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
662 นายชรินทร์ ชุมภูห้วย ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
663 นางสาวพวงอินทร์ คำพวง ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
664 นางสาวพิชญาภา หงษ์ทอง ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
665 นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
666 นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
667 นายอลงกรณ์ นิยะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
668 นายนพดล จำนงค์รักษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
669 นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
670 นายนพดล จำนงค์รักษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
671 นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
672 นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
673 นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาเกาหลี  
674 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
675 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
676 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
677 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
678 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
679 ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
680 ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
681 ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด กลุ่มที่ 3 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
682 ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด กลุ่่มที่ 4 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
683 ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด กลุ่มที่ 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
684 ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด กลุ่มที่ 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
685 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
686 นายพิพัฒน์ เพชรพรหมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
687 นางวัลภา เขียวชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
688 นางกาญจนา ขจรฤทธ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
689 นายสุรพล โกมลมรรค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
690 นางสาวธนศร อุ่นยืนยง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
691 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
692 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
693 นายยงยุทธ เพ็งตะคุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
694 นายภูมิ ทุ่งโชคชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
695 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
696 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
697 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
698 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
699 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
700 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
701 นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
702 นางสาวธนวรรณ จินดา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
703 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
704 นายพรชัย ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์  
705 นายภูธิปพัฒน์ สิริพรมภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์  
706 นางสาวสายสุนีย์ ลิ้มรังษี ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์  
707 นางสาวพิมพ์ชนก พงษ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์  
708 นายมงคล สินสืบเชื้อ ครูโรงเรียนแจงร้อนวิทยา คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม แอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
709 นายประกิจ นิธิยานนท์ ครูโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม แอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
710 นายกมล ชวนวัณ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม แอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
711 นายวัชรชัย ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม แอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
712 นายประทีป พรัมรัตนพงศ์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม แอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
713 ว่าที่ ร.ต.นเรศ เล็กสราวุธ ครูโรงเรียนวัดพุทธบูชา คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม แอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
714 นายเตวิทย์ ชูศักดิ์ ครูโรงเรียนศึกษานารีวิทยา คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม แอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
715 นายสุรชัย อ้นลำพูน ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม แอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
716 นายสุทธิชัย วีระเสถียร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม แอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
717 นายทรงศักดิ์ สัตพัน ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
718 นายสุรพงษ์ บุญศิริวัฒนาวานิช ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
719 นางรัตนา ศรีรุ่งนภาพร ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
720 นางพรพรรณ ประเสริฐสุขรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
721 นางปภาพินท์ นาภูมิ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
722 นางพรนภา รัชนิพนธ์ โรงเรียนมหรรณพาราม คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
723 นางสาวพิมพ์ชนก ฟักไพโรจน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
724 นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ ครูโรงเรียนมหรรณพาราม คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
725 นางบุญศรี ศิริวัฒนาตระกูล ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
726 นางสาวศศิธร พาหุรัตน์ ครูโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
727 นายอำพล ลือสมุทร ครูโรงเรียนวัดสังเวช คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
728 นายประพันธ์ คุ้มโภคา ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
729 นางผุสดี โมกขวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
730 นางพิชามญชุ์ เถาสมบัติ ครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
731 นางสาวทัศนีย์ ตระกูลศุภชัย โรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
732 นางอนงค์ ดุษฎีวรเวทย์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
733 นายสัญชัย สรวงศิริ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขัน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
734 นายโชติพงษ์ พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์  
735 นายชาญ ขุ้ยสุข ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์  
736 นายประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์  
737 นางสาวสุจรรย์จิรา ตามจิตเจริญ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์  
738 นางสาวกุลธิดา เผือกผกา ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์  
739 นางสมพร เสนาพิทักษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์  
740 นางศิริรัตน์ ทับทิม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์  
741 นายวุฒิชาติ จิรเดชกำจร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์  
742 นายโชติพงษ์ พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
743 นางประนอม จั่นแย้ม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
744 นายประสิทธิเวช ไชยโย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
745 นายธีรพัชร์ ศิลาวิโรจน์ธาดา ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
746 นายดรณ์ สุขอนันตกุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
747 นายไพฑูรย์ สดมุ้ย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
748 นายอภิรักษ์ วรปรียากุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
749 นายแต้ม อยู่อินทร์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
750 นายกชกร เพ็ชรศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
751 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
752 นายอานุภาพ เอมประณีตร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
753 นายวิรัตน์ บุญคล่ำ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
754 นายสุวิชา สอนเชื้อจีน ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
755 นายภาณุคม ลภัสธำรง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
756 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
757 นายณัฎฐชัย เศรษฐกุลโอไร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
758 นางสาวดาวใจ ศรีสะอาด ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
759 นางสาวมินตา โกพล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
760 นายอานนท์ ทับทิม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
761 นายธีรพัชร์ ศิลาวิโรจน์ธาดา ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
762 คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
763 นางปภาพินท์ นาภูมิ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
764 นางสาวพรภัส ผลาทิพย์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
765 นายอร่าม ทองมี ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
766 นางสาวนริสรา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
767 นางสาวอารดา คงวัฒน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
768 นางสาวจิตรัตน์ ลิมพะสุต นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
769 นางธนิตา รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
770 นางสาวธิดารัตน์ ช้างแก้วมณี ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
771 นางสาวปิยนุช เอี่ยมชื่น นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
772 นางสาวภานิดา สีมะลุน นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
773 นางสาวชนิตสิรี อนันทสุข นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
774 นางสาวรัชนก ต่างสกุล นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
775 นางสาวณิชกมล จงเจริญ นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
776 นางสาวยลนภา ชื่นทองคำ นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
777 นางสาววนนารี มณีรอด นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
778 นางสาวปภัสรา กะจะนอก นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน  
779 นายอภิรักษ์ วรปรียากุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์  
780 นายจิรวัฒน์ เหตุเกษ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์  
781 นางสาวกุลกันยา กระจับเงิน ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์  
782 นายวุฒิชาติ จิรเดชกำจร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
783 นายอภิรักษ์ วรปรียากุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
784 นางสาวอรุณพร บุญนิล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
785 นางสาวฉวี โคนพันธุ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
786 นายจิรวัฒน์ เหตุเกษ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
787 นางสาวสุจรรย์จิรา ตามจิตเจริญ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
788 นายกฤษณ์ วัฒนาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
789 นายวิรัตน์ บุญคล่ำ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
790 นายสุวิชา สอนเชื้อจีน ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
791 นายบุริม สายจันทร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
792 นางสุนทรี ตีรนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
793 นางศราวัณ คำพร้อง ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
794 นางเพชรรัตน์ เที่ยงตรง ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
795 นางสาววงเดือน อุปชัย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
796 นางประนอม จั่นแย้ม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
797 นางสาวปฐมา แพร่หลาย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
798 นางสาววงเดือน อุปชัย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
799 นางสาวจรรญา ด้วงชาวนา ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
800 พรประเสริษ ธน.นา นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
801 ธวัชชัย ทองสุข นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
802 อรรถพร ปลื้มมาก นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
803 สหรัฐ วาสิกศิริ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
804 พีรพัฒน์ พุ่มกล้าหาญ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
805 อนัตกาล นิโรจน์ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
806 สรรเพชญ ติรวัฒนลาภ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
807 อานนท์ ไกรเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
808 ศิริรัตน์ คิดรอบ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
809 รัชตะวัน สร้อยศรี นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
810 ศุทธินี นิลนนท์ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
811 นางสาวภรฤทัย รอดปาน นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
812 นางสาวพลอยไพริน เม่นรักษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
813 กสิกร เกี่ยวสูงเนิน นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
814 นายศุภชัย ศรีอีก นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
815 นางสาวจิดาภา ชื่นกลิ่น นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
816 นายอนุารณ์ อายุเจริญ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
817 นางสาววิภาพร จันทร์สมมิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
818 นางสาววันวิสา คุณบุราณ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
819 นายอภิชาติ ครุตทอง ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
820 นายนพรัตน์ เที่ยงตรง ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
821 นายอนันต์ ปิงยศ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
822 นายเผด็จ ฉิมพันธ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
823 นายภัทรายุ อยู่เจริญ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
824 นายวรวิทย์ มัคคารมณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
825 คณิศร วุฒิพิบูลย์โชค นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
826 ภัคพงศ์ บุญถาวร นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
827 ปฏิพล เพชรินที์ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
828 ปอรี ภู่ทอง นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
829 ประวัตน์ น้ำเงิน นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
830 มนตรี สืบพงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
831 สุรพศ หุทะกะพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
832 หาญณรงค์ จอมคำ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
833 ลัทธพล ศรีมรคล นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
834 อิทธิพล พะเวก นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
835 เมไตรย ขำวิไล นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
836 ก่อลาภ กริธนบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
837 ชนะชัย เย็นใจ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
838 ไวโรจน์ บุญชลอ นักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
839 นางสาวนิ่มนวล แดงบรรดิษฐ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและมอบเกียรติบัตร  
840 นางสาวนันท์นภัส ปริญญาอภินันท์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและมอบเกียรติบัตร  
841 นางศิริวรรณ ยอดแปลน เจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและมอบเกียรติบัตร  
842 นางสาวละมุล ตาลกุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและมอบเกียรติบัตร  
843 นายสุทธิชัย วีระเสถียร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
844 นายวุฒิชาติ จิรเดชกำจร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
845 นางสาวนันท์นภัส ปริญญาอภินันท์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
846 นางศิริวรรณ ยอดแปลน เจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
847 นางสาวคนึงนิตย์ สุนทวนิค ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
848 นายกฤษณ์ วัฒนาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
849 นางสาวมนัญญา มาบางยาง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
850 นางสาวศินาภรณ์ จันดี ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
851 นายปฐวี อินทวงษ์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
852 นายบุริม สายจันทร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
853 นางสาวอุษณี ลลิตผสาน ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
854 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
855 นางสาวศรัณยา สุขสำราญ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
856 นางสาวพนิดา วีระเดชพิพัฒน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
857 นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกรรมการกำกับการแข่งขัน  
858 นางสาวศิริธร ดุษฎีพรรณ์ ข้าราชการการบำนาญ คณะกรรมการกำกับการแข่งขัน  
859 นางสุชาดา โชติสุกานต์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกำกับการแข่งขัน  
860 นางสาวศิริธร ดุษฎีพรรณ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกำกับการแข่งขัน  
861 นางสุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คณะกรรมการกำกับการแข่งขัน  
862 นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการกำกับการแข่งขัน  
863 นางสาวศิริธร ดุษฎีพรรณ์ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส  
864 นางสุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานภาษาฝรั่งเศส  
865 นางสาวสิรภัทร ทรวงทองหลาง นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
866 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
867 นางชุมเกศิณี เรืองลายคราม ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
868 นางสาวนันทา โฉมศรี นักการภารโรง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
869 นางละเอียด พุทธศรี นักการภารโรง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
870 นางอรอนงค์ เพ็งตะคุ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
871 นางสาวชัญญานุช จารุเรืองสุข นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
872 นางสาวธิศวรรณ นุ่มน้อย นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
873 นางสาวอริศรา เผ่าทองคำ นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
874 นายยงยุทธ เพ็งตะคุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
875 นางฉันทนา วัฒนะธารี ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส  
876 Mr.Denis Cauchy ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส  
877 นางสาวมิ่งขวัญ เชื้อมโนชาญ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส  
878 นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส  
879 นางสุปาณี พัฒราช ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส  
880 ดร.ปิยะจิตร สังข์พานิช อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส  
881 Mr.Anthony Fiorelli ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส  
882 นางสาวสุกฤตา อานนท์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส  
883 นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย ครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส  
884 นางพาชื่น องค์วรรณดี ครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
885 นางรัชภรณ์ มีล้ำ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
886 Mr.Sebastien Husson ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
887 นางสาวประพิณ กุลวานิช ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
888 นางไพลิน กุลแก้ว ครูโรงเรียนวัดอินทราม กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
889 นางสาวมุทฑารัตน์ ภักดีสุวรรณ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
890 นางนฤมล หลายสุทธิสาร ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานภาษาฝรั่งเศส  
891 Mlle.Elodie Gardes ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานภาษาฝรั่งเศส  
892 นางสาวจิราภรณ์ เพชรทองหลาง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานภาษาฝรั่งเศส  
893 นายวินชีวี มหาวารีดำรงกุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานภาษาฝรั่งเศส  
894 นายยงยุทธ เพ็งตะคุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
895 นางสาวพนิดา วีระเดชพิพัฒน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
896 นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
897 นางไพลิน กุลแก้ว ครูโรงเรียนวัดอินทราม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
898 นางสาวมุทฑารัตน์ ภักดีสุวรรณ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
899 นางสาวสุกฤตา อานนท์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
900 นางกานดา เปิ้นสมุทร ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
901 นางสาวภัททิรา คำสุริ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
902 นางสาวศรัณยา สุขสำราญ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
903 นางจารุวรรณ พงษ์สมบุญ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
904 นายฤทธิศักดิ์ โททัสสะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประธานกรรมการฝ่่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
905 นางสาวนันทนา บัวบุตร ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
906 นางสาวนริสรา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
907 นายภากร เข็มหนู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
908 นายวัชระ พรมทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
909 นายเจตริน รอดด่าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
910 นายสมชาย รักเชื้อ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
911 นายดิษพงศ์ วงศ์อร่าม ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
912 นายสราวุธ แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
913 นายมานัสวี ด้วงไพรี ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
914 นายถนอม ตอพล ช่างไฟฟ้าระดับ ช.3 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
915 นายน้อย ศิริมนตรี ช่างปูนระดับ ช.4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
916 นายประเสริฐ น้อมเศียร ช่างอัตราจ้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
917 นายไสว ใจสุกใส ช่างสีระดับ ช.4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
918 นายนคร คล้ายทอง ช่างไม้ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
919 นายราตรี กาฬพันธุ์ ช่างอัตราจ้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
920 นายสุทธา อินทนานนท์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่และบันทึกภาพ  
921 นายนิพันธ์ วรรณเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
922 นางบุญช่วย เทพสงเคราะห์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
923 นายพิพัฒน์พล กูลเกื้อ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
924 นายอร่าม ทองมี ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
925 นายสราวุธ แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
926 นางธัญชนก พงเจริญ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
927 นางสาววิภาพร รุ่งรัตน์กสิกุล โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
928 นายวัฒนพงศ์ ยองเข ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
929 นายเรืองนนท์ นักฟ้อน ครู กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
930 นายกิตติ อัครยรรยง โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
931 นายภูมิ ทุ่งโชคชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
932 นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
933 นายพิพัฒน์ ขุนปักษาพินิจ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
934 นางสาวเบญญา เวียงหฤทัย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
935 นางสุจิตรา ประชุมศรี ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
936 นางนุชสาวรีย์ ขจรทรัพย์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
937 นายนิพันธ์ วรรณเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดการแข่งขัน  
938 นางบุญช่วย เทพสงเคราะห์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผลจัดการแข่งขัน  
939 นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการฝ่ายประเมินผลจัดการแข่งขัน  
940 นายอร่าม ทองมี ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผลจัดการแข่งขัน  
941 นางสาวอารดา คงวัฒน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผลจัดการแข่งขัน  
942 นางสาววันเพ็ญ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลจัดการแข่งขัน  
943 นายกลิ่น สระทองเนียม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
944 นายสุชาติ เลิศลบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
945 นางวัชราภา ทองมี ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
946 นางสาวปิ่นวดี ถ้ำทอง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
947 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
948 นางสาวปิยมาศ เลื่อนแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายศิลป์สร้างสรรค์  
949 นางสาวญาสุมินทร์ ไทยเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายศิลป์สร้างสรรค์  
950 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายศิลป์สร้างสรรค์  
951 นางสาววลยา ไตรญาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายศิลป์สร้างสรรค์  
952 นางสาวจันทร์จิรา คุณพันธุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายศิลป์สร้างสรรค์  
953 นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพประติมากรรม  
954 นายนัฏฐนนท์ พัฒนวงศา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพประติมากรรม  
955 นายพจนานถ สวัสดิ์รัมยื นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพประติมากรรม  
956 นายชยพล ลีธีระกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพประติมากรรม  
957 นายบรรณวิชญ์ เกียรติขวัญบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพประติมากรรม  
958 นางสาวชนกพร สติภาบูญโสดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพประติมากรรม  
959 นายเจษฎา จันทร์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการภาพปะติด  
960 นายธนาภัทร จินดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการภาพปะติด  
961 นางสาวสุภาพร เชิงชม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการภาพปะติด  
962 นางสาวพชรธิดา ปิ่นเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการภาพปะติด  
963 นางสาวชิดชนก ขยันอาจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการภาพปะติด  
964 นายพิพัฒน์ ศรีเบญจรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายวาดภาพลายเส้น  
965 นางสาวน้ำทิพย์ ภู่ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายวาดภาพลายเส้น  
966 นาวสาวทิพย์ตะวัน กาหวาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายวาดภาพลายเส้น  
967 นางสาวณิชาภา มณีแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายวาดภาพลายเส้น  
968 นางสาววาสนา ใจเกื้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายวาดภาพลายเส้น  
969 นางสาวสุภัสวรรณ มีสติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพจิตรกรรมไทย  
970 นาวสาวปรียาพร สายจีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพจิตรกรรมไทย  
971 นางสาวปัญจมา หวังสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพจิตรกรรมไทย  
972 นางสาวอมรรัตน์ ปากครอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพจิตรกรรมไทย  
973 นางสาวภัทร ทองบุญล้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพจิตรกรรมไทย  
974 นางสาวอัจฉรา ศรีศิลปสำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพไทยประเพณี  
975 นางสาวกรรณิกา รัตนวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพไทยประเพณี  
976 นางสาวสาธิกา เดชศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพไทยประเพณี  
977 นางสาวพรประภา มระแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพไทยประเพณี  
978 นางสาวชญานันท์ คล้ายลำเจียก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายภาพไทยประเพณี  
979 นางสาวฐิดารัตน์ ปานพรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายวาดภาพระบายสี  
980 นางสาวธนภรณ์ ใจยงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายวาดภาพระบายสี  
981 นางสาวอรณี จันทะแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายวาดภาพระบายสี  
982 นายอภิสิทธิ์ ชูรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายวาดภาพระบายสี  
983 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
984 นางสุฑารัตน์ จิตชนะ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
985 นางสาวจันทร์ธิดา จันทร์แสนกล้า ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
986 นางสาววิภาวรรณ แสนสุข ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
987 นางสาวชนินทร์ธร อยู่แฉ่ง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
988 นายกฤษณ์ วัฒนาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
989 นางสาวศินาภรณ์ จันดี ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
990 นางปัญจรัตน์ มัชรินทร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
991 นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
992 นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวัง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
993 นายอำนวย จันทร์หอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
994 นายดำรง ชอบสุจริตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
995 นายภานุวัฒน์ ทัดเนียม ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
996 นายกิตติ นวลประพันธ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
997 นายสิงหา สุวรรณศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
998 นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
999 นางสาวพจมาลย์ เพ็งปาน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผล  
1000 นางกฤษณวรรณ กิตติผดุง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผล  
1001 นางสาวจินดา ผาดศรี ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
1002 นางสาวผ่องศรี ชินนาค ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
1003 นางสาวมยุรี สะถามันต์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
1004 นายวิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1005 นายเสวก โสวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1006 นางชมพิศ เครือประสิทธิ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1007 นายจุมพล ปัญจะ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1008 นายถาวร คำนวน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1009 นายจักริน มณีโชติ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1010 นายอาทิตย์ พงษ์กลัด โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
1011 นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน  
1012 นางสาวพักตร์วิภา หน่อสุวรรณ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1013 นางสาวสุวิมล บุญเจิม ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1014 นายวิญญู คงสถิตย์ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1015 นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1016 นายสุรศักดิ์ คำพุทธ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1017 นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1018 นางสาวนัทธ์ธนัน ธนันฐิติรัตน์ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1019 นางสาววิภาวี รัตนวัน ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1020 นางสาวนัทฐนุชรีย์ นัทธ์ธดิตถ์ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1021 นางสาวภัทราภรณ์ คำเกตุ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1022 ว่าที่ ร.ต. เยียน หลวงคล้ายโพธิ์ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1023 นางสาวรัสมี โทอุตทา ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1024 นางสาวอนงค์ อัตตะโน ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1025 นายชัชวาล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1026 นางสาวนัทรียา เกลื่อนพันธ์ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1027 นางสาวศศิกานต์ หมายสุข ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1028 นางสาววรรณนิษา เรืองเดช ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1029 นางสาวนภาวรรณ แสนทวีสุข ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1030 นางสาวสุวิษา จูเจี่ย ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมนักเรียน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1031 นางสาวปราณี ปิ่นแสง ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมนักเรียน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1032 นางสาวจุฑารัตน์ สมบูรณ์หิรัญ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมนักเรียน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1033 นางสาวดนุรี เงินศรี ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1034 นางสาวภัทรวรรณ ตรียสรศัย ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1035 นางสาวพัชร์สมา แก้วชนะชัย ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1036 นางสาวภัทราภรณ์ คำเกตุ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
1037 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  
1038 นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
1039 พันจ่าเอกหญิง จิดาภา แก้วจินดา กองดุริยางค์ทหารเรือ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
1040 นางสาวสวิตตา สมจิตรชอบ ชมรมเพลงแห่งสยาม กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
1041 นายชาญ ขุ้ยสุข ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
1042 นายธวัชชัย นิลประดับ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
1043 นายโชติพงษ์ พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
1044 นางสาวกุลธิดา เผือกผกา ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
1045 นายไพบูลย์ เพียรพงษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
1046 นางสาวพรวิมล คงพูน ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
1047 นางสาวสุภิศา แสงอาวุธ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
1048 นายชาญ ขุ้ยสุข ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
1049 นายวุฒินันท์ เรืองเอี่ยม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
1050 นายไพฑูรย์ สดมุ้ย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1051 นายวีระศักดิ์ วงศ์มโนธรรม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1052 นางสาวมนันยา วรรณศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1053 นายปริญญา ภู่คร้าม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1054 นายไพบูลย์ เพียรพงษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1055 นางประนอม จั่นแย้ม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1056 นายดรณ์ สุขอนันตกุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1057 นางสาวฉวี โคนพันธุ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
1058 นายรุ่งศักดิ์ สว่างจันทร์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
1059 นางสาวสุจรรย์จิรา ตามจิตเจริญ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
1060 นายวุฒิชาติ จิรเดชกำจร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
1061 นางสาวสุภิศา แสงอาวุธ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
1062 นางศราวัณ คำพร้อง ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
1063 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานที่ปรึกษา  
1064 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
1065 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
1066 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ  
1067 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
1068 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
1069 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
1070 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
1071 นายพิพัฒน์ เพชรพรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
1072 นางวัลภา เขียวชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
1073 นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
1074 นายสุรพล โกมลมรรค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
1075 นางสาวธนศร อุ่นยืนยง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
1076 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
1077 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
1078 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
1079 นางอรอนงค์ จันทวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
1080 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
1081 นายวรพงษ์ แจ่มจำรัส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1082 นายอุทัย โทจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1083 นางกานต์สินี ปิติสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน  
1084 นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรหลวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน  
1085 นางจารุวรรณ ดอนอาจทัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน  
1086 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน  
1087 นางสาวรัชนี มาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน  
1088 นายชัยสพัฒน์ ชัยวัฒนพงศ์ เจ้าหน้าลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน  
1089 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ  
1090 นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ  
1091 นายณรงค์ ภูมิลำเนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ  
1092 นายธเนศ ไชยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1093 นางสาวพัชชา กาบแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
1094 นายธงชัย สุภิตาภรณ์ ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1095 นางสาวมีนา โอษฐงาม ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1096 นางวราภรณ์ เนรมิตพานิชย์ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1097 นายสมศักดิ์ พาหะมาก ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1098 นางสาวสุภิญญา แซ่เซียว ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1099 นายธีระศักดิ์ หอมสมบัติ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1100 นางกรกมล วัฒนวิจารณ์ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1101 นางอาภาวรรณ ไชยวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1102 นายพิชัย เนินพัน ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1103 นางพรพรรณ อนะมาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1104 นายธวัชชัย เบ็ญมาตย์ ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1105 นายนพนันท์ อรัญมิ่ง ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1106 นายสราวุฒ ซำเผือก ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1107 นายคมสันต์ จันนคร ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1108 นางสาวนันทา โฉมศรี นักการภารโรง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  
1109 นายประคอง เอี่ยมศิริ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
1110 นายสุชาติ เลิศลบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
1111 นายพศิน บุญจฑิตย์ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
1112 นางสาวประภัสสร บูรณะกิติ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
1113 นางสาวธิดารัตน์ ช้างแก้วมณี ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
1114 นางสาววรางค์ศิรี จุพิมาย ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
1115 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
1116 นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ประธานศูนย์การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์  
1117 นางจันทร์เพ็ญ มณีนาค ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
1118 นางขันทอง แจ่มศรี ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
1119 นางธารทิพย์ พวงสุข ครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
1120 นางสาวชุติมา ฮิมวาส ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  
1121 นางสาวเพ็ญศรี วชิราวิโรจน์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
1122 นางจุฑารส ตันวงศ์วาล ครูโรงเรียนศึกษานารี กรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
1123 นางสาวนิยดา พงศ์พาชำนาญเวช ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
1124 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1125 นางงามพิศ ลวการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1126 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1127 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1128 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1129 นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1130 นายมนัส ปิ่นนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1131 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1132 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1133 นายอภิชาติ จุ่นหัวโทน ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1134 นายนำโชค อุ่นเวียง ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1135 นางสาวพรพรรณ พูลเขาล้าน ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1136 นางสาวศรินทร์ยา แพรกทอง ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1137 นางพนัสดา สีมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1138 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1139 นางประภากร เชียงทอง ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1140 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1141 นางสาวสุชาดา มะหาวัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1142 นายสุภ์ชาต สะอิมิ ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1143 นางสาวจุฑามาศ ลี นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1144 นายวิโรจน์ ธนวุฒิโฆสิต ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1145 นายจรัล จินจาคาม ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1146 นายสุภางค์ เรืองศรี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1147 นางชุลีกร เรืองศรี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1148 นายศุภมิตร ดีโท ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1149 นางสาวกชแก้ว อาจารีย์ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1150 นายธนพงษ์ วงศ์นภาไพศาล ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1151 นางอารีรัตน์ เลี้ยงสกุล ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1152 นางสาวหทัยชนก เทศแก้ว นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1153 นางสาววัชรีวรรณ ภักดีเตล็บ นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1154 นางสาวเจนจิรา ปราบภัย นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1155 นางสาวดวงใจ เดือนงามจริง นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1156 นางสาวสิรภัทร ชัยพันธุ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1157 นางสาวเบญญาภา สุนทรจรัสโรจน์ นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1158 นางสาวธนาวดี ปิติธนากร นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1159 นางสาวชนัญธิดา บุญรื่น นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1160 นายวิทยา หลักคำ นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา  
1161 นายสำราญ เพียรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1162 นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1163 นายกิตติภพ งามชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1164 นายสุชาติ ปานฉิม ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1165 นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1166 นางสาวสุดี คมประพันธ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1167 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1168 นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1169 นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1170 นางสาวปาณิกา ฉะอ้อน ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1171 นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1172 นายวิทยา โยแสน ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1173 นายธนศักดิ์ มูลวัลย์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1174 นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1175 นายอนวัช ไข่ขาว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1176 นายคุณากร ภูลับ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1177 นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1178 นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1179 นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
1180 นายปิยะพงษ์ กลางจอหอ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
1181 นายชุมพล ผิวงาม ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
1182 นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1183 นางปิ่นทอง ใจสุทธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1184 นายเทวัญ วงเวียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1185 นางณิชาฒ์ สุกรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1186 นางณิชาฒ์ สุกรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีการ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1187 นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีการ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1188 นายเฉลิมพล มั่นทองประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีการ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1189 นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีการ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1190 นางศุลีพร ปิ่นนัย ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีการ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1191 นางปิ่นทอง ใจสุทธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1192 นายสมภพ บุญญา ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1193 นายวีรยุทธ คุ้มโภคา ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1194 นายดุสิต สง่าอภิธาน ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1195 นายสุรวัฒน์ ขจรวิทย์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1196 นางวรรณี จุฑังคะ กรมศิลปากร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1197 นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1198 นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1199 นายเฉลิมพล มั่นทองประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1200 นางสาวจุฑามาศ แสงชุม ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1201 นางณิชาฒ์ สุกรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1202 นายศาสตราวุธ อนุสุวรรณ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1203 นางสาวจุฑามาศ แสงสุขทวี ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1204 นายอภิโชค เชี่ยวชาญเกษตร ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1205 นางสาวจงกล เพ็งสุพรรณ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1206 นางนุชรี เลิศรัตนบวรกุล ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1207 นายเทวัญ วงเวียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัยและการจราจร ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1208 นายชุมพร น้อยเพ็ง ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัยและการจราจร ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1209 นายสง่า จิตรกลาง ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัยและการจราจร ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1210 นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัยและการจราจร ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1211 นางสาวอัญชนา ตันวิเชียร ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1212 นางสาวพัชรินทร์ บุตรสันเทียะ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1213 นางนงนุช แพทยานันท์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดืม ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1214 นางสาวปาณิสรา สมจริงจงรัก ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดืม ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1215 นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1216 นางวันทนีย์ ทิพานันท์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1217 นางสาวภัทรานี ไชยสุวรรณ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
1218 นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล ครูโรงเรียนศึกษานารี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
1219 นางเพชรรัตน์ พงษ์ประดิษฐ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
1220 นายธนกนก หงษ์ประสงค์ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.  
1221 นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1222 นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1223 นางสาวสุดี คมประพันธ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1224 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1225 นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1226 นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1227 นางสาวปาณิกา ฉะอ้อน ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1228 นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1229 นายวิทยา โยแสน ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1230 นายธนศักดิ์ มูลวัลย์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1231 นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1232 นายอนวัช ไข่ขาว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1233 นายคุณากร ภูลับ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1234 นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1235 นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1236 นางสาวนันทพร จันทร์วิริยะกุล ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1237 นางสาวภัทรา กุระอิ่ม ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1238 นางสาวฐิติมา ชัยเวช ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1239 นางสาวลักษณาวดี ธีระธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1240 นายวุฒิชัย เนินทราย ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1241 นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1242 นิสิต/นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1243 นางสาวผ่องศรี กลิ่นศรีราช ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1244 นางสาวลิสา คงสีลัง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1245 นายจิรวัฒน์ อมรวิจิตรไชย ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1246 นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1247 นายสุวิช สิริอรุณธรรม ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1248 นางสาวนิภา ยอดธงชัย ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1249 นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1250 นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1251 นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1252 นายวิทยา โยแสน ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1253 นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1254 นายอนวัช ไข่ขาว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1255 นายคุณากร ภูลับ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1256 นายธนศักดิ์ มูลวัลย์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1257 เจ้าหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1258 นายอิทธิกร พิณไทย โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1259 นายเกษมพงษ์ ดีเจิรญไพบูลย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1260 นายชัยวุฒิ สวัสดิ์ชัย โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1261 นายกิตติภพ งามชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1262 นายสุชาติ ปานฉิม ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1263 นายจิรวัฒน์ อมรวิจิตรไชย ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1264 นายนรพนธ์ แรงผลสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1265 นายชายชาตรี บุมี ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1266 นายสมถวิล ผาเจริญ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1267 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1268 นางอรุณวรรณ์ สุวรรณเนตร ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1269 นางสาวโสภา ชัยพันธุ์พร ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1270 นางสาวญาณี เพชรแอน ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1271 นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1272 นางสาวสุดี คมประพันธ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1273 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1274 นางสาวปาณิกา ฉะอ้อน ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1275 นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1276 นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1277 นิสิต/นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1278 นายสุวัฒน์ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1279 นางสาวปฏิพร ชมชิด ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1280 นางสาววิลาสินี ศรีชมภู ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1281 นางสาววรรณี จันทร์กิต ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1282 นายเจียมศักดิ์ ทองยุ้น ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1283 นางสาวธนิกานต์ ธนะนู ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1284 นายสำราญ เพียรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายบริการระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1285 นางสาววิลาสินี ศรีชมภู ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายบริการระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1286 นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายบริการระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1287 นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1288 นางอุไรวรรณ มะลิทอง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1289 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1290 นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1291 นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1292 นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1293 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1294 นางสาวสุดี คมประพันธ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1295 นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1296 นายอนวัช ไข่ขาว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1297 นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1298 นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
1299 นายอนันต์ เนตรมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1300 นายชิตชัย ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1301 นายรณฤทธิ์ พิมพ์บึง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1302 นายวีรชน นามโคตร ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1303 นางสุกัญญา ชาระ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1304 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1305 นางสาวลลิตา นิธิสุภา ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1306 ดร.นิวัฒน์ วรรณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1307 นางนราธิป พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1308 นายรณฤทธิ์ พิมพ์บึง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1309 นายจักรินทร์ โอวาทมหาศิลป์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1310 นางสาวรัตติยา กาญจนพิบูลย์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1311 นายพล พิมพ์โพธิ์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1312 นายสุรศักดิ์ แสงเงิน ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1313 นายชิตชัย ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1314 นางสาวประทานพร นิลศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1315 นายสมเจตน์ ยืนยง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1316 นายวิรพล สิงหาอาจ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1317 นายชาญวุฒิ นิโรรัมย์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1318 นางสาวเข็มพร ระดาบุตร ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1319 นายเสวก บุญครอบ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1320 นายวิชัย ประดิษฐ์จา ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1321 นายเจตนา นัสมานิธิ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1322 นายวีรชน นามโคตร ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1323 นายวีรชน นามโคตร ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1324 นายสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1325 นายสมเจตน์ ยืนยง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1326 นายวิรพล สิงหาอาจ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1327 นายวรพงษ์ สวัสดิแพทย์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1328 นายอนันต์ เนตรมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1329 นางสาววีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1330 นางสาวสุภัสสร สมรูป ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1331 นางไพลิน กุลแก้ว ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1332 นายพล พิมพ์โพธิ์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1333 นายพันธ์วศิน เหลืองอร่าม ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1334 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1335 นายชิตชัย ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1336 นางสาวอรวรรณ จุลม่วง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1337 นางดาวใจ แก้วอัคฮาด ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1338 นางสาวรัศมี เผือกเหลือง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1339 นางสุกัญญา ชาระ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1340 นางกุลชไม บุญยารักษ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1341 นางสาวพรทิพย์ สินทิพลา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1342 นางสาวกรกัญญา เนตรประภา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1343 นางพุฒ บุญภักดี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1344 นางสาวปราณี ลาดบัวขาว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1345 นายสัมฤทธิ์ อุภัยพงศ์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1346 นางนราธิป พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1347 นางสาวนงนุช จันทร์แฟง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1348 นางสาววันวิสาข์ เสาว์สิงห์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1349 นางสาวธมลวรรณ นวลใย ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1350 นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1351 นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันภาษาจีน  
1352 นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันภาษาจีน  
1353 นางสาวนิตยา ธรรมโชติ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันภาษาจีน  
1354 นางพัทธ์ธีรา ใบคำ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันภาษาจีน  
1355 นางพัทธ์ธีรา ใบคำ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันภาษาจีน  
1356 MR. SHI TONG ผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันภาษาจีน  
1357 นางสาวกาญจนา เฉลิมญาติ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1358 นางสาวชื่นจิตร นิยมาภา ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1359 MR. YANG CHANGJIANG ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1360 MR.WANG YOUWEI ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1361 MS.LIN WEIZHEN ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1362 MS.SUN FANG ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1363 MS.CHEN SIRONG ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1364 MS.YANG ZHONGXU ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1365 MS.ZHANG MINA ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1366 MS.XIE TINGTING ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1367 นางสาวสุวดี เมืองสุข ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1368 นางเบ็ญจมาศ มูโต้ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1369 นายจารุวัชร ภูมิพงศ์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1370 นายพลธวัฒน์ วรวัฒนจิรโชติ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1371 นายประดิษฐ์ เพชรปานกัน ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1372 นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1373 นายศรายุทธ สมโนชัย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1374 นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1375 นายศรายุทธ สมโนชัย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1376 นางสาวกมลพร ดีประทีป ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1377 นายกิตติภพ เลาหสุวรรณพานิชย์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1378 นายไพโรจน์ เหล่ามังรัตน์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1379 นายณัฐพงศ์ อินธรรม ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1380 นางศรินยา นามมั่น ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1381 นายธนากฤช ครุเจนธรรม ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1382 MR. YANG CHANGJIANG ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1383 นายพลธวัฒน์ วรวัฒนจิรโชติ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1384 MS.XIE TINGTING ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1385 นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1386 นายศิริชัย แสงชาติ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1387 นายประดิษฐ์ เพชรปานกัน ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1388 นายอัครวิชญ์ พิวงษ์งาม ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1389 นางสาวกรุณา พิทักษ์ทนต์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พิธีกรการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1390 นายวรชาติ วิเชียรพนัส ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1391 MS.CHEN SIRONG ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1392 นายชลที ศรีแก้ว นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1393 นายอภิวรรธน์ จันทร์ที นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1394 นางสาวฉัตรฑริกา มิ่งรักษา ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1395 นายจารุวัชร ภูมิพงศ์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พิธีกรการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1396 นางสาวสุวดี เมืองสุข ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1397 MS.ZHANG MINA ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1398 นางสาวปรียานุช สุขมาก นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1399 นางสาวฐิติพร นามไพร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1400 นายศรายุทธ สมโนชัย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พิธีกรการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1401 นางมะลิวัน ศิริพิพัฒนา ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1402 MS.YANG ZHONGXU ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1403 นางสาวพรนัชชา รมย์นุกูล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1404 นายธนวัฒน์ รักษ์เกร็ด นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1405 นางสาวปนิดา กิตธนรัตน์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1406 นายรัฐศักดิ์ มณีเนตร ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พิธีกรการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1407 นางสุภัทชกรานต์ จึงอมร ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานการแข่งขันละครสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1408 MR.WANG YOUWEI ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานการแข่งขันละครสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1409 นางสาวปัณฑ์จิตรา เรืองรุ่งชัยกุล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันละครสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1410 นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันละครสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1411 นางสาวอัญชลี เครือชัย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันละครสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1412 นางเบ็ญจมาศ มูโต้ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พิธีกรการแข่งขันละครสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1413 นางสาวชื่นจิตร นิยมาภา ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานการแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1414 MS.LIN WEIZHEN ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานการแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1415 นายณัฐภัทร สำเร็จ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการการแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1416 นายณัฐธิดา ปะสิ่งชอบ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการการแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1417 นางสาววิมลวรรณ วงแวง ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1418 นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พิธีกรการแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1419 นางนิตยา ธรรมโชติ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1420 นางมะลิวัน ศิริพิพัฒนา ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1421 นางกรกนก คัจฉพันธ์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1422 ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ หมุนโย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1423 นายธนเดช กิจศุภไพศาล ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1424 MS.SUN FANG ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1425 นายศรายุทธ สมโนชัย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1426 นายจารุวัชร ภูมิพงศ์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1427 นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1428 MS.LIN WEIZHEN ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1429 นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1430 นางสาวโสรยา ศีลสะอาด ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1431 นางสีไพร วงษ์ประสงค์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1432 นางฉวีวรรณ วงศ์ปัญจ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1433 นางสาวกาญจนา เฉลิมญาติ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1434 MS.SUN FANG ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1435 นายจารุวัชร ภูมิพงศ์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1436 นายศรายุทธ สมโนชัย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1437 นางสาวสุชาดา โพธิ์เงิน ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1438 นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1439 ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ หมุนโย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1440 นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1441 นายศรายุทธ สมโนชัย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1442 นายไชยา หานุภาพ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1443 นายจารุวัชร ภูมิพงศ์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประธานฝ่ายประเมินผลและสรุปรูปเล่ม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1444 นายศรายุทธ สมโนชัย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองประธานฝ่ายประเมินผลและสรุปรูปเล่ม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1445 นางสาวชื่นจิตร นิยมาภา ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรูปเล่ม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1446 นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรูปเล่ม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน  
1447 นายสมเจต หวังทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
1448 นายสราวุฒ ซำเผือก ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
1449 นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
1450 นางสาวอรอุษา ศิริรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
1451 นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
1452 นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 503นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล , e-mail : orapinja50@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]